ZAKBOEK WETTEKSTEN 

voor de algemeen en buitengewoon

           OPSPORINGSAMBTENAAR 2020
           Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik tijdens de opleiding en in de praktijk.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de opsporingsambtenaar het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. Een paragraafverwijzing bij de artikelen in dit zakboek wetteksten geeft aan waar in dat zakboek Strafvordering en Strafrecht de bespreking te vinden is. De verwijzing wordt telkens voorafgegaan door Zb SvSr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 23 januari 2020.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/po­litie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Dankwoord

De auteur bedankt Rob van Dartel (officier van justitie en auteur van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht) en mr. M.J.M. Kievits (senior docent rechten Hogeschool van Amsterdam) voor de gegeven tips.

 

22 januari 2020

Mike Hoekendijk

 

 

OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN

 

Strafvordering       

-     Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

o  schadevergoeding en andere bijzondere kosten (art. 529 Sv e.v.);

o  OM kan voor conservatoir beslag last geven aan gerechtsdeur­waar­ders en opsporingsambtenaren (art. 103 Sv);

o  Boek 6 Sv (tenuitvoerlegging en kosten: art. 553 Sv e.v.) is vervangen door een nieuw Boek 6 (tenuitvoerlegging: art. 6:1:1 Sv e.v.).

-     Wetswijziging aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

o  Wijziging art. 67 Sv (misdrijven waarvoor vh is toegelaten):

-      175 lid 2 onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met roekeloosheid);

-      175 lid 3 in verbinding met lid 1, onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met alcohol, andere stof of niet voldaan aan bevel ademanalyse of bloedonderzoek);

-      176 lid 2 voor zover dit betreft art. 7, eerste lid, onderdelen a en c WVW 1994 (verlaten plaats ongeval gecombineerd met dood, letsel of letsel en hulpeloze toestand).

o  Zie het zakboek Sr voor wijzigingen in de WVW, zoals het nieuwe art. 5a (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen) en wijziging van de artikelen 7 (verlaten plaats ongeval), 175 t/m 177 (strafbaarstellingen) en 179 (ontzegging besturen motorrijtuigen).

-     Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

-     Wetswijziging computercriminaliteit III.

-     Wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen.

-     Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen.

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is vervallen en in plaats daarvan zijn in werking getreden:

o  de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

o  de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (inclusief wijzigingswet).

 

Strafrecht

-     Wetswijziging belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen.

o  Wijziging van de artikelen 43b, 114, 267, 269 en 271 Sr.

o  Vervallen zijn de artikelen 111 t/m 113, 118 en 119 Sr.

-     Wetswijziging herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen.

o  Verhoging strafbedreiging art. 137d Sr (aanzetten tot haat, discriminatie of geweld).

o  Strafbaarstelling misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr).

o  Extra strafverzwaring art. 140 Sr (deelneming aan criminele organisatie / verboden rechtspersoon).

o  Aanvulling strafverzwarende omstandigheden mishandeling (art. 304 Sr).

o  Wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal (art. 311 Sr):

-      In onderdeel 3° is 'gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd' geschrapt.

-      In onderdeel 5° is ‘een vals kostuum’ vervangen door 'het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, of door listige kunstgrepen, of door een samenweefsel van verdichtsels'.

o  Strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr).

o  Wijziging art. 55 WWM.

-      In het derde lid, onderdeel a, is na ‘wapen van categorie II’ ingevoegd ', met uitzondering van onderdeel 2° of onderdeel 7°,'.

-      Er is een lid toegevoegd, luidende:
7. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en het feit begaat met betrekking tot een wapen van categorie II, onderdeel 2° of onderdeel 7°.

o  Zie voor de wijzigingen in Sv het zakboek Sv.

-     Wetswijziging aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten.

o  Nieuw art. 5a WVW (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen).

o  Wijziging artikelen 7 (verlaten plaats ongeval), 175 (strafbaarstelling art. 6 WVW 1994), 176 (strafbaarstelling misdrijven), 177 (strafbaarstelling overtredingen) en 179 (ontzegging besturen motorrijtuigen).

o  Wijziging art. 43b Sr (omschrijving soortgelijke misdrijven).

o  Wijziging art. 67 Sv (misdrijven waarvoor vh is toegelaten):

o  175 lid 2 onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met roekeloosheid);

o  175 lid 3 in verbinding met lid 1, onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met alcohol, andere stof of niet voldaan aan bevel ademanalyse of bloedonderzoek);

o  176 lid 2 voor zover dit betreft art. 7, eerste lid, onderdelen a en c WVW 1994 (verlaten plaats ongeval gecombineerd met dood, letsel of letsel en hulpeloze toestand).

-     Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

-     Wetswijziging betekenis geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr).
Strafbaarstelling overnemen van opgeslagen niet-openbare gegevens (art. 138c Sr).

-     Wetswijziging gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr).

-     Strafbaarstelling ‘heling’ gegevens (art. 139g Sr, ook genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv).

-     Verruiming strafbaarstelling verleiden minderjarigen tot ontucht (art. 248a Sr) (lokpuber).

-     Verruiming strafbaarstelling grooming (art. 248e Sr) (lokpuber).

-     Wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel (art. 273g Sr).

-     Verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren) (art. 326e Sr, ook genoemd als grond voor vh in art. 67a Sv).

-     Strafbaarstelling verboden voorwerpen brengen binnen inrichting/instelling/afdeling (art. 429a Sr).

 

INHOUDSOPGAVE

 

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN

1.1 EVRM 10

1.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 13

1.3 Grondwet 15

1.4 Politiewet 2012 17

1.5 Awbi 26

1.6 Awb 29

1.7 Wid 35

1.8 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 36

1.9 Beroepscode politie 49

1.10 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 49

 

2 STRAFRECHT

2.1 Wetboek van Strafrecht 60

2.2 Wetboek van Strafvordering 143

2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 256

2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 259

2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 260

2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 265

2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 268

2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 274

2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 277

2.10 Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte 278

 

3 OPIUMWET 283

 

4 WAPENS EN MUNITIE

4.1 Wet wapens en munitie 291

4.2 Regeling wapens en munitie 304

 

5 VERKEER

5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 307

5.2 Wegenverkeerswet 1994 314

5.3 RVV 351

5.4 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 378

5.5 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 386

 

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN 389

 

7 WET MILIEUBEHEER 393

 

8 BURGERLIJK RECHT

8.1 BW, Boek 1 400

8.2 BW, Boek 3 402

8.3 BW, Boek 5 405

8.4 BW, Boek 6 407

8.5 BW, Boek 7 408

8.6 BW, Boek 8 408

8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 409

 

9 OVERIGE WETGEVING

9.1 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (vervallen) 412

9.2 Wet op de lijkbezorging 412

9.3 Wet bescherming persoonsgegevens 414

9.4 Wet politiegegevens 415

9.5 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 427

9.6 Wet tijdelijk huisverbod 428

9.7 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 431

9.8 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 432

 

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S

10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 433

10.2 Aanwijzing afpakken 433

10.3 Aanwijzing discriminatie 439

10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 444

10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 452

10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 455

10.7 Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs 460

10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 460

10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 464

10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 467

10.11 Aanwijzing Opiumwet 468

10.12 Aanwijzing voor de opsporing 479

10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 487

10.14 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 496

 

REGISTER 505