ZAKBOEK WETTEKSTEN OPSPORINGSAMBTENAAR

1.  Voorwoord

2.  Actualiteitenoverzicht

3.  Inhoudsopgave

 

 

1.  VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik tijdens de opleiding en in de praktijk. Zie voor een overzicht van de inhoud de inhoudsopgave. Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de opsporingsambtenaar het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd. Dit zakboek is een aanvullend deel bij het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. Een paragraafverwijzing bij de artikelen in dit zakboek wetteksten geeft aan waar in dat zakboek Strafvordering en Strafrecht de bespreking te vinden is. De verwijzing wordt telkens voorafgegaan door Zb SvSr. Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 21 januari 2019.

 

Overige zakboeken

Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/politie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Utrecht, 21 januari 2019

Mike Hoekendijk

 

 

2.  ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Strafvordering       

-     Wetswijziging Sv en Wed strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk.

-     Verzamelwet Justitie en Veiligheid: verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

-     Nieuw art. 218a Sv (bronbescherming journalist/publicist).

-     Gegevensbescherming

·    AVG en Uitvoeringswet AVG.

·    Wbp vervallen.

·    Aanpassing overige wetten.

·    Wetsvoorstel wijziging Wpg en Wjsg (en enkele andere wetten zoals bijv. art. 27b Sv).

-     Wetswijziging veiligheids- en vervoersfouillering.

-     Wetswijziging insluitingsfouillering.

-     Art. 97 Sv: vervallen is de mogelijkheid voor de (hulp)OvJ tot doorzoeking van een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in art. 218 Sv (voortaan via RC).

-     Nieuw art. 126nda Sv: vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s.

-     Aanpassing art. 126nda lid 2 (vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s) i.v.m. invoering bronbescherming.

-     Wijziging art. 126nda lid 2 i.v.m. invoering bronbescherming.

-     Wetsvoorstel computercriminaliteit III.

-     Wetswijziging vastleggen en bewaren van kentekengegevens.

-     Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

-     Wetswijziging art. 13b Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester).

 

Strafrecht

-     Wetsvoorstel computercriminaliteit III

-     Wijziging geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr).

-     Wijziging gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr).

-     Strafbaarstelling ‘heling’ van gegevens (art. 139g Sr, eveneens genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv).

-     Verruiming strafbaarstelling verleiden van minderjarigen tot ontucht (art. 248a Sr).

-     Verruiming strafbaarstelling grooming (art. 248e Sr) (opsp. ambt. als lokpuber).

Verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren) (art. 326e Sr, ook genoemd als grond voor vh in art. 67a Sv).

 

3.  INHOUDSOPGAVE

 

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN

1.1 EVRM 10

1.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 13

1.3 Grondwet 15

1.4 Politiewet 2012 17

1.5 Awbi 26

1.6 Awb 29

1.7 Wid 36

1.8 Ambtsinstructie politie, Kmar en andere opsporingsambtenaren 37

1.9 Beroepscode politie 50

1.10 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 50

 

2 STRAFRECHT

2.1 Wetboek van Strafrecht 61

2.2 Wetboek van Strafvordering 148

2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 247

2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 250

2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 252

2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 256

2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 260

2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 265

2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 268

2.10 Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte 269

 

3 OPIUMWET 276

 

4 WWM

4.1 WWM 283

4.2 RWM 295

 

5 VERKEER

5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 298

5.2 WVW 305

5.3 RVV 341

5.4 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 368

 

6 WED 376

 

7 WET MILIEUBEHEER 381

 

8 BURGERLIJK RECHT

8.1 BW, Boek 1 387

8.2 BW, Boek 3 388

8.3 BW, Boek 5 391

8.4 BW, Boek 6 393

8.5 BW, Boek 7 394

8.6 BW, Boek 8 394

8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 395

 

9 OVERIGE WETGEVING

9.1 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 398

9.2 Wet op de lijkbezorging 402

9.3 Wet bescherming persoonsgegevens 405

9.4 Wet politiegegevens 405

9.5 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 417

9.6 Wet tijdelijk huisverbod 418

9.7 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 421

 

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S

10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 423

10.2 Aanwijzing afpakken 423

10.3 Aanwijzing discriminatie 429

10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 434

10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 442

10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 445

10.7 Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs 450

10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 450

10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 454

10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 457

10.11 Aanwijzing Opiumwet 458

10.12 Aanwijzing voor de opsporing 469

10.13 Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte 477

10.14 Instructie (voorheen Aanwijzing) inzake invordering van rijbewijzen 479

10.15 Instructie (voorheen Aanwijzing) handhaving rijden onder invloed 479

10.16 Aanwijzing slachtofferrechten 479

10.17 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 489

10.18 Instructie (voorheen Aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen 496

 

REGISTER 497