ZAKBOEK WETTEKSTEN HULPOVJ 2021

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en uitoefening van zijn functie. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt als naslagwerk in het politieonderwijs.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de hulpOvJ het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij de zakboeken Strafvordering voor de HulpOvJ en Strafrecht voor de HulpOvJ. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in het zakboek Strafrecht of Strafvordering de bespreking te vinden is. Bij verwijzing naar het zakboek Strafvordering wordt de verwijzing voorafgegaan door Zb Sv, bij verwijzing naar het zakboek Strafrecht door Zb Sr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 20 januari 2021.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/po­litie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Met dank aan Rob van Dartel (officier van justitie en auteur van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht) en Mart Kievits, senior docent rechten MK-opleidingen voor de verbetertips.

 

20 januari 2021

Mike Hoekendijkk

 

 

ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOvJ.

 

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD 5

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 10

 

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN

1.1 EVRM 11

1.2 Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO) 14

1.3 Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden 20

1.4 Verdrag van Enschede (politiële samenwerking met Duitsland) 29

1.5 Verdrag van Prüm 41

1.6 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 41

1.7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 44

1.8 Grondwet 46

1.9 Gemeentewet 48

1.10 Politiewet 2012 56

1.11 Awbi 65

1.12 Awb 68

1.13 Wid 74

1.14 Wet Nationale ombudsman 74

1.15 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 76

1.16 Besluit geweldsregistratie 90

1.17 Beroepscode politie 92

1.18 Regeling hulpOvJ’s 2008 92

 

2 STRAFRECHT

2.1 Wetboek van Strafrecht 962.2 Wetboek van Strafvordering 180

2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 332

2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 336

2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 337

2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 342

2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 346

2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 352

2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 355

2.10 Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte 356

2.11 Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 361

 

3 OPIUMWET

 

4 WAPENS EN MUNITIE

4.1 Wet wapens en munitie 371

4.2 Regeling wapens en munitie 384

 

5 VERKEER

5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 388

5.2 Wegenverkeerswet 1994 395

5.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 435

5.4 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 443

 

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN

 

7 UITLEVERING EN OVERLEVERING

7.1 Uitleveringswet 450

7.2 Overleveringswet 452

 

8 BURGERLIJK RECHT

8.1 BW, Boek 1 463

8.2 BW, Boek 3 465

8.3 BW, Boek 5 468

8.4 BW, Boek 6 470

8.5 BW, Boek 7 471

8.6 BW, Boek 8 471

8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 472

 

9 OVERIGE WETGEVING

9.1 Wet veiligheidsregio’s 476

9.2 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (vervallen) 476

9.3 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verwijzing) 476

9.4 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verwijzing) 476

9.5 Wet op de lijkbezorging 476

9.6 Wet militaire strafrechtspraak 479

9.7 Wet bescherming persoonsgegevens 482

9.8 Wet internationale misdrijven 482

9.9 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding 484

9.10 Wet politiegegevens 485

9.11 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 498

9.12 Wet tijdelijk huisverbod 499

9.13 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 502

9.14 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 503

 

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S

10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 504

10.2 Aanwijzing afpakken 504

10.3 Aanwijzing discriminatie 510

10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 515

10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 522

10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 525

10.7 Aanwijzing en instructie kinderpornografie 531

10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 539

10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 542

10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 545

10.11 Aanwijzing Opiumwet 546

10.12 Aanwijzing voor de opsporing 557

10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 565

10.14 Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / Deskundigenonderzoek 575

10.15 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 583

10.16 Aanwijzing zeden 590

 

REGISTER 599

----------------------------------