VOORWOORD / ACTUAOVERZICHT / INHOUDSOPGAVE
Sv HulpOvJ  /  Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
SvSr Opsp. ambt.
Wetteksten Opsp. ambt.
Proces-verbaal en Bewijsrecht
ACTUALITEITEN NA AFRONDING PAPIEREN EDITIES SV EN SR 2023

Maandelijks geactualiseerd overzicht

Doxing (art. 285d Sr)
Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden
KENNIS
Meerkeuzetoetsen

VERKOOP
WoltersKluwerShop
ZAKBOEKEN POLITIE EDITIES 2023
Papieren zakboeken geactualiseerd tot 23 januari 2023
Actuele, overzichtelijke en betrouwbare informatie voor de dagelijkse opsporingspraktijk
Beter en sneller afwerken van strafzaken
Gebruik voorkomt onnodig herstelwerk en vertraging

Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
 • Begrip verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief recht op consultatie en verhoorbijstand)
 • Bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief bijzondere opsporingsbevoegdheden)
 • Bevoegdheden uit een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb)
 • Onderdelen uit het privaatrecht (zoals diefstal en derdenbescherming, retentierecht, zaakwaarneming, enz.
 • Klik hier voor de inhoudsopgave en een omvangrijk overzicht van de verwerkte actualiteiten
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
 • Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, wederrechtelijkheid, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.)
 • Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet
 • Studie- en verbetertips voor de opsporing
 • Klik hier voor de inhoudsopgave en een omvangrijk overzicht van de verwerkte actualiteiten
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier
 • Actuele wet- en regelgeving van belang voor de hulpofficier of specialist in de opsporing
 • Het zakboek vormt een aanvulling op de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de Hulpofficier
 • Met paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving naar de bespreking in de zakboeken Strafvordering of Strafrecht
 • Klik hier voor de inhoudsopgave
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar
 • Afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier in één boek samengevoegd
 • Begrip verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief recht op consultatie en verhoorbijstand)
 • Bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief bijzondere opsporingsbevoegdheden)
 • Bevoegdheden uit een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb)
 • Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, wederrechtelijkheid, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.)
 • Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet
 • Studie- en verbetertips voor de opsporing
 • Klik hier voor de inhoudsopgave
Zakboek Wetteksten voor de Opsporingsambtenaar
 • Actuele wet- en regelgeving van belang voor de opsporingsambtenaar
 • Het zakboek vormt een aanvulling op het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar
 • Met paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving naar de bespreking in het zakboek Strafvordering en Strafrecht
 • Klik hier voor de inhoudsopgave
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht
 • Voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv’s behoort
 • Naast informatie over processen-verbaal en bewijsrecht bevat het zakboek een toelichting op en achtergrondinformatie bij de gang van zaken op zitting
 • Klik hier voor de inhoudsopgave en een omvangrijk overzicht van de verwerkte actualiteiten
Alle zakboeken met heel veel praktische voorbeelden uit de jurisprudentie, handige stappenschema’s en tabellen.
VERWERKTE ACTUALITEITEN EDITIE 2023
Klik voor een uitgebreid overzicht op WoltersKluwer's Navigator Strafvordering, Strafrecht

Wet- en regelgeving Strafvordering en Strafrecht
 • Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar
 • Uitbreiding lijst II Opiumwet met lachgas
 • o Strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distri-butie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr)
 • Uitbreiding vh-misdrijven met onder meer art. 5a WVW (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen), 6 WVW (dood en letsel door schuld in verkeer) en 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen)
 • Gewijzigde ontruimingsbevoegdheid bij kraken (art. 551a Sv)
 • Innovatiewet Sv en Besluit innovatie strafvordering: aanpassing Sv, bijv. uitoefening van lichtere opsporingsbevoegdheden door hulpOvJ
 • strafbaarstelling voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (wetsvoorstel art. 240c Sr)
 • Enz.
Jurisprudentie Strafvordering
 • Proceshouding verdachte: geen aannemelijke verklaring / alternatief scenario / zwijgen / liegen
 • Dwangmiddelen en toestemming
 • Confrontatie/identificatie/herkenning
 • Rechtsbijstand kwetsbare verdachte
 • Volgen en observeren n.a.v. ANPR-hit (art. 126jj Sv)
 • PGP-data (pretty good privacy: versleutelde data)
 • Onderzoek door private partij naar mogelijk strafbaar handelen
 • Niet gerechtvaardigd aanhoudingsvuur door politieagent
 • Opiumwet: kledingonderzoek/doorzoeking
 • WWM: gesignaleerd in veiligheidsrisicogebied, stopteken daarbuiten
 • Wahv: geen reële mogelijkheid tot staandehouding bestuurder (voorbeelden)
 • Enz.
Jurisprudentie Strafrecht
 • Opruiing middels rap op social media (art. 131 Sr).
 • Deelneming aan criminele organisatie (deelneming, organisatie en oogmerk) (art. 140 Sr).
 • Voortzetting werkzaamheid verboden organisatie (art. 140 lid 2 Sr).
 • Rechtmatige uitoefening bediening (art. 180 Sr).
 • Niet relateren toegepast politiegeweld en discriminerende/beledigen¬de uitlating in pv: valsheid in geschift (art. 225 Sr).
 • Zedenmisdrijven: diverse onderwerpen.
 • Geheimhoudingsplicht (art. 272 Sr).
 • Met laser in ogen opsporingsambtenaar schijnen (art. 300 Sr en 5 WVW).
 • Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr).
 • Enz.
Verbetertips zakboeken
Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar de auteur zakboekenpolitie@gmail.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!
Vakvragen
Vakvragen moeten geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Vakvragen worden alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan kan de vragensteller als dank een gratis zakboek krijgen (incl. verzending). Ervaring heeft overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!
        E-mail auteur: zakboekenpolitie@gmail.com

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.