ZAKBOEK WETTEKSTEN HULPOVJ 2019

1.  Voorwoord

2.  Actualiteitenoverzicht

3.  Inhoudsopgave

 

 

1.  VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en uitoefening van zijn functie. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt als naslagwerk in het politieonderwijs. Zie voor een overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave. Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de hulpOvJ het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd. Dit zakboek is een aanvullend deel bij de zakboeken Strafvordering voor de HulpOvJ en Strafrecht voor de HulpOvJ. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in het zakboek Strafrecht of Strafvordering de bespreking te vinden is. Bij verwijzing naar het zakboek Strafvordering wordt de verwijzing voorafgegaan door Zb Sv, bij verwijzing naar het zakboek Strafrecht door Zb Sr. Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 21 januari 2019.

 

Overige zakboeken

Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/politie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Utrecht, 21 januari 2019

Mike Hoekendijk

 

2.  ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Strafvordering       

-     Wetswijziging Sv en Wed strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk.

-     Verzamelwet Justitie en Veiligheid: verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

-     Nieuw art. 218a Sv (bronbescherming journalist/publicist).

-     Gegevensbescherming

·    AVG en Uitvoeringswet AVG.

·    Wbp vervallen.

·    Aanpassing overige wetten.

·    Wetsvoorstel wijziging Wpg en Wjsg (en enkele andere wetten zoals bijv. art. 27b Sv).

-     Wetswijziging veiligheids- en vervoersfouillering.

-     Wetswijziging insluitingsfouillering.

-     Art. 97 Sv: vervallen is de mogelijkheid voor de (hulp)OvJ tot doorzoeking van een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in art. 218 Sv (voortaan via RC).

-     Nieuw art. 126nda Sv: vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s.

-     Aanpassing art. 126nda lid 2 (vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s) i.v.m. invoering bronbescherming.

-     Wijziging art. 126nda lid 2 i.v.m. invoering bronbescherming.

-     Wetsvoorstel computercriminaliteit III.

-     Wetswijziging vastleggen en bewaren van kentekengegevens.

-     Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

-     Wetswijziging art. 13b Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester).

 

Strafrecht

-     Wetsvoorstel computercriminaliteit III

-     Wijziging geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr).

-     Wijziging gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr).

-     Strafbaarstelling ‘heling’ van gegevens (art. 139g Sr, eveneens genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv).

-     Verruiming strafbaarstelling verleiden van minderjarigen tot ontucht (art. 248a Sr).

-     Verruiming strafbaarstelling grooming (art. 248e Sr) (opsp. ambt. als lokpuber).

-     Verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren) (art. 326e Sr, ook genoemd als grond voor vh in art. 67a Sv).

 

3.  INHOUDSOPGAVE

 

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN

1.1 EVRM 11

1.2 Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO) 14

1.3 Beneluxverdrag (grensoverschrijdend politieel optreden) 20

1.4 Verdrag van Enschede (politiële samenwerking Duitsland) 29

1.5 Verdrag van Prüm 40

1.6 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 41

1.7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 43

1.8 Grondwet 46

1.9 Gemeentewet 48

1.10 Politiewet 2012 55

1.11 Awbi 64

1.12 Awb 67

1.13 Wid 74

1.14 Wet Nationale ombudsman 75

1.15 Ambtsinstructie politie, Kmar en andere opsporingsambtenaren 76

1.16 Beroepscode politie 89

1.17 Regeling hulpOvJ’s 2008 89

 

2 STRAFRECHT

2.1 Wetboek van Strafrecht 93

2.2 Wetboek van Strafvordering 180

2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 321

2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 325

2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 326

2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 330

2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 334

2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 340

2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 343

2.10 Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte 344

2.11 Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 348

 

3 OPIUMWET 352

 

4 WWM

4.1 WWM 358

4.2 RWM 370

 

5 VERKEER

5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 373

5.2 WVW 380

5.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 416

 

6 WED 425

 

7 UITLEVERING EN OVERLEVERING

7.1 Uitleveringswet 428

7.2 Overleveringswet 430

 

8 BURGERLIJK RECHT

8.1 BW, Boek 1 438

8.2 BW, Boek 3 439

8.3 BW, Boek 5 442

8.4 BW, Boek 6 444

8.5 BW, Boek 7 445

8.6 BW, Boek 8 445

8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 446

 

9 OVERIGE WETGEVING

9.1 Wet veiligheidsregio’s 449

9.2 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 449

9.3 Wet op de lijkbezorging 454

9.4 Wet militaire strafrechtspraak 456

9.5 Wet bescherming persoonsgegevens 459

9.6 Wet internationale misdrijven 459

9.7 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding 461

9.8 Wet politiegegevens 462

9.9 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 474

9.10 Wet tijdelijk huisverbod 476

9.11 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 478

 

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S

10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 480

10.2 Aanwijzing afpakken 480

10.3 Aanwijzing discriminatie 486

10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 491

10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 499

10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 502

10.7 Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs 507

10.8 Aanwijzing en instructie kinderpornografie 508

10.9 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 516

10.10 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 519

10.11 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 522

10.12 Aanwijzing Opiumwet 523

10.13 Aanwijzing voor de opsporing 534

10.14 Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte 542

10.15 Instructie (voorheen Aanwijzing) inzake invordering van rijbewijzen 545

10.16 Instructie (voorheen Aanwijzing) handhaving rijden onder invloed 545

10.17 Aanwijzing slachtofferrechten 545

10.18 Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek 555

10.19 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 563

10.20 Instructie (voorheen Aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen 570

10.21 Aanwijzing zeden 571

 

REGISTER 579