ZAKBOEK WETTEKSTEN OPSPORINGSAMBTENAAR 2021
Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik tijdens de opleiding en in de praktijk.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de opsporingsambtenaar het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. Een paragraafverwijzing bij de artikelen in dit zakboek wetteksten geeft aan waar in dat zakboek Strafvordering en Strafrecht de bespreking te vinden is. De verwijzing wordt telkens voorafgegaan door Zb SvSr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 20 januari 2021.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/po­litie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Dankwoord

De auteur bedankt Rob van Dartel (officier van justitie en auteur van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht) en Mart Kievits, senior docent rechten MK-opleidingen voor de verbetertips.

 

20 januari 2021

Mike Hoekendijk

 

 

 

OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN

 

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOvJ.

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD 5

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 9

 

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN

1.1 EVRM 10

1.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 13

1.3 Grondwet 15

1.4 Politiewet 2012 17

1.5 Awbi 26

1.6 Awb 29

1.7 Wid 35

1.8 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 36

1.9 Besluit geweldsregistratie 51

1.10 Beroepscode politie 52

1.11 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 52

 

2 STRAFRECHT

2.1 Wetboek van Strafrecht 64

2.2 Wetboek van Strafvordering 147

2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 261

2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 264

2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 266

2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 270

2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 274

2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 280

2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 283

2.10 Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte 284

 

3 OPIUMWET

 

4 WAPENS EN MUNITIE

4.1 Wet wapens en munitie 298

4.2 Regeling wapens en munitie 311

 

5 VERKEER

5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 314

5.2 Wegenverkeerswet 1994 321

5.3 RVV 361

5.4 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 388

5.5 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 396

 

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN

 

7 WET MILIEUBEHEER

 

8 BURGERLIJK RECHT

8.1 BW, Boek 1 411

8.2 BW, Boek 3 413

8.3 BW, Boek 5 416

8.4 BW, Boek 6 418

8.5 BW, Boek 7 419

8.6 BW, Boek 8 419

8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 420

 

9 OVERIGE WETGEVING

9.1 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (vervallen) 424

9.2 Wet op de lijkbezorging 424

9.3 Wet politiegegevens 427

9.4 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 439

9.5 Wet tijdelijk huisverbod 440

9.6 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 443

9.7 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 444

 

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S

10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 445

10.2 Aanwijzing afpakken 445

10.3 Aanwijzing discriminatie 451

10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 456

10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 464

10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 467

10.7 Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs 472

10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 472

10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 476

10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 479

10.11 Aanwijzing Opiumwet 480

10.12 Aanwijzing voor de opsporing 491

10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 499

10.14 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 508

 

REGISTER 517