ZAKBOEK STRAFVORDERING EN STRAFRECHT OPSPORINGSAMBTENAAR 2021
Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Voor algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren

Dit zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering én Strafrecht voor de Hulpofficier. Het bevat minder onderwerpen die ook minder diepgaand besproken worden en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd. Ook zijn minder verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie verwerkt, zie voor meer verwijzingen de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de HulpOvJ. Besproken worden de volgende onderwerpen.

 

Strafvordering (hoofdstuk 1 t/m 10)

-     Opsporingsbevoegdheid opsporingsambtenaren (algemeen, buitengewoon, KMar, bijzondere opsporingsdiensten).

-     De verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief consultatierecht en het recht op verhoorbijstand).

-     Bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden).

-     Bevoegdheden uit de volgende bijzondere wetten:

o  de Algemene wet bestuursrecht;

o  de Wegenverkeerswet;

o  de Wet wapens en munitie;

o  de Opiumwet;

o  de Wet op de Economische Delicten;

o  de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

 

Strafrecht (hoofdstuk 11 t/m 34)

-     Verbetertips voor de juridische ‘verwerking’ van veel voorkomende misdrijven.

-     Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.).

-     Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.

 

Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave.

 

Tabellen en stappenschema's

De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.37) en doorzoeken ter ibn (6.38).

 

Praktijkgericht

Door de verwerking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Alle antwoorden op de vele vakvragen die de auteur de afgelopen decennia heeft ontvangen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. Dat geldt ook voor de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in het kader van kwaliteitsprojecten Politie-OM.

 

Actualiteitenoverzicht en register

Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 21 januari 2021. Ook dit zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging

In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal, beoordelaars van dat proces-verbaal en het maken van een tenlastelegging. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek, woltersklu­wer.nl/poli­tie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Met dank aan Mart Kievits, senior docent rechten MK-opleidingen voor de verbetertips.

Bijzondere dank is de auteur verschuldigd aan Rob van Dartel, officier van justitie. Van Dartel heeft de auteur de afgelopen jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft veel tekst compleet en diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zakboek Pv en Bewijsrecht.

 

Verschijningsfrequentie zakboeken

Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks.

 

20 januari 2021

Mike Hoekendijk

 

 

OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN

 

Zie de productinfo over de zakboeken Sv en Sr hulpOvJ (verwerkt voor zover van belang voor dit zakboek) 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD 5

GEBRUIKTE LITERATUUR 17

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 18

 

1 DE OPSPORINGSAMBTENAAR

1.1 Algemeen opsporingsambtenaar 19

1.2 KMar 20

1.3 Bijzondere opsporingsdiensten 22

1.4 Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) 24

1.5 HulpOvJ’s 28

 

2 DE VERDACHTE

2.1 Definiëring begrip verdachte 29

2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 29

2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 31

2.4 Rechtsbijstand verdachte 37

2.5 Recht op vrij verkeer/beperking 47

2.6 Verhoor verdachte 48

2.7 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 51

2.8 Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen) 53

2.9 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 54

2.10 Processtukken en recht op inzage 54

2.11 Jeugdige verdachten 55

2.12 HALT 57

2.13 Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte 57

2.14 Medische verzorging van de verdachte 58

2.15 Vroeghulp door reclasseringswerker 58

2.16 Het slachtoffer 59

 

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN

3.1 Inleiding dwangmiddelen 60

3.2 Opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 61

3.3 Dwangmiddelen en toestemming 61

3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 63

3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 64

3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 64

3.7 Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 64

3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 65

3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 65

3.10 Niet-ontvankverklaring van het OM 66

3.11 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 67

3.12 Het pv 67

3.13 Verschoningsgerechtigden 69

3.14 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 70

3.15 Ordehandhaving bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 70

3.16 Herhaalde toepassing dwangmiddelen 73

3.17 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 74

3.18 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa; klacht niet vervolging 74

3.19 Confrontatie / identificatie / herkenning 91

3.20 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 98

3.21 Legitimatieplicht ambtenaar 98

3.22 Wet op de identificatieplicht (Wid) 99

3.23 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 105

3.24 Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.) 105

3.25 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 113

3.26 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 118

3.27 Klachten over politieoptreden 126

3.28 CI en TCI 126

3.29 Toezegging door opsporingsambtenaar 126

3.30 Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding 126

3.31 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 127

3.32 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 127

3.33 Huiselijk geweld en kindermishandeling 127

3.34 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 128

3.35 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 129

3.36 Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames 129

3.37 Opsporingsambtenaar in vrije tijd 129

 

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID

4.1 Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 131

4.2 Staande houden 131

4.3 Aanhouden, algemeen 133

4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 136

4.5 Aanhouding heterdaad 138

4.6 Aanhouding buiten heterdaad 139

4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 141

4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 144

4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 144

4.10 Tabellen aanhouding 146

4.11 Voorgeleiding 147

4.12 Afzien van voorgeleiding 148

4.13 Ophouden voor onderzoek 148

4.14 Ophouden ter identificatie 151

4.15 Ivs (inclusief verlenging) 151

4.16 Voorwaarden voor ivs 153

4.17 Vh-feit als voorwaarde voor ivs 153

4.18 Belang van het onderzoek 153

4.19 Einde ivs 154

4.20 In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte 155

4.21 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 156

4.22 Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde 157

4.23 Tabel ivs 160

4.24 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 160

4.25 Vh: algemeen, voorwaarden, uitvoerbaarheid, ingangstijdstip, duur 161

4.26 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 162

4.27 Gronden vh 162

4.28 Ibs 166

4.29 Gevangenhouding en gevangenneming 167

4.30 Schorsing van vh 167

4.31 Waterdichte schottentheorie 168

4.32 Aanhouden veroordeelde voor niet naleven voorwaarde(n) 168

4.33 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 169

4.34 Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde 169

4.35 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 169

4.36 Wet tijdelijk huisverbod 169

4.37 Tabellen vh 170

 

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

5.1 Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 174

5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 175

5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 179

5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 179

5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 181

5.6 DNA-onderzoek 185

5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 188

5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 188

5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 189

5.10 Ibn aangetroffen voorwerpen 192

5.11 Waarschuwing 192

5.12 Aanleggen van handboeien 192

5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 193

5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 194

5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 197

 

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN

6.1 Ibn algemeen / definitie 200

6.2 Voorwaarden ibn 201

6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 201

6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 201

6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 202

6.6 Verbeurdverklaring 202

6.7 Onttrekking aan het verkeer 203

6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 204

6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 204

6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 210

6.11 Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv 211

6.12 Ibn tijdens schouw 211

6.13 Bevoegdheden RC 211

6.14 Tabel klassiek beslag 211

6.15 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 212

6.16 Toepassingsbereik art. 36e Sr 213

6.17 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 214

6.18 Voorwaarden conservatoir beslag 214

6.19 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 215

6.20 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 215

6.21 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 216

6.22 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 216

6.23 Tabel conservatoir beslag 217

6.24 Vormvoorschriften ibn 217

6.25 Ibn in een woning (art. 99 Sv) 217

6.26 Beslag/doorzoeken: prof. versch. recht (art. 98 en 125l Sv) 218

6.27 Dringende noodzakelijkheid bij ibn 219

6.28 Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv) 219

6.29 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 220

6.30 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 220

6.31 Strafbepalingen beslag 221

6.32 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 221

6.33 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 221

6.34 Onderzoek aan/in in beslag genomen voorwerpen 224

6.35 Overige jurisprudentie ibn 225

6.36 Tabellen ibn: doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens 226

6.37 Stappenschema ibn 230

6.38 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 231

 

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN

7.1 Inleiding dwangmiddelen plaatsen 233

7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 233

7.3 Wettekst Awbi met bespreking 234

7.4 Plaats/woning 241

7.5 Meerdere woningen in één pand 244

7.6 Betreden/binnentreden 245

7.7 De bewoner(s) 245

7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 245

7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 246

7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 247

7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 248

7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 248

7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 249

7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 250

7.15 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 252

 

8 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN

8.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 256

8.2 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 256

8.3 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 257

8.4 Stelselmatige observatie 259

8.5 Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V) 262

8.6 Pseudokoop en pseudodienstverlening 263

8.7 Vorderen gegevens 264

8.8 Opsporing terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 272

8.9 Opsporingsonderzoek op internet / social media 276

 

9 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV

9.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.) 277

9.2 Schouw 277

9.3 Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond 277

 

10 BIJZONDERE WETTEN

10.1 Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing 283

10.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang 284

10.3 Samenloop toezicht (controle) met opsporing 291

10.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 293

10.5 APV’s: inbrekerswerktuigen 294

10.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 302

10.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 303

10.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 310

10.9 Rijverbod 310

10.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 311

10.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 313

10.12 Defect ademanalyseapparaat 315

10.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 315

10.14 Bestuurder / poging / aanstalten maken 315

10.15 Overige jurisprudentie rijden onder invloed 317

10.16 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 319

10.17 Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 319

10.18 WWM 319

10.19 Overige jurisprudentie WWM 329

10.20 Opiumwet 329

10.21 Overige jurisprudentie Opiumwet 332

10.22 Coffeeshops 337

10.23 WED 337

10.24 Algemene douanewet 339

10.25 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 339

10.26 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 340

 

11 ENKELE VERBETERTIPS

11.1 Inleiding 345

11.2 ZSM 345

11.3 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 345

11.4 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 346

11.5 Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis mogelijk 346

11.6 Bewijsrecht 346

11.7 Beeldmateriaal 348

11.8 Betreden woning 348

11.9 Check opsporingsbevoegdheid buitengewoon opsp. ambtenaar 348

11.10 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 349

 

12 OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.

12.1 Gevolgs- en gedragsdelicten 350

12.2 Commissie- en omissiedelicten 350

12.3 Aflopende en voortdurende delicten 350

12.4 Kwaliteitsdelicten 350

12.5 Tijd en plaats van het delict 351

12.6 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 351

12.7 Opzet 351

12.8 Schuld 355

12.9 Wederrechtelijkheid 355

12.10 Voorbedachte raad 356

12.11 Geobjectiveerde bestanddelen 356

12.12 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 356

12.13 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 358

 

13 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING

13.1 Inleiding 361

13.2 Poging (art. 45 Sr) 361

13.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 363

13.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 365

13.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 366

13.6 Deelneming (daders en medeplichtigen) 367

13.7 Plegen (art. 47 Sr) 368

13.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 368

13.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 368

13.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 370

13.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 371

13.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 372

13.13 Deelneming aan deelneming 373

 

14 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN

14.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 374

14.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 374

14.3 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 374

14.4 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 375

14.5 Ambtenaren (art. 84 Sr) 379

14.6 Inklimming (art. 89 Sr) 379

14.7 Valse sleutels (art. 90 Sr) 380

14.8 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 380

14.9 Discriminatie (art. 90quater Sr) 381

 

15 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE

15.1 Opruiing (art. 131 Sr) 382

15.2 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 383

15.3 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 387

15.4 Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr) 388

15.5 Heling gegevens (art. 139g Sr) 389

15.6 Misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 390

15.7 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 392

15.8 Gelegenheid/enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr) 397

15.9 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 397

15.10 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 399

15.11 Grafschennis (art. 149 Sr) 399

 

16 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT

16.1 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 401

16.2 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 403

16.3 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 403

16.4 Vernieling, versperring enz. verkeerswerk/weg (art. 162 Sr) 404

16.5 Vernieling, enz. verkeerswerk door schuld (art. 163 Sr) 405

16.6 Vernieling gebouw (art. 170 Sr) 405

16.7 Vernieling gebouw door schuld (art. 171 Sr) 406

 

17 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED

17.1 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 407

17.2 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 408

17.3 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 413

17.4 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 413

17.5 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) 413

17.6 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 418

17.7 Blijven deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 420

17.8 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 421

17.9 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 422

17.10 Meineed (art. 207 Sr) 425

 

18 VALS GELD

18.1 Inleiding 427

18.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 427

18.3 Vals geld uitgeven, ontvangen, enz. (art. 209 Sr) 427

18.4 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 429

 

19 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE

KENMERKEN

19.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 430

19.2 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 432

19.3 Identific. persoonsgegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 434

 

20 BELEDIGING

20.1 Inleiding 435

20.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 436

20.3 Laster (art. 262 Sr) 438

20.4 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 438

20.5 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 440

20.6 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 443

20.7 Belediging meestal klachtdelict (art. 269 Sr) 444

 

21 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID

21.1 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 445

21.2 Dwang (art. 284 Sr) 445

21.3 Bedreiging (art. 285 Sr) 447

21.4 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 452

21.5 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 453

 

22 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN

22.1 Doodslag (art. 287 Sr) 458

22.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 460

22.3 Moord (art. 289 Sr) 461

 

23 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD

23.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 463

23.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 465

23.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 465

23.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 466

23.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 467

23.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 469

23.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 470

23.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 472

 

24 DIEFSTAL EN STROPERIJ

24.1 Diefstal (art. 310 Sr) 474

24.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 480

24.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 483

24.4 Stroperij (art. 314 Sr) 485

24.5 Gekwalificeerde stroperij (art. 315 Sr) 485

24.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 486

 

25 AFPERSING EN AFDREIGING

25.1 Afpersing (art. 317 Sr) 487

25.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 489

25.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 490

 

26 VERDUISTERING

26.1 Verduistering (art. 321 Sr) 491

26.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 494

26.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 495

26.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 495

26.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 495

 

27 BEDROG

27.1 Oplichting (art. 326 Sr) 496

27.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 503

27.3 Online handelsfraude (internetoplichting ) (art. 326e Sr) 504

27.4 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 505

 

28 VERNIELING

28.1 Inleiding 506

28.2 Vernieling (art. 350 Sr) 507

28.3 Vernieling van gebouw of (lucht)vaartuig (art. 352 Sr) 508

28.4 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 509

28.5 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 509

 

29 BEGUNSTIGING

29.1 Inleiding 510

29.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 510

29.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 514

29.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 514

 

30 WITWASSEN

Verwijzing naar zakboek Strafrecht voor de HulpOvJ

 

31 OVERTREDINGEN

31.1 Inleiding 518

31.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 518

31.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 519

31.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 521

31.5 Hinderlijk volgen op openbare weg (art. 426bis Sr) 522

31.6 Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr) 522

31.7 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 525

31.8 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 525

31.9 Burengerucht (art. 431 Sr) 526

31.10 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr) 527

31.11 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 527

31.12 Verboden handel (437bis Sr) 529

31.13 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 529

31.14 Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 530

31.15 Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr) 532

31.16 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 533

31.17 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 533

31.18 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 534

31.19 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 534

 

32 OPIUMWET

32.1 Inleiding 536

32.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 536

32.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 537

32.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 539

32.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 540

32.6 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 540

32.7 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 540

32.8 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 541

32.9 Strafbaarstelling (art. 10 Opiumwet) 541

32.10 Voorbereiden/bevorderen Opiumwet-misdrijven (art. 10a Ow) 541

32.11 Strafbaarstelling (art. 11 Opiumwet) 542

32.12 Vergemakkelijking illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 543

32.13 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 543

32.14 Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid in NL (art. 13 Opiumwet) 543

32.15 Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet) 544

32.16 Gemeentelijke strafbepalingen 544

32.17 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 544

32.18 Overige jurisprudentie algemeen 544

 

33 WET WAPENS EN MUNITIE

33.1 Inleiding 546

33.2 Definities (art. 1 WWM) 546

33.3 Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 547

33.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 550

33.5 Art. 3a t/m 8 WWM 551

33.6 Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 551

33.7 Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM) 554

33.8 Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 555

33.9 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 555

33.10 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 555

33.11 Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn 557

33.12 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 559

33.13 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 560

 

34 WEGENVERKEERSWET 1994

34.1 Inleiding WVW 561

34.2 Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994), geen definitie verkeer 561

34.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 562

34.4 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994) 564

34.5 Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) 567

34.6 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 568

34.7 Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994) 571

34.8 Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 571

34.9 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 573

34.10 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 574

34.11 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 574

34.12 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 576

34.13 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 576

34.14 Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh 577

34.15 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 577

 

REGISTER

--------------------------------------------