ZAKBOEK STRAFVORDERING HULPOVJ 2019

1.  Voorwoord

2.  Actualiteitenoverzicht

3.  Inhoudsopgave

 

1.  VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor hulpofficieren. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van onder meer:

-     de verdachte, waaronder zijn rechten en plichten;

-     de belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (incl. bijzondere opsporingsbevoegdheden);

-     de belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit bijzondere wetten, zoals de

·    Algemene wet bestuursrecht;

·    Wegenverkeerswet;

·    Wet wapens en munitie;

·    Opiumwet;

·    Wet op de economische delicten;

·    Wet op de lijkbezorging;

·    Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

·    Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

-     de voor de hulpofficier van belang zijnde onderdelen van het Privaatrecht.

Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave van dit zakboek.

 

Voor meer diepgang wordt in ruim 2000 voetnoten verwezen naar onder meer jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur.

 

Praktijkvragen, verbeterpunten, vakvragen, tabellen, stappenschema’s, actualiteiten

Door de verwerking van jurisprudentie worden honderden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Waar nodig worden tips voor het onderzoek en het proces-verbaal gegeven. Alle antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gekregen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. Dat geldt ook voor de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in het kader van kwaliteitsprojecten Politie-OM. De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.46) en doorzoeken ter ibn (6.47). Zie voor een overzicht van de aanvullingen en wijzigingen in deze 29e editie het actualiteitenoverzicht op pagina 7 e.v. Regelgeving, literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt tot 21 januari 2019.

 

Speciaal zakboek voor overige opsporingsambtenaren

Voor de overige opsporingsambtenaren is er het zakboek Strafvordering en Strafrecht: een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de hulpofficier in één boek.

 

Overige zakboeken

Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/politie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Pv en Bewijsrecht).

 

Utrecht, 21 januari 2019

Mike Hoekendijk

 

 

2.  ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Hieronder worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Wet- en regelgeving

Diverse paragrafen:

-     Wetswijziging Sv en Wed strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk.

-     Verzamelwet Justitie en Veiligheid: verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

3.18    Nieuw art. 218a Sv (bronbescherming journalist/publicist).

3.33    Gegevensbescherming

-      AVG en Uitvoeringswet AVG.

-      Wbp vervallen.

-      Aanpassing overige wetten.

-      Wetsvoorstel wijziging Wpg en Wjsg (en enkele andere wetten zoals bijv. art. 27b Sv).

5.4      Wetswijziging veiligheids- en vervoersfouillering.

5.5      Wetswijziging insluitingsfouillering.

6.10    Art. 97 Sv: vervallen is de mogelijkheid voor de (hulp)OvJ tot doorzoeking van een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in art. 218 Sv (voortaan via RC).

9.18    Nieuw art. 126nda Sv: vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s.

9.18    Aanpassing art. 126nda lid 2 (vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s) i.v.m. invoering bronbescherming.

Wijziging art. 126nda lid 2 i.v.m. invoering bronbescherming.

9.31    Wetsvoorstel computercriminaliteit III (overzicht).

9.32    Wetswijziging vastleggen en bewaren van kentekengegevens.

11.7 e.v. Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

11.20 Wetswijziging art. 13b Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester).

 

Jurisprudentie

2.3 Niet afgesloten lokfiets

In het algemeen niet onrechtmatig mits:

-     verdachte niet is gebracht tot andere handelingen dan die waarop zijn opzet reeds tevoren was gericht en

-     de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit niet zijn geschonden.

Dat het aantreffen van de zogenoemde lokfiets de verdachte op het idee heeft gebracht deze te stelen, maakt het plaatsen van die fiets door de politie om aldus personen die zich schuldig maken aan fietsendiefstal op heterdaad te kunnen betrappen, niet ongeoorloofd.

HR 23-01-18, ECLI:NL:HR:2018:62 (met noot Rozemond in NJ 2018/232).

2.6 Mededeling rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte (art. 27c lid 2 Sv)

Niet-naleving van dit voorschrift levert in beginsel een vormverzuim op en dient (na verweer) als regel te leiden tot bewijsuitsluiting van de ter gelegenheid van het verhoor afgelegde verklaring, tenzij de verdachte door het achterwege blijven van de desbetreffende mededeling niet in zijn verdediging is geschaad.

HR 20-03-18, ECLI:NL:HR:2018:368 (met noot Reijntjes in NJ 2018/243).

2.8 Ruisstrategie

Tijdens een verhoor door de politie was aan verdachten van een overval meegedeeld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit (enveloppe met geld) was weggenomen. Geen niet-ontvankelijkheid OM en geen bewijsuitsluiting.

HR 09-01-18, ECLI:NL:HR:2018:18 en conclusie PG,

ECLI:NL:PHR:2017:1405.

3.18 Verschoningsrecht

Beperkt zich niet tot brieven of andere geschriften maar omvat ook gegevens.

HR 30-06-17, ECLI:NL:HR:2017:1205 (met noot Vellinga-Schootstra in NJ 2018/92).

3.18 Verschoningsrecht: 112 melding en communicatie tussen melder en centralist

112-melding en communicatie tussen melder en centralist van meldkamer voor ambulancezorg (verpleegkundige) vallen onder medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht.

HR 30-06-17, ECLI:NL:HR:2017:1205 (met noot Vellinga-Schootstra in NJ 2018/92).

3.18 Omvang verschoningsrecht arts

HR 10-04-18, ECLI:NL:HR:2018:553 (met noot Mevis in NJ 2018/435).

3.18 Camerabeelden van wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp ziekenhuis

Omdat uit die beelden de identiteit van een patiënt of een (toekomstige) hulpverleningsrelatie afgeleid kan worden, vallen die beelden onder het verschoningsrecht van een arts en een daarvan afgeleid verschoningsrecht.

HR 10-04-18, ECLI:NL:HR:2018:553 (met noot Mevis in NJ 2018/435).

3.28 Legitimatieplicht ambtenaar (art. 2 Ambtsinstructie)

Geldt slechts ten opzichte van personen tegen wie de politie functioneel optreedt.

Hof Amsterdam 15-11-17, ECLI:NL:GHAMS:2017:4724.

4.30 Plaatsen duim verdachte op smartphone (ter ontgrendeling)

Niet onrechtmatig.

Rb Den Haag 12-03-18, ECLI:NL:RBDHA:2018:2983.

5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen

Art. 55c, tweede en derde lid, Sv bevat voor de verdachte of veroordeelde geen verplichting tot medewerking aan het nemen van vingerafdrukken

(MH: of foto’s). Het niet-meewerken daaraan valt daarom niet onder de strafbaarstelling van art. 447e Sr. Wel kan de verdachte worden gedwongen de toepassing te dulden. MH: verzet is strafbaar conform art. 180 Sr: wederspannigheid.

HR 17-04-18, ECLI:NL:HR:2018:612 (met noot Reijntjes in NJ 2018/336).

6.7 Onttrekking aan verkeer van harde schijf met kinderporno en familiefoto's

Harde schijf waarop strafbare en niet-strafbare bestanden staan (resp. kinderporno en familiefoto's) is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Verzoek van verdachte om de niet-strafbare fotobestanden terug te krijgen niet gehonoreerd.

HR 04-12-18, ECLI:NL:HR:2018:2244.

6.18 Omvang ontnemingsvordering op zitting (art. 511e Sr)

Conform art. 511e.1 Sr is de ontnemingsvordering niet de grondslag waarop de rechter heeft te beslissen, maar slechts de aanleiding voor zijn beslissing en de rechter mag een hogere betalingsverplichting opleggen dan door het OM is gevorderd.

HR 26-09-17, ECLI:NL:HR:2017:2475.

9.8 Gebruik peilbaken onder auto zonder bevel observatie

In betreffende zaak niet onrechtmatig.

HR 06-11-18, ECLI:NL:HR:2018:2050.

9.9 Inzet infiltrant

De inzet van infiltranten is niet pas toelaatbaar als verdachte reeds een begin heeft gemaakt met de gedragingen die hem worden verweten.

HR 06-02-18, ECLI:NL:HR:2018:155.

9.11 Undercover stelselmatig inwinnen informatie (art. 126j Sv)

Bekentenissen tegenover verbalisanten tijdens undercoveractie niet onrechtmatig verkregen.

Hof ’s-Hertogenbosch 05-02-18, ECLI:NL:GHSHE:2018:421.

11.3 Selectie verkeerscontrole op basis kenteken buitenland

Maatregelen waarbij onderscheid op grond van nationaliteit wordt gemaakt, kunnen onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn, bijv. wanneer het gaat om maatregelen ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en/of misdaad waarbij de plegers nationale landsgrenzen overschrijden en de maatregelen voor het bereiken van het doel passend en noodzakelijk zijn.

HR 09-10-18, ECLI:NL:HR:2018:1872.

11.5 Inbrekerswerktuigen: gebruik toezichthoudende bevoegdheden Awb niet voor opsporing/vervolging

Ingevolge art. 1:6, aanhef en onder a, Awb zijn de hoofdstukken 2 t/m 8 en 10 Awb niet van toepassing op de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarom bieden art. 5:15 en 5:19 Awb geen grondslag voor het betreden van plaatsen en het onderzoeken van voertuigen en hun lading, als die bevoegdheidsuitoefening in de concrete omstandigheden van het geval uitsluitend kan worden aangemerkt als opsporing in de zin van art. 132a Sv.

HR 03-04-18, ECLI:NL:HR:2018:487 (met noot Kooijmans in NJ 2018/296).

 

Nieuwe paragrafen

Geen

 

Herschreven paragrafen

3.33:

-       Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG.

-       Wbp vervallen.

-       Wetswijziging Wpg en Wjsg.

-       Aanpassing andere wetten ter uitvoering AVG en Uitvoeringswet AVG.

5.4      Wetswijziging veiligheids- en vervoersfouillering.

5.5      Wetswijziging insluitingsfouillering.

5.15    Aanpassing tabellen aan nieuwe wetgeving.

9.31    Wetsvoorstel computercriminaliteit III (overzicht).Overig

3.24    Criteria voor professioneel geweldsgebruik: toetsingskader voor geweldsaanwendingen.

 

Utrecht, 22 januari 2019

 

 

3.  INHOUDSOPGAVE

 

1 DE HULPOVJ

1.1 Aanwijzing hulpOvJ’s 19

1.2 Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ 20

1.3 Functie en taken 20

1.4 Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ 22

1.5 Expliciete bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ 22

1.6 Praktische tips voor hulpOvJ 24

1.7 Praktische tips voor contacten met OvJ 24

1.8 Zakboek Sr HulpOvJ / SvSr Opsporingsambtenaar 25

 

2 DE VERDACHTE

2.1 Definiëring begrip verdachte 26

2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 26

2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 34

2.4 Collectieve verdenking 41

2.5 Het Wetboek van Strafrecht (Sr) 41

2.6 Rechtsbijstand verdachte 42

2.7 Recht op vrij verkeer/beperking 53

2.8 Verhoor verdachte 54

2.9 Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 65

2.10 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 65

2.11 Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen) 68

2.12 Hypnose/leugendetector/narcoanalyse/paragnost /enz. 72

2.13 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 72

2.14 Processtukken en recht op inzage 73

2.15 Jeugdige verdachten 73

2.16 Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige 75

2.17 HALT 76

2.18 Onschuldbeginsel, zelfincriminatie, plichten verdachte 76

2.19 Medische verzorging van de verdachte 78

2.20 Vroeghulp door reclasseringswerker 79

2.21 Het slachtoffer 79

 

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN

3.1 Inleiding dwangmiddelen 80

3.2 Begripsomschrijving opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 82

3.3 Dwangmiddelen en toestemming 82

3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 85

3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 85

3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 86

3.7 Onrechtmatig optreden opsp. ambt. /onrechtmatig bewijs 86

3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 87

3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 88

3.10 Alleen vaststelling vormverzuim 95

3.11 Strafvermindering 95

3.12 Bewijsuitsluiting 96

3.13 Niet-ontvankelijkheid van het OM 100

3.14 Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs 102

3.15 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 103

3.16 Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden 103

3.17 Het pv 104

3.18 Verschoningsgerechtigden 105

3.19 Verschoningsrecht bedreigde/afgeschermde getuige 111

3.20 Geheimhoudingsplicht en getuigplicht 111

3.21 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 111

3.22 Handhaving orde bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 112

3.23 Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging 115

3.24 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa 117

3.25 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsp. ambtenaren 125

3.26 Confrontatie / identificatie / herkenning 126

3.27 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 134

3.28 Legitimatieplicht ambtenaar 135

3.29 Schadevergoeding voor (onrechtmatig) politieoptreden 136

3.30 Wet op de identificatieplicht (Wid) 138

3.31 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 146

3.32 Internationale rechtshulp 146

3.33 Gegevensverstr. uit persoonsregistraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg) 147

3.34 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 155

3.35 Toegang / onderzoek voertuig 161

3.36 Klachten over politieoptreden 170

3.37 Sorteer/geuridentificatieproef 170

3.38 Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar 170

3.39 Persvoorlichting en opsporingsberichtgeving 170

3.40 CI en TCI 173

3.41 Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv 175

3.42 Toezeggingen door opsporingsambtenaar 175

3.43 Schade door niet tijdig ingrijpen politie 176

3.44 Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding 176

3.45 Termijnen 177

3.46 Spraak/stemherkenning 179

3.47 Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie 180

3.48 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 180

3.49 Opsporingsbevoegdheid KMar 181

3.50 Optreden inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten 182

3.51 Huiselijk geweld en kindermishandeling 183

3.52 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 184

3.53 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 184

3.54 Kraken 184

3.55 Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames 186

 

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID

4.1 Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 187

4.2 Staande houden 187

4.3 Aanhouden, algemeen 189

4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 193

4.5 Aanhouding heterdaad 195

4.6 Aanhouding buiten heterdaad 196

4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 199

4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 202

4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 203

4.10 Tabellen aanhouding 205

4.11 Voorgeleiding 206

4.12 Afzien van voorgeleiding 209

4.13 Ophouden voor onderzoek 209

4.14 Ophouden voor onderzoek ter identificatie 213

4.15 Ivs: wettekst, inleiding, plaats, voor ander feit dan aangehouden 214

4.16 Voorwaarden voor ivs 216

4.17 Vh-feit als voorwaarde voor ivs 216

4.18 Belang van het onderzoek 216

4.19 Ivs: bevoegdheid, start, duur, verlenging en Kort Geding 219

4.20 Bevel tot ivs 220

4.21 Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman 221

4.22 Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen 222

4.23 Aanwijzing ivs vervangen door instructie ivs 222

4.24 Einde ivs 222

4.25 Aansluitende ivs 223

4.26 Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit 225

4.27 Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde 225

4.28 In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte 226

4.29 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 227

4.30 Maatregelen in belang onderzoek of orde 231

4.31 Tabel ivs 237

4.32 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 237

4.33 Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz. 238

4.34 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 240

4.35 Gronden voor vh 240

4.36 Ibs 249

4.37 Gevangenhouding en gevangenneming 251

4.38 Schorsing van vh 252

4.39 Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming 254

4.40 Waterdichte schottentheorie 255

4.41 Aanhouden i.v.m. niet naleven voorwaarde(n) na veroordeling 255

4.42 Aanhouden voor overtreden gebieds/contactverbod of meldplicht 256

4.43 Aanhouden i.v.m. herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling 256

4.44 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 256

4.45 Bestuurlijke ophouding 257

4.46 Wet tijdelijk huisverbod 257

4.47 Bevel/gedragsaanwijzing burgemeester/OvJ 258

4.48 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 261

4.49 Tabellen vh 261

 

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

5.1 Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 265

5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 266

5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 272

5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 273

5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 274

5.6 DNA-onderzoek 279

5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 284

5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 284

5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 288

5.10 Ibn aangetroffen voorwerpen 290

5.11 Waarschuwing 290

5.12 Aanleggen van handboeien 290

5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 291

5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 293

5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 297

 

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN

6.1 Ibn algemeen / definitie 300

6.2 Voorwaarden ibn 301

6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 301

6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 302

6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 302

6.6 Verbeurdverklaring 302

6.7 Onttrekking aan het verkeer 304

6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 305

6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 306

6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 313

6.11 Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv 319

6.12 Ibn tijdens schouw 319

6.13 Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw 319

6.14 Bevoegdheden RC 320

6.15 Tabel klassiek beslag 324

6.16 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 325

6.17 Toepassingsbereik art. 36e Sr 326

6.18 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 330

6.19 Schatting voordeel, kosten, matiging, rechten benadeelde 332

6.20 Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening 334

6.21 Voorwaarden conservatoir beslag 334

6.22 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 334

6.23 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 336

6.24 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 336

6.25 Sfo en (beslag)bevoegdheden (incl. doorzoeking) tijdens sfo 337

6.26 Uiterste moment leggen conservatoir beslag 338

6.27 Tabel conservatoir beslag 339

6.28 Onderzoek naar vermogen veroordeelde 339

6.29 Vormvoorschriften ibn 340

6.30 Definiëring voorwerpen 340

6.31 Ibn in woning (art. 99 Sv) 341

6.32 Bijstand raadsman tijdens doorzoeking (art. 99a Sv) 342

6.33 Beslag/doorzoeken: verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv) 343

6.34 Dringende noodzakelijkheid bij ibn 348

6.35 Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv) 349

6.36 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 349

6.37 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 349

6.38 Strafbepalingen beslag 353

6.39 Ibn in het kader van de Politiewet 353

6.40 Definitie doorzoeking / toegang en doorgang 353

6.41 Heimelijke ibn 356

6.42 Onderzoek aan/in inbeslaggenomen voorwerpen 357

6.43 Overige jurisprudentie ibn 359

6.44 Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag 362

6.45 Tabellen ibn / doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens 363

6.46 Stappenschema ibn 368

6.47 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 369

 

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN

7.1 Inleiding dwangmiddelen plaatsen 371

7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 372

7.3 Wettekst Awbi (met bespreking) 372

7.4 Plaats/woning/home 381

7.5 Meerdere woningen in één pand 385

7.6 Betreden/binnentreden 386

7.7 Bewoner(s) 386

7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 387

7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 388

7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet) 389

7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 390

7.12 Binnentreden in het kader van Sv en bijzondere wetgeving 390

7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 391

7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 395

7.15 Gemeentewet 396

7.16 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 397

7.17 Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.) 400

7.18 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 401

 

8 ONDERZOEKSHANDELINGEN DOOR DE RC

8.1 RC 405

8.2 Onderzoek door RC 406

8.3 Bevoegdheden RC 408

8.4 Hoger beroep tegen beslissing RC 409

 

9 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN

9.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 410

9.2 Centrale toetsingscommissie OM (CTC) 412

9.3 Bijzondere opsporingsbevoegdheden in vogelvlucht 413

9.4 Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb 414

9.5 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 415

9.6 Stelselmatige observatie 416

9.7 Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V) 421

9.8 Stelselmatige observatie: jurisprudentie 421

9.9 Infiltratie 428

9.10 Pseudokoop en pseudodienstverlening 429

9.11 Undercover stelselmatig inwinnen van informatie 433

9.12 Betreden / bevoegdheden besloten plaats (inkijken) 435

9.13 Opnemen van vertrouwelijke communicatie 437

9.14 Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken 441

9.15 Tabel tappen (titel IVa en V) 452

9.16 Bijz. opsp. bevoegdh. (waaronder tappen) en verschoningsrecht 452

9.17 Overige jurisprudentie tappen 454

9.18 Vorderen gegevens 460

9.19 Verzoek stelselmatige info-inwinning aan burger 480

9.20 Opsp. terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 482

9.21 Voeging bij processtukken 487

9.22 Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) 491

9.23 Bewaring, vernietiging en gebruik voor een ander doel 491

9.24 Verbod doorlaten 492

9.25 Verkennend onderzoek 493

9.26 Afscherming 494

9.27 Opsporingsambtenaar als ‘stand-in’ 496

9.28 Opsporingsonderzoek op internet / social media 496

9.29 Heimelijke ibn 498

9.30 Drones 498

9.31 Wetswijziging computercriminaliteit III 499

9.32 Vastleggen en bewaren van kentekengegevens 500

 

10 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV

10.1 Doorz. ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.) 502

10.2 Schouw 505

10.3 Beëdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ 505

10.4 Aangifte en klacht 505

10.5 Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige 512

10.6 Benoemen van deskundigen 512

10.7 Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde 513

10.8 Executie beslissing rechter/OM, bevoegdheden ter aanhouding 513

 

11 BIJZONDERE WETTEN

11.1 Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing 516

11.2 Algemene wet bestuursrecht: toezicht en bestuursdwang 516

11.3 Samenloop toezicht/controle en opsporing 525

11.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 527

11.5 APV’s: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal 528

11.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 535

11.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 536

11.8 Besluit/regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 545

11.9 Het rijverbod/besturen tijdens rijverbod 545

11.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 545

11.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 547

11.12 Defect ademanalyseapparaat 550

11.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 550

11.14 WVW: bloedproef/afname na overlijden 550

11.15 Overige jurisprudentie alcoholwetgeving 550

11.16 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 560

11.17 Art. 6 WVW (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 560

11.18 WWM 564

11.19 Overige jurisprudentie WWM 575

11.20 Opiumwet 576

11.21 Overige jurisprudentie Opiumwet 580

11.22 Coffeeshops 588

11.23 WED 590

11.24 Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet 592

11.25 Algemene douanewet 592

11.26 Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr. 593

11.27 Wet op de lijkbezorging en het Burgerlijk Wetboek 593

11.28 Uitleveringswet (ULW) 595

11.29 Overleveringswet (OLW) 596

11.30 Wet bijz. opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) 597

11.31 Wet adm.rechtelijke handh. verkeersvoorschr. (Mulder) 598

 

12 PRIVAATRECHT

12.1 Inleiding privaatrecht 603

12.2 Eigendom/bezit/houderschap, inleiding 603

12.3 Eigendomsverkrijging 603

12.4 Overdracht (van roerende zaken) 603

12.5 Derdenbescherming in het BW 604

12.6 Goede trouw 605

12.7 Diefstal en derdenbescherming 606

12.8 Diefstal en consumentenkoop 607

12.9 Stappenschema derdenbescherming 607

12.10 Voorbeelden van praktijktoepassing 608

12.11 Waarschuwing 609

12.12 Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW) 609

12.13 Verplichtingen van de vinder (art. 5:5 BW) 610

12.14 Professionele vinders 610

12.15 Recht van retentie 611

12.16 Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW) 613

12.17 Handhaving van straat- en contactverboden 614

12.18 Grondslagen straatverboden 614

12.19 Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod 615

12.20 Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod 615

12.21 Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod 616

12.22 Combinatie van handhaving door de politie en dwangsom 616

 

REGISTER 617