ZAKBOEK SV+SR OPSPORINGSAMBTENAAR 2019

1.  Voorwoord

2.  Inhoudsopgave

3.  Actualiteiten: zie zakboeken Sv en Sr hulpOvJ (verwerkt voor zover van belang voor dit zakboek)

 

1.  VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren en is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering én Strafrecht voor de Hulpofficier. Het bevat minder onderwerpen die ook minder diepgaand besproken worden en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd. Besproken worden de volgende onderwerpen.

 

Strafvordering (hoofdstuk 1 t/m 10)

-      De opsporingsbevoegdheid van opsporingsambtenaren (algemeen, buitengewoon, KMar, bijzondere opsporingsdiensten).

-      De verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (incl. het consultatierecht en het recht op verhoorbijstand).

-      De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (incl. enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden).

-      De belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit de volgende bijzondere wetten:

·     de Algemene wet bestuursrecht;

·     de Wegenverkeerswet;

·     de Wet wapens en munitie;

·     de Opiumwet;

·     de Wet op de Economische Delicten;

·     de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

 

Strafrecht (hoofdstuk 11 t/m 34)

-      Tips voor de juridische verwerking van veel voorkomende misdrijven.

-      Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.).

-      De meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.

 

Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave.

 

Praktijkvragen, verbeterpunten, vakvragen, tabellen, stappenschema’s

Door de verwerking van jurisprudentie worden honderden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Waar nodig worden tips voor het onderzoek en het proces-verbaal gegeven. Alle antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gekregen, zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. Dat geldt ook voor de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in het kader van kwaliteitsprojecten Politie-OM. De dwangmiddelen zijn zoveel mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.37) en doorzoeken ter ibn (6.38). Regelgeving, literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt tot 21 januari 2019.

 

Voor meer onderwerpen, diepgang en voetnoten wordt verwezen naar de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier (resp. ruim 600 en 500 pagina’s).

 

Alle zakboeken verschijnen jaarlijks begin september, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier zijn ook online te raadplegen (maandelijks geactualiseerd). Zie wolterskluwer.nl/politie of zakboekenpolitie.com.

 

Overige zakboeken

Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/politie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Utrecht, 21 januari 2019

Mike Hoekendijk

 

 

2.  INHOUDSOPGAVE

 

1 DE OPSPORINGSAMBTENAAR

1.1 Opsporingsbevoegdheid algemeen opsporingsambtenaar 19

1.2 Opsporingsbevoegdheid KMar 21

1.3 Opsporingsbevoegdheid bijzondere opsporingsdiensten 22

1.4 Opsporingsbevoegdheid buitengewoon opsp. ambtenaar (Boa) 24

1.5 Territoriale bevoegdheid opsporingsambtenaar 27

1.6 HulpOvJ’s 28

 

2 DE VERDACHTE

2.1 Definiëring begrip verdachte 30

2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 30

2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 32

2.4 Rechtsbijstand verdachte 37

2.5 Recht op vrij verkeer/beperking 45

2.6 Verhoor verdachte 46

2.7 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 49

2.8 Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen) 52

2.9 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 52

2.10 Processtukken en recht op inzage 53

2.11 Jeugdige verdachten 53

2.12 HALT 54

2.13 Onschuldbeginsel, zelfincriminatie, plichten verdachte 55

2.14 Medische verzorging van de verdachte 55

2.15 Vroeghulp door reclasseringswerker 56

2.16 Het slachtoffer 56

 

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN

3.1 Inleiding dwangmiddelen 57

3.2 Begripsomschrijving opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 58

3.3 Dwangmiddelen en toestemming 58

3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 59

3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 60

3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 60

3.7 Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 61

3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 61

3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 62

3.10 Niet-ontvankelijkheid van het OM 63

3.11 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 63

3.12 Het pv 63

3.13 Verschoningsgerechtigden 65

3.14 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 66

3.15 Handhaving orde bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 67

3.16 Herhaalde toepassing dwangmiddelen 69

3.17 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa 70

3.18 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsp. ambtenaren 78

3.19 Confrontatie / identificatie / herkenning 79

3.20 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 85

3.21 Legitimatieplicht ambtenaar 85

3.22 Wet op de identificatieplicht (Wid) 86

3.23 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 93

3.24 Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.) 93

3.25 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 101

3.26 Toegang / onderzoek voertuig 106

3.27 Klachten over politieoptreden 114

3.28 CI en TCI 114

3.29 Toezeggingen door opsporingsambtenaar 115

3.30 Fotograferen van de verdachte tijdens of kort na aanhouding 115

3.31 Spraak/stemherkenning 115

3.32 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 115

3.33 Huiselijk geweld en kindermishandeling 116

3.34 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 117

3.35 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 117

3.36 Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames 117

 

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID

4.1 Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 119

4.2 Staande houden 119

4.3 Aanhouden, algemeen 120

4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 123

4.5 Aanhouding heterdaad 125

4.6 Aanhouding buiten heterdaad 125

4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 128

4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 131

4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 132

4.10 Tabellen aanhouding 133

4.11 Voorgeleiding 134

4.12 Afzien van voorgeleiding 135

4.13 Ophouden voor onderzoek 136

4.14 Ophouden voor onderzoek ter identificatie 138

4.15 Ivs (inclusief verlenging) 139

4.16 Voorwaarden voor ivs 141

4.17 Vh-feit als voorwaarde voor ivs 141

4.18 Belang van het onderzoek 141

4.19 Einde ivs 142

4.20 In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte 143

4.21 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 143

4.22 Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde 144

4.23 Tabel ivs 147

4.24 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 148

4.25 Vh: algemeen, voorwaarden, uitvoerbaarheid, ingangstijdstip, duur 149

4.26 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 150

4.27 Gronden voor vh 150

4.28 Ibs 154

4.29 Gevangenhouding en gevangenneming 155

4.30 Schorsing van vh 155

4.31 Waterdichte schottentheorie 156

4.32 Aanhouden voor niet naleven voorwaarde(n) na veroordeling 156

4.33 Aanhouden voor overtreden gebieds/contactverbod of meldplicht 157

4.34 Aanhouden voor herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling 157

4.35 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 158

4.36 Wet tijdelijk huisverbod 158

4.37 Tabellen vh 159

 

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

5.1 Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 163

5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 164

5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 168

5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 169

5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 170

5.6 DNA-onderzoek 174

5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 177

5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 177

5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 179

5.10 Ibn aangetroffen voorwerpen 180

5.11 Waarschuwing 180

5.12 Aanleggen van handboeien 180

5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 181

5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 183

5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 186

 

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN

6.1 Ibn algemeen / definitie 189

6.2 Voorwaarden ibn 190

6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 190

6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 190

6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 191

6.6 Verbeurdverklaring 191

6.7 Onttrekking aan het verkeer 192

6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 193

6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 193

6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 199

6.11 Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv 200

6.12 Ibn tijdens schouw 200

6.13 Bevoegdheden RC 200

6.14 Tabel klassiek beslag 200

6.15 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 201

6.16 Toepassingsbereik art. 36e Sr 202

6.17 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 203

6.18 Voorwaarden conservatoir beslag 203

6.19 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 203

6.20 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 204

6.21 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 204

6.22 Sfo en (beslag)bevoegdheden (incl. doorzoeking) tijdens sfo 205

6.23 Tabel conservatoir beslag 206

6.24 Vormvoorschriften ibn 206

6.25 Ibn in een woning (art. 99 Sv) 206

6.26 Beslag/doorzoeken: prof. versch. recht (art. 98 en 125l Sv) 207

6.27 Dringende noodzakelijkheid bij ibn 208

6.28 Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv) 208

6.29 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 209

6.30 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 209

6.31 Strafbepalingen beslag 210

6.32 Ibn in het kader van de Politiewet 210

6.33 Definitie doorzoeking / toegang en doorgang 210

6.34 Onderzoek aan/in inbeslaggenomen voorwerpen 213

6.35 Overige jurisprudentie ibn 213

6.36 Tabellen ibn / doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens 215

6.37 Stappenschema ibn 221

6.38 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 222

 

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN

7.1 Inleiding dwangmiddelen plaatsen 223

7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 223

7.3 Wettekst Awbi (met bespreking) 224

7.4 Plaats/woning 230

7.5 Meerdere woningen in één pand 234

7.6 Betreden/binnentreden 234

7.7 De bewoner(s) 234

7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 234

7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 235

7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 236

7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 237

7.12 Binnentreden in het kader van Sv en bijzondere wetgeving 237

7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 239

7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 240

7.15 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 241

 

8 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN

8.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 245

8.2 Bijzondere opsporingsbevoegdheden in vogelvlucht 245

8.3 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 246

8.4 Stelselmatige observatie 248

8.5 Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V) 251

8.6 Pseudokoop en pseudodienstverlening 251

8.7 Vorderen gegevens 252

8.8 Opsporing terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 260

8.9 Opsporingsonderzoek op internet / social media 264

 

9 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV

9.1 Doorz. ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.) 265

9.2 Schouw 265

9.3 Aangifte en klacht 265

 

10 BIJZONDERE WETTEN

10.1 Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing 271

10.2 Algemene wet bestuursrecht: toezicht en bestuursdwang 271

10.3 Samenloop toezicht/controle en opsporing 279

10.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 281

10.5 APV’s: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal 282

10.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 288

10.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 290

10.8 Besluit/regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 297

10.9 Het rijverbod/besturen tijdens rijverbod 297

10.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 298

10.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 300

10.12 Defect ademanalyseapparaat 302

10.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 302

10.14 Overige jurisprudentie alcoholwetgeving 302

10.15 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 305

10.16 Art. 6 WVW (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 305

10.17 WWM 305

10.18 Overige jurisprudentie WWM 314

10.19 Opiumwet 314

10.20 Overige jurisprudentie Opiumwet 317

10.21 WED 320

10.22 Algemene douanewet 322

10.23 Wet adm.rechtelijke handh. verkeersvoorschr. (Mulder) 322

 

11 VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT / ZSM

11.1 Inleiding 327

11.2 ZSM 327

11.3 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 327

11.4 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 328

11.5 Wetten.nl: altijd actueel en terugkijken in geschiedenis mogelijk 328

11.6 Bewijsrecht 328

11.7 Algemene tips voor beoordelen zaak 330

11.8 Beeldmateriaal 330

11.9 Betreden woning 330

11.10 Vormverzuim (onrechtmatig verkregen bewijs) 331

11.11 Check opsporingsbevoegdheid buitengewoon opsp. ambtenaar 331

11.12 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 331

 

12 INLEIDING (OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.)

12.1 Inleiding 332

12.2 Gevolgs- en gedragsdelicten 332

12.3 Commissie- en omissiedelicten 332

12.4 Aflopende en voortdurende delicten 332

12.5 Kwaliteitsdelicten 333

12.6 Tijd en plaats van het delict 333

12.7 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 333

12.8 Opzet 334

12.9 Schuld 336

12.10 Wederrechtelijkheid 337

12.11 Voorbedachte raad 337

12.12 Geobjectiveerde bestanddelen 337

12.13 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 338

12.14 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 339

 

13 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING

13.1 Inleiding 343

13.2 Poging (art. 45 Sr) 343

13.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 344

13.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 346

13.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 347

13.6 Deelneming 348

13.7 Plegen (art. 47 Sr) 349

13.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 349

13.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 349

13.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 350

13.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 351

13.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 352

13.13 Deelneming aan deelneming 353

 

14 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN

14.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 354

14.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 354

14.3 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 354

14.4 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 355

14.5 Inklimming (art. 89 Sr) 357

14.6 Valse sleutels (art. 90 Sr) 358

14.7 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 358

14.8 Discriminatie (art. 90quater Sr) 358

 

15 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE

15.1 Opruiing (art. 131 Sr) 360

15.2 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 361

15.3 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 365

15.4 Gebruik verborgen camera/heling gegevens (art. 139f en g Sr) 366

15.5 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 367

15.6 Opz. gelegenheid/enz. verschaffen plegen geweld (art. 141a Sr) 372

15.7 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 372

15.8 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 373

15.9 Grafschennis (art. 149 Sr) 374

 

16 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT

16.1 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 376

16.2 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 377

16.3 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 378

16.4 Vernieling gebouw (art. 170 Sr) 379

16.5 Vernieling gebouw door schuld (art. 171 Sr) 379

 

17 MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG EN MEINEED

17.1 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 380

17.2 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 381

17.3 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 385

17.4 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 386

17.5 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemm./verijd. (art. 184 Sr) 386

17.6 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 390

17.7 Deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 392

17.8 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 393

17.9 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 394

17.10 Meineed (art. 207 Sr) 396

 

18 VALS GELD

18.1 Inleiding 399

18.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 399

18.3 Vals geld uitgeven, ontvangen, enz. (art. 209 Sr) 400

18.4 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 401

 

19 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN

19.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 402

19.2 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 404

19.3 Identific. pers. gegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 406

 

20 BELEDIGING

20.1 Inleiding 407

20.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 408

20.3 Laster (art. 262 Sr) 410

20.4 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 410

20.5 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 411

20.6 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 414

20.7 Belediging meestal klachtdelict (art. 269 Sr) 414

 

21 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID

21.1 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 415

21.2 Dwang (art. 284 Sr) 416

21.3 Bedreiging (art. 285 Sr) 417

21.4 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 421

21.5 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 423

 

22 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN

22.1 Doodslag (art. 287 Sr) 427

22.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 429

22.3 Moord (art. 289 Sr) 430

 

23 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD

23.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 432

23.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 433

23.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 434

23.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 435

23.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 436

23.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 437

23.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 439

23.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 440

 

24 DIEFSTAL EN STROPERIJ

24.1 Diefstal (art. 310 Sr) 443

24.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 449

24.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 452

24.4 Stroperij (art. 314 Sr) 454

24.5 Gekwalificeerde stroperij (art. 315 Sr) 455

24.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 455

 

25 AFPERSING EN AFDREIGING

25.1 Afpersing (art. 317 Sr) 457

25.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 459

25.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 460

 

26 VERDUISTERING

26.1 Verduistering (art. 321 Sr) 461

26.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 463

26.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 464

26.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 464

26.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 465

 

27 BEDROG

27.1 Oplichting (art. 326 Sr) 466

27.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 476

27.3 Online handelsfraude (art. 326e Sr) (wetsvoorstel) 477

27.4 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 478

 

28 VERNIELING

28.1 Inleiding 479

28.2 Vernieling (art. 350 Sr) 480

28.3 Vernieling van gebouw of (lucht)vaartuig (art. 352 Sr) 482

28.4 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 482

28.5 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 482

 

29 BEGUNSTIGING

29.1 Inleiding 483

29.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 483

29.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 487

29.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 488

 

30 WITWASSEN

Verwijzing naar Zakboek Sr HulpOvJ 490

 

31 OVERTREDINGEN

31.1 Inleiding 491

31.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 491

31.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 492

31.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 494

31.5 Hinderlijk volgen op openbare weg (art. 426bis Sr) 495

31.6 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 495

31.7 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 496

31.8 Burengerucht (art. 431 Sr) 497

31.9 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435, 4 Sr) 497

31.10 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 498

31.11 Verboden handel (437bis Sr) 500

31.12 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 500

31.13 Gebruik verborgen camera in publiek toeg. plaats (art. 441b Sr) 501

31.14 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 503

31.15 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 504

31.16 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 504

31.17 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 505

 

32 OPIUMWET

32.1 Inleiding 506

32.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 506

32.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 507

32.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 509

32.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 510

32.6 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 510

32.7 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 510

32.8 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 511

32.9 Strafbepaling (art. 10 Opiumwet) 511

32.10 Voorbereiden/bevorderen Ow-misdrijven (art. 10a Ow) 511

32.11 Strafbepaling (art. 11 Opiumwet) 512

32.12 Vergemakkelijking illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 513

32.13 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 513

32.14 Overtr./misdr., toepasselijkheid strafwet NL (art. 13 Opiumwet) 513

32.15 Gemeentelijke strafbepalingen 513

32.16 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 514

32.17 Jurisprudentie algemeen 514

 

33 WET WAPENS EN MUNITIE

33.1 Inleiding 516

33.2 Algemene bepalingen: definities (art. 1 WWM) 516

33.3 Alg. bepalingen: categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 517

33.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 521

33.5 Art. 3a t/m 8 WWM 521

33.6 Bepalingen voor wapens van categorie I (art. 13 WWM) 521

33.7 Voorhanden hebben wapens/munitie cat. II-IV (art. 26 WWM) 524

33.8 Dragen wapens/munitie cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 525

33.9 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 526

33.10 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 526

33.11 Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn 527

33.12 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 530

33.13 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 531

 

34 WEGENVERKEERSWET 1994

34.1 Inleiding WVW 532

34.2 Definities (weg/verkeer) (art. 1 WVW 1994) 532

34.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 533

34.4 Dood en letsel door schuld (art. 6 WVW 1994) 535

34.5 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 535

34.6 Rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994) 539

34.7 Rijden tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 540

34.8 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 542

34.9 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 542

34.10 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 543

34.11 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 544

34.12 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 544

34.13 Strafbepaling art. 6 WVW (art. 175 WVW) / vh 545

34.14 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW) 546

 

REGISTER 547