ZAKBOEK WETTEKSTEN HULPOVJ 2020

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en uitoefening van zijn functie. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt als naslagwerk in het politieonderwijs.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de hulpOvJ het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij de zakboeken Strafvordering voor de HulpOvJ en Strafrecht voor de HulpOvJ. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in het zakboek Strafrecht of Strafvordering de bespreking te vinden is. Bij verwijzing naar het zakboek Strafvordering wordt de verwijzing voorafgegaan door Zb Sv, bij verwijzing naar het zakboek Strafrecht door Zb Sr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 23 januari 2020.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/po­litie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Dankwoord

De auteur bedankt Rob van Dartel (officier van justitie en auteur van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht) en mr. M.J.M. Kievits (senior docent rechten Hogeschool van Amsterdam) voor de gegeven tips.

 

22 januari 2020

Mike Hoekendijk

 

 

ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Strafvordering       

-     Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

o  schadevergoeding en andere bijzondere kosten (art. 529 Sv e.v.);

o  OM kan voor conservatoir beslag last geven aan gerechtsdeur­waar­ders en opsporingsambtenaren (art. 103 Sv);

o  Boek 6 Sv (tenuitvoerlegging en kosten: art. 553 Sv e.v.) is vervangen door een nieuw Boek 6 (tenuitvoerlegging: art. 6:1:1 Sv e.v.).

-     Wetswijziging aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

o  Wijziging art. 67 Sv (misdrijven waarvoor vh is toegelaten):

-      175 lid 2 onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met roekeloosheid);

-      175 lid 3 in verbinding met lid 1, onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met alcohol, andere stof of niet voldaan aan bevel ademanalyse of bloedonderzoek);

-      176 lid 2 voor zover dit betreft art. 7, eerste lid, onderdelen a en c WVW 1994 (verlaten plaats ongeval gecombineerd met dood, letsel of letsel en hulpeloze toestand).

o  Zie het zakboek Sr voor wijzigingen in de WVW, zoals het nieuwe art. 5a (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen) en wijziging van de artikelen 7 (verlaten plaats ongeval), 175 t/m 177 (strafbaarstellingen) en 179 (ontzegging besturen motorrijtuigen).

-     Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

-     Wetswijziging computercriminaliteit III.

-     Wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen.

-     Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen.

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is vervallen en in plaats daarvan zijn in werking getreden:

o  de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

o  de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (inclusief wijzigingswet).

 

Strafrecht

-     Wetswijziging belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen.

o  Wijziging van de artikelen 43b, 114, 267, 269 en 271 Sr.

o  Vervallen zijn de artikelen 111 t/m 113, 118 en 119 Sr.

-     Wetswijziging herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen.

o  Verhoging strafbedreiging art. 137d Sr (aanzetten tot haat, discriminatie of geweld).

o  Strafbaarstelling misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr).

o  Extra strafverzwaring art. 140 Sr (deelneming aan criminele organisatie / verboden rechtspersoon).

o  Aanvulling strafverzwarende omstandigheden mishandeling (art. 304 Sr).

o  Wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal (art. 311 Sr):

-      In onderdeel 3° is 'gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd' geschrapt.

-      In onderdeel 5° is ‘een vals kostuum’ vervangen door 'het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, of door listige kunstgrepen, of door een samenweefsel van verdichtsels'.

o  Strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr).

o  Wijziging art. 55 WWM.

-      In het derde lid, onderdeel a, is na ‘wapen van categorie II’ ingevoegd ', met uitzondering van onderdeel 2° of onderdeel 7°,'.

-      Er is een lid toegevoegd, luidende:
7. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en het feit begaat met betrekking tot een wapen van categorie II, onderdeel 2° of onderdeel 7°.

o  Zie voor de wijzigingen in Sv het zakboek Sv.

-     Wetswijziging aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten.

o  Nieuw art. 5a WVW (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen).

o  Wijziging artikelen 7 (verlaten plaats ongeval), 175 (strafbaarstelling art. 6 WVW 1994), 176 (strafbaarstelling misdrijven), 177 (strafbaarstelling overtredingen) en 179 (ontzegging besturen motorrijtuigen).

o  Wijziging art. 43b Sr (omschrijving soortgelijke misdrijven).

o  Wijziging art. 67 Sv (misdrijven waarvoor vh is toegelaten):

o  175 lid 2 onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met roekeloosheid);

o  175 lid 3 in verbinding met lid 1, onderdeel b WVW 1994 (6 WVW 1994: letsel gecombineerd met alcohol, andere stof of niet voldaan aan bevel ademanalyse of bloedonderzoek);

o  176 lid 2 voor zover dit betreft art. 7, eerste lid, onderdelen a en c WVW 1994 (verlaten plaats ongeval gecombineerd met dood, letsel of letsel en hulpeloze toestand).

-     Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

-     Wetswijziging betekenis geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr).
Strafbaarstelling overnemen van opgeslagen niet-openbare gegevens (art. 138c Sr).

-     Wetswijziging gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr).

-     Strafbaarstelling ‘heling’ gegevens (art. 139g Sr, ook genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv).

-     Verruiming strafbaarstelling verleiden minderjarigen tot ontucht (art. 248a Sr) (lokpuber).

-     Verruiming strafbaarstelling grooming (art. 248e Sr) (lokpuber).

-     Wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel (art. 273g Sr).

-     Verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren) (art. 326e Sr, ook genoemd als grond voor vh in art. 67a Sv).

-     Strafbaarstelling verboden voorwerpen brengen binnen inrichting/instelling/afdeling (art. 429a Sr).

 

INHOUDSOPGAVE

 

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN

1.1 EVRM 11

1.2 Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO) 14

1.3 Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden 20

1.4 Verdrag van Enschede (politiële samenwerking Duitsland) 29

1.5 Verdrag van Prüm 41

1.6 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 42

1.7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 44

1.8 Grondwet 46

1.9 Gemeentewet 48

1.10 Politiewet 2012 56

1.11 Awbi 65

1.12 Awb 68

1.13 Wid 74

1.14 Wet Nationale ombudsman 74

1.15 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 76

1.16 Beroepscode politie 89

1.17 Regeling hulpOvJ’s 2008 89

 

2 STRAFRECHT

2.1 Wetboek van Strafrecht 93

2.2 Wetboek van Strafvordering 178

2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 331

2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 334

2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 336

2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 340

2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 344

2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 350

2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 353

2.10 Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte 354

2.11 Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 359

 

3 OPIUMWET 361

 

4 WAPENS EN MUNITIE

4.1 Wet wapens en munitie 369

4.2 Regeling wapens en munitie 382

 

5 VERKEER

5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 386

5.2 Wegenverkeerswet 1994 393

5.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 430

5.4 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 437

 

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN 441

 

7 UITLEVERING EN OVERLEVERING

7.1 Uitleveringswet 445

7.2 Overleveringswet 447

 

8 BURGERLIJK RECHT

8.1 BW, Boek 1 458

8.2 BW, Boek 3 460

8.3 BW, Boek 5 463

8.4 BW, Boek 6 465

8.5 BW, Boek 7 466

8.6 BW, Boek 8 466

8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 467

 

9 OVERIGE WETGEVING

9.1 Wet veiligheidsregio’s 470

9.2 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (vervallen) 470

9.3 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verwijzing) 470

9.4 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verwijzing) 470

9.5 Wet op de lijkbezorging 470

9.6 Wet militaire strafrechtspraak 473

9.7 Wet bescherming persoonsgegevens 476

9.8 Wet internationale misdrijven 476

9.9 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding 478

9.10 Wet politiegegevens 479

9.11 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 491

9.12 Wet tijdelijk huisverbod 493

9.13 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 496

9.14 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 497

 

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S

10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 498

10.2 Aanwijzing afpakken 498

10.3 Aanwijzing discriminatie 504

10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 509

10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 517

10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 520

10.7 Aanwijzing en instructie kinderpornografie 525

10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 534

10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 537

10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 540

10.11 Aanwijzing Opiumwet 541

10.12 Aanwijzing voor de opsporing 552

10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 560

10.14 Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek 570

10.15 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 578

10.16 Aanwijzing zeden 585

 

REGISTER 594 

 

----------------------------------