ZAKBOEK STRAFVORDERING HULPOVJ 2021

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Voor hulpofficieren

Het zakboek bevat een handzame, overzichtelijke, betrouwbare en praktijkgerichte bespreking van onder meer:

-     de verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief consultatierecht en het recht op verhoorbijstand);

-     bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief bijzondere opsporingsbevoegdheden);

-     bevoegdheden uit bijzondere wetten, zoals de

o  Algemene wet bestuursrecht;

o  Wegenverkeerswet;

o  Wet wapens en munitie;

o  Opiumwet;

o  Wet op de economische delicten;

o  Wet op de lijkbezorging;

o  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

o  Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

o  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

-     onderdelen uit het Privaatrecht.

Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave van dit zakboek.

 

Tabellen en stappenschema's

De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.46) en doorzoeken ter ibn (6.47).

 

Praktijkgericht

Door verwerking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Alle antwoorden op de vele vakvragen die de auteur de afgelopen decennia heeft ontvangen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. Dat geldt ook voor de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in het kader van kwaliteitsprojecten Politie-OM. Voor lezers die meer diepgang in de behandelde stof zoeken, wordt in ruim 2100 voetnoten verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur.

 

Ook voor specialisten in de opsporing

Door de diepgang van de bespreking en verwijzingen is dit zakboek ook zeer geschikt voor specialisten in de opsporing.

 

Actualiteitenoverzicht en register

Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 21 januari 2021. Zie voor de verwerkte actualiteiten in deze 31e editie het actualiteitenoverzicht voor in dit zakboek. Het overzicht wordt maandelijks geactualiseerd voor de abonnees op navigator.nl van WoltersKluwer (zie hierna). Ook dit zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging

In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal en beoordelaars van dat proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.

 

Speciaal zakboek voor overige opsporingsambtenaren

Voor de overige opsporingsambtenaren is er het zakboek Strafvordering en Strafrecht: een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de Hulpofficier in één boek.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek, woltersklu­wer.nl/poli­tie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de inter­ne kennissystemen (link naar WoltersKluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Pv en Bewijsrecht).

 

Met dank aan Kees van den Pol, inspecteur van politie en financieel rechercheur, Eenheid Zeeland-West-Brabant en Mart Kievits, senior docent rechten MK-opleidingen voor de verbetertips.

Bijzondere dank is de auteur verschuldigd aan Rob van Dartel, officier van justitie. Van Dartel heeft de auteur de afgelopen jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft vele hoofdstukken compleet en diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zak­boek Pv en Bewijsrecht.

 

Verschijningsfrequentie zakboeken

Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks.

 

20 januari 2021

Mike Hoekendijk

 

 

OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN

 

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Wet- en regelgeving

3.18  Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten (MH: en publicisten)
Stcrt. 2020, 27623.

3.25  Wijziging Ambtsinstructie

Het gehele proces van melden, registreren, beoordelen en terugkoppelen van een geweldsaanwending is herzien en geüniformeerd. Tevens is een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de reikwijdte van de te melden han­­delingen (wijziging begrip aanwenden van geweld).

         Stb. 2020, 144 (met toelichting).

3.39  Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
            Stcrt. 2020, 44879.

4.44  Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012)

         Gebruik van een spuug/hoestmasker, blinddoeken, enz.

11.23  Wet en Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

 

Jurisprudentie

2.3    Verdenking: verborgen ruimte in auto

-      Personenauto waarin eerder (zonder wetenschap verdachte) een verborgen ruimte was aangetroffen. Twee maanden later door die eerder aangetroffen verborgen ruimte nog steeds redelijk vermoeden van schuld aan strafbaar feit waarvoor vh was toegelaten (vuurwapenbezit, Opiumwet, voorbereiden gewoontewitwassen). Aldus bevoegdheid tot doorzoeken op basis art. 96b Sv.
Hof Den Haag 28-10-20, ECLI:NL:GHDHA:2020:2080.

-      Onder het in art. 160, vierde lid WVW 1994 genoemde onderzoek (controle naleving voorschriften) valt de controle naar de staat en algemene inrichtingseisen van een voertuig. De combinatie van afwijkingen bij de bijrijdersstoel en de nadere informatie over de tenaamgestelde van het voertuig en verdachte gaven voldoende verdenking van een misdrijf genoemd in art. 67 lid 1 Sv. Aldus bevoegdheid tot doorzoeken auto op basis van art. 96b Sv.
Rb Oost-Brabant 04-05-20, ECLI:NL:RBOBR:2020:2453.

2.3    Feit van algemene bekendheid

-      Dat het regelmatig voorkomt dat personen zich wenden tot eigenaren van schuren/loodsen met het verzoek daar gebruik van te mogen maken en dat in leegstaande schuren/loodsen vaak laboratoria voor de productie van drugs worden geïnstalleerd.
Hof 's-Hertogenbosch 24-09-20, ECLI:NL:GHSHE:2020:2981.

-      Dat verborgen ruimtes in auto’s doorgaans gebruikt worden voor criminele doeleinden en dat de wetenschap bij verdachte van de aanwezigheid van dergelijke ruimtes een verdenking kan opleveren van een vh-misdrijf.
Rb Den Haag 25-08-20, ECLI:NL:RBDHA:2020:9663, Rb Amsterdam 22-09-20, ECLI:NL:RBAMS:2020:4758 en Hof Den Haag 28-10-20, ECLI:NL:GHDHA:2020:2080.

-      Dat bitcoins dikwijls gebruikt worden in het criminele circuit, onder meer in de drugshandel.
Rb Rotterdam 13-03-19, ECLI:NL:RBROT:2019:2408.

-      Dat een fiets afkomstig is uit enig misdrijf als deze in goede staat verkeert en een open slot heeft waarbij de sleutel ontbreekt.
Hof Den Haag 23-07-20, ECLI:NL:GHDHA:2020:1421.

-      'In de regel is een gegeven dat aan een internetbron is ontleend van algemene bekendheid indien dat gegeven geen specialistische kennis veronder­stelt en de juistheid daarvan redelijkerwijs niet voor betwisting vatbaar is'.
HR 26-05-20, ECLI:NL:HR:2020:916.

2.8    Verhoor verdachte

-      Gedreigd met geweld, geweld gebruikt en niet op zwijgrecht gewezen. Strafvermindering is niet beperkt tot gevallen waarin de verzuimen hebben geleid tot benadeling van de verdachte in zijn strafzaak: ook ander voldoende ernstig nadeel van de verdachte kan reden zijn voor strafvermindering.
HR 23-06-20, ECLI:NL:HR:2020:1092.

-      Gebruik verklaring verkregen door foltering of onmenselijke behandeling (ongeacht wie dit heeft gedaan), is in strijd met het recht op een eerlijk proces, verklaring mag niet gebruikt worden.
EHRM, 05-11-20, 31454/10, zie ook Rb Amsterdam 17-11-20, ECLI:NL:RBAMS:20:5585.

3.9    Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM)

Onder meer over vormverzuimen begaan buiten het kader van art. 359a Sv en toepassingsvoorwaarden voor de rechtsgevolgen strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkverklaring van het OM.
HR 01-12-20, ECLI:NL:HR:2020:1889 (politiegeweld).

3.18  Verschoningsrecht rechtspersoon

Ook een rechtspersoon kan een verschoningsrecht hebben.
HR 03-04-20, ECLI:NL:HR:2020:600.

3.25  Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van handelingen van verbalisanten (waaronder begrepen de proportionaliteit van geweld), is het de vraag of de opsporingsambtenaren de situatie redelijkerwijs zó hebben kunnen beoordelen als zij hebben gedaan en of er redelijkerwijs zoveel geweld nodig was als zij hebben gebruikt. 'De beoordeling ziet niet alleen op individuele geweldshande­lingen van opsporingsambtenaren maar ook op het totaal aan toegepaste (gewelds)handelingen in de omstandigheden van het geval'.

Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-20, ECLI:NL:GHARL:2020:6231.

3.25  Poging doodslag door politieagent / wettelijk voorschrift

Art. 42 Sr (wettelijk voorschrift) in betreffende geval niet van toepassing omdat verdachte zijn bevoegdheid om 'aanhoudingsvuur' te gebruiken had overschreden door in strijd te handelen met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

HR 06-10-20, ECLI:NL:HR:2020:1488 (onder verwijzing naar omvangrijke en leerzame Conclusie PG, ECLI:NL:PHR:2020:592).

3.42  Toezegging door opsporingsambtenaar

Als er op zitting verweer wordt gevoerd dat aan een toezegging van een opsporingsambtenaar het gerechtvaardigd vertrouwen kon worden ontleend dat vervolging achterwege zou blijven, dan moet de rechter onderzoeken of er sprake was van de gestelde toezegging en zo ja, of de verdachte op die toezegging mocht vertrouwen.
HR 06-10-20, ECLI:NL:HR:2020:1563.

3.43  Schade/letsel/dood door niet (tijdig) ingrijpen politie

Niet elke claim van gevaar voor leven verplicht tot operationele maatregelen om te zorgen dat dit gevaar zich niet verwezenlijkt. Beoordelingscriteria:

-      was er sprake van een wezenlijk en onmiddellijk gevaar voor het leven van een burger,

-      wisten of hadden de autoriteiten moeten weten van dat gevaar en

-      hebben de autoriteiten alles in het werk gesteld wat redelijkerwijs van hun kon worden verlangd om te voorkomen dat het gevaar op leven zich verwezenlijkt.

De opvatting 'dat politie en justitie altijd gehouden zijn om in te grijpen op het moment dat een strafbaar feit ofwel wordt voorbereid ofwel wordt gepoogd te begaan en dat zij niet mag afwachten totdat het delict is voltooid' is niet juist.
Hof 's-Hertogenbosch 22-09-20, ECLI:NL:GHSHE:2020:2897 (plofkraak).

3.56  Opsporingsambtenaar in vrije tijd

Een opsporingsambtenaar is in beginsel altijd 'in functie', ook buiten diensttijd. Onder omstandigheden kan van politieambtenaren worden gevergd dat zij buiten diensttijd optreden (art. 59 Besluit algemene rechtspositie politie).

Conclusie PG, ECLI:NL:PHR:2020:945.

4.30  Biometrisch ontgrendelen smartphone verdachte

Het samenstel van wettelijke bepalingen dat betrekking heeft op ibn van voorwerpen vormt een toereikende wettelijke grondslag voor ontgrendeling smartphone, ook met fysieke dwang uitgeoefend op verdachte.

Conclusie PG, ECLI:NL:PHR:2020:927 (nog geen uitspraak HR).

4.35  Gronden vh: ernstig geschokte rechtsorde

Grootschalige import van cocaïne leidt tot een geschokte rechtsorde omdat het voor de samenleving niet te begrijpen zou zijn en door die samenleving ook niet geaccepteerd zou worden wanneer degene tegen wie ernstige bezwaren bestaan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de invoer van (een grote hoeveelheid) cocaïne niet onverwijld in voorarrest zou worden genomen en voorlopig gehouden.

         Hof 's-Hertogenbosch 16-09-20, ECLI:NL:GHSHE:2020:3149.

5.8    Onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen bij uitzonderingsgrond DNA-onderzoek veroordeelden
HR 07-04-20, ECLI:NL:HR:2020:626 (met noot Vellinga in NJ 2020/264).

6.16  Ontnemingsprocedure
Ook voor de ontnemingsprocedure geldt het recht op een eerlijk proces (art. 6.1 EVRM), wat meebrengt dat een persoon voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
HR 29-09-20, ECLI:NL:HR:2020:1523.

6.17  Toepassingsbereik art. 36e Sr

         Voor 'voldoende aanwijzingen' dient buiten redelijke twijfel te worden vastgesteld dat andere strafbare feiten door de betrokkene zijn begaan. De betrokkene dient daarbij de gelegenheid te hebben dat te bestrijden.
HR 29-09-20, ECLI:NL:HR:2020:1523.

6.18  Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht

         In de ontnemingsprocedure gelden andere regels van procesrecht dan in de strafprocedure. De rechter mag in de ontnemingsprocedure gebruik maken van bewijsrechtelijke vermoedens en de bewijslast ter zake van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel op redelijke en billijke wijze verdelen tussen het OM en de betrokkene.
HR 29-09-20, ECLI:NL:HR:2020:1523.

6.19  In mindering brengen toegekende vorderingen benadeelde partij op wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e lid 9 Sr)
Daarvoor komt alleen in aanmerking een toegekende vordering van een (rechts)persoon die strekt tot vergoeding van diens schade als gevolg van een feit waarop de ontnemingsvordering (mede) steunt, mits tegenover die schade een daarmee corresponderend voordeel voor veroordeelde staat.
HR 11-06-19, ECLI:NL:HR:2019:900.

6.19  Verbeurdverklaring en ontneming

-      Ook door verbeurdverklaring van voorwerpen die kunnen worden aang­emerkt als opbrengst van een strafbaar feit, kan worden bereikt dat aan veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen. Daarom kan onder omstandigheden grond bestaan om de waarde van het verbeurdverklaarde in mindering te brengen op het wederrechtelijk verkregen voordeel wat aan betrokkene ontnomen moet worden.
HR 17-05-16, ECLI:NL:HR:2016:874.

-      Ook als een voorwerp niet onder betrokkene in beslag genomen is en niet ten laste van hem is verbeurdverklaard, kan onder bijzondere omstandigheden grond bestaan de waarde van dat voorwerp in mindering te brengen op het wederrechtelijk verkregen voordeel wat aan betrokkene ontnomen moet worden. Daarvoor kan aanleiding bestaan als verbeurdverklaring van een aan betrokkene toebehorend voorwerp in de strafzaak tegen een ander tot gevolg heeft dat door betrokkene verkregen wederrechtelijk voordeel feitelijk aan hem komt te ontvallen.
HR 07-07-20, ECLI:NL:HR:2020:1211.

7.3    Machtiging binnentreden (Awbi): leestijd       
Niet vereist is dat de politie pas mag binnentreden nadat de verdachte de machtiging helemaal (van a tot z) heeft gelezen. De machtiging betreft een document van één pagina. Ook een niet geoefend lezer van een dergelijk document kan in korte tijd lezen waarover het gaat.
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-07-20, ECLI:NL:GHARL:2020:5767.

9.8    Stelselmatige observatie

         Jeugdgroep in bepaalde wijk lange tijd door politie (hotspot interventieteam) in de gaten gehouden vanwege verdenking inbraken. In betreffende geval geen stelselmatige observatie.
HR 19-01-21, ECLI:NL:HR:2021:80.

10.4  Klachttermijn

         De politie had op 09-09-15 met aangeefster een informatief voorgesprek gevoerd over het doen van aangifte en de daaraan verbonden gevolgen. Aangeefster liet vervolgens op 19-11-15 aan de politie weten de aangifte te willen doorzetten. Het opnemen van die aangifte met het verzoek tot vervolging heeft (op initiatief van de politie) pas plaatsgevonden op 15-12-15. In dit geval gold 19-11-15 als de datum waarop van de wens van de klachtgerechtigde tot vervolging is gebleken (en dus klacht gedaan binnen klachttermijn).

         HR 27-10-20, ECLI:NL:HR:2020:1677.

11.5  Awb en APV's: inbrekerswerktuigen

         Controle voertuig. Gebruik toezichthoudende bevoegdheden Awb niet voor opsporing/vervolging.
HR 30-06-20, ECLI:NL:HR:2020:1155 (met noot Reijntjes in NJ 2021/11).

11.7  Onderzoek voertuig op basis van art. 160 lid 4 WVW 1994

         Daaronder valt de controle naar de staat en algemene inrichtingseisen van een voertuig.
Rb Oost-Brabant 04-05-20, ECLI:NL:RBOBR:2020:2453.

11.15  WVW 1994: bestuurder

            'Steppen' met bromfiets en op het moment dat de bromfiets vaart maakt op de bromfiets springen.
Hof Den Haag 16-06-20, ECLI:NL:GHDHA:2020:1073.

11.16  Overige jurisprudentie rijden onder invloed

-      De opsporingsambtenaar die het ademonderzoek uitvoert, moet over de voor het bedienen van het ademanalyseapparaat benodigde kennis en vaardigheden beschikken.
HR 01-12-20, ECLI:NL:HR:2020:1902.

-      Overschrijding termijn bloedafname (art. 12 lid 3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer). Ondanks dat in de Nota van toelichting staat dat verdachte bij overschrijding van de termijn vrijuit gaat, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid, lijkt het er op dat bloed dat buiten de termijn is afgenomen niet per definitie van het bewijs uitgesloten moet worden.
Conclusie PG, ECLI:NL:PHR:2021:33.

11.21  Opiumwet (hennepkwekerij): meelopen met netbeheerder op verzoek verbalisant

            Als een verbalisant op zijn eigen verzoek meeloopt met een stroommeting door de netbeheerder op een individuele aansluiting en zodoende gegevens verkrijgt over het stroomverbruik, is er sprake van de verstrekking van gegevens als bedoeld in art. 126nd Sv, zodat een vordering van de OvJ vereist is.
Rb Amsterdam 24-03-20, ECLI:NL:RBAMS:2020:1907.

11.21  Opiumwet/hennepkwekerij: openen meterkast

            Feit van algemene bekendheid dat bij hennepkwekerijen vaak illegaal stroom wordt afgenomen en dat zo’n illegale stroomvoorziening vaak brandgevaarlijk is. Om brandgevaar te voorkomen waren de verbalisanten bevoegd op grond van art. 3 Politiewet de meterkast te openen.
Rb Amsterdam 24-03-20, ECLI:NL:RBAMS:2020:1907.

11.22  Opiumwet: verplichtingen eigenaar bij in gebruik geven schuren/loodsen

            Feit van algemene bekendheid dat het regelmatig voorkomt dat personen zich wenden tot eigenaren van schuren/loodsen met het verzoek daar gebruik van te mogen maken en dat daarin vaak laboratoria voor de productie van drugs worden geïnstalleerd. 'Als uitgangspunt geldt dat de eigenaar van deze schuren en loodsen bewust het risico neemt dat in zijn ruimten een dergelijk laboratorium wordt gevestigd wanneer niet bekend is wie de gebruikers zijn en de eigenaar geen of gebrekkig toezicht houdt op het gebruik van die ruimten. Minst genomen mag van de eigenaar worden verwacht dat hij zich op de hoogte stelt van de identiteit van de huurder en of gebruiker, dat de huurpenningen via de bank worden overgemaakt en dat hij zich regelmatig op de hoogte stelt van het daadwerkelijk gebruik van de aan hem toebehorende, althans zich op zijn terrein bevindende ruimten'. Aldus voldoende ernstige bezwaren voor vh.
Hof 's-Hertogenbosch 24-09-20, ECLI:NL:GHSHE:2020:2981.

11.32  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

-      Dat de ambtenaar zelf een overtreding heeft begaan (door met de flitsauto op een verdrijvingsvlak te staan), maakt niet dat voor de gedraging die de betrokkene heeft verricht een sanctie achterwege moet blijven.
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-20, ECLI:NL:GHARL:2020:2799.

-      Geen reële mogelijkheid tot staandehouding: meerdere uitspraken (ook over constateren gedraging buiten diensttijd).

-      Handhaving met ‘scanauto’s’. Geen geautomatiseerde vaststelling van gedraging. De Boa beoordeelde (op afstand) de foto’s en stelde gedragingen vast. Bij deze vorm van handhaving is er geen reële mogelijkheid om de bestuurder staande te houden.
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-06-20, ECLI:NL:GHARL:2020:4418.

 

Herschreven paragrafen

3.9 e.v. Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) / strafvermindering / bewijsuitsluiting / niet-ontvankelijkverklaring OM.

3.24  Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren.

3.25  Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa.

11.5  APV’s: inbrekerswerktuigen.

 

Nieuwe paragraaf

3.56  Opsporingsambtenaar in vrije tijd.

 

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD 5

OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN 7

GEBRUIKTE LITERATUUR 20

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 21

 

1 DE HULPOVJ

1.1 Aanwijzing hulpOvJ’s 23

1.2 Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ 24

1.3 Functie en taken 24

1.4 Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ 26

1.5 Expliciete bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ 26

1.6 Praktische tips voor hulpOvJ 28

1.7 Praktische tips voor contacten met OvJ 28

1.8 Zakboek Sr hulpOvJ en zakboek SvSr opsp. ambt. 29

 

2 DE VERDACHTE

2.1 Definiëring begrip verdachte 31

2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 32

2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 39

2.4 Collectieve verdenking 46

2.5 Het Wetboek van Strafrecht (Sr) 47

2.6 Rechtsbijstand verdachte 48

2.7 Recht op vrij verkeer/beperking 61

2.8 Verhoor verdachte 62

2.9 Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 73

2.10 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 73

2.11 Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen) 76

2.12 Hypnose/leugendetector/narcoanalyse/paragnost/enz. 80

2.13 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 80

2.14 Processtukken en recht op inzage 81

2.15 Jeugdige verdachten 82

2.16 Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige 84

2.17 HALT 85

2.18 Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte 85

2.19 Medische verzorging van de verdachte 87

2.20 Vroeghulp door reclasseringswerker 87

2.21 Het slachtoffer 87

 

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN

3.1 Inleiding dwangmiddelen 88

3.2 Opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 90

3.3 Dwangmiddelen en toestemming 91

3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 93

3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 93

3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 94

3.7 Onrechtmatig optreden opsp. ambt. /onrechtmatig bewijs 94

3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 95

3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 96

3.10 Alleen vaststelling vormverzuim 103

3.11 Strafvermindering 104

3.12 Bewijsuitsluiting 104

3.13 Niet-ontvankelijkverklaring OM 106

3.14 Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs 108

3.15 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 108

3.16 Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden 109

3.17 Het pv 109

3.18 Verschoningsgerechtigden 111

3.19 Verschoningsrecht bedreigde/afgeschermde getuige 117

3.20 Geheimhoudingsplicht en getuigplicht 117

3.21 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 118

3.22 Ordehandhaving bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 118

3.23 Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging 122

3.24 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 124

3.25 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa; klacht niet vervolging 124

3.26 Confrontatie / identificatie / herkenning 142

3.27 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 150

3.28 Legitimatieplicht ambtenaar 151

3.29 Schadevergoeding voor politieoptreden 152

3.30 Wet op de identificatieplicht (Wid) 154

3.31 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 162

3.32 Internationale rechtshulp 162

3.33 Gegevensverstr. uit pers. registr. (AVG/Wpg/Wjsg/enz.) 163

3.34 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 171

3.35 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 177

3.36 Klachten over politieoptreden 185

3.37 Sorteer/geuridentificatieproef 185

3.38 Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar 185

3.39 Voorlichting en opsporingsberichtgeving 185

3.40 CI en TCI 188

3.41 Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv 189

3.42 Toezegging door opsporingsambtenaar 190

3.43 Schade/letsel/dood door niet (tijdig) ingrijpen politie 191

3.44 Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding 191

3.45 Termijnen 192

3.46 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 195

3.47 Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie 195

3.48 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 196

3.49 Opsporingsbevoegdheid KMar 196

3.50 Optreden inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten 198

3.51 Huiselijk geweld en kindermishandeling 198

3.52 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 199

3.53 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 200

3.54 Kraken 200

3.55 Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames 201

3.56 Opsporingsambtenaar in vrije tijd 202

 

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID

4.1 Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 203

4.2 Staande houden 203

4.3 Aanhouden, algemeen 205

4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 209

4.5 Aanhouding heterdaad 211

4.6 Aanhouding buiten heterdaad 212

4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 215

4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 218

4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 218

4.10 Tabellen aanhouding 220

4.11 Voorgeleiding 221

4.12 Afzien van voorgeleiding 224

4.13 Ophouden voor onderzoek 225

4.14 Ophouden ter identificatie 228

4.15 Ivs: wettekst, inleiding, plaats, voor ander feit dan aangehouden 229

4.16 Voorwaarden voor ivs 231

4.17 Vh-feit als voorwaarde voor ivs 232

4.18 Belang van het onderzoek 232

4.19 Ivs: bevoegdheid, start, duur, verlenging en Kort Geding 234

4.20 Bevel tot ivs 236

4.21 Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman 237

4.22 Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen 238

4.23 Aanwijzing ivs vervangen door Instructie ivs 238

4.24 Einde ivs 238

4.25 Aansluitende ivs 239

4.26 Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit 239

4.27 Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde 239

4.28 In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte 240

4.29 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 242

4.30 Maatregelen in belang onderzoek of orde 245

4.31 Tabel ivs 251

4.32 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 252

4.33 Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz. 253

4.34 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 255

4.35 Gronden vh 255

4.36 Ibs 264

4.37 Gevangenhouding en gevangenneming 266

4.38 Schorsing van vh 267

4.39 Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming 269

4.40 Waterdichte schottentheorie 269

4.41 Aanhouden veroordeelde bij niet naleven voorwaarde(n) 270

4.42 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 270

4.43 Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde 271

4.44 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 271

4.45 Bestuurlijke ophouding 272

4.46 Wet tijdelijk huisverbod 273

4.47 Bevel/gedragsaanwijzing burgemeester/OvJ 274

4.48 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 276

4.49 Tabellen vh 276

 

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

5.1 Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 280

5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 281

5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 287

5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 288

5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 289

5.6 DNA-onderzoek 294

5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 299

5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 299

5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 304

5.10 Ibn aangetroffen voorwerpen 306

5.11 Waarschuwing 306

5.12 Aanleggen van handboeien 306

5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 307

5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 309

5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 312

 

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN

6.1 Ibn algemeen / definitie 315

6.2 Voorwaarden ibn 316

6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 316

6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 317

6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 317

6.6 Verbeurdverklaring 317

6.7 Onttrekking aan het verkeer 319

6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 321

6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 321

6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 328

6.11 Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv 334

6.12 Ibn tijdens schouw 334

6.13 Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw 334

6.14 Bevoegdheden RC 335

6.15 Tabel klassiek beslag 339

6.16 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 339

6.17 Toepassingsbereik art. 36e Sr 341

6.18 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 345

6.19 Schatting voordeel, kosten, matiging, rechten benadeelde 346

6.20 Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening 349

6.21 Voorwaarden conservatoir beslag 349

6.22 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 349

6.23 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 351

6.24 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 351

6.25 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 352

6.26 Uiterste moment leggen conservatoir beslag 354

6.27 Tabel conservatoir beslag 354

6.28 Onderzoek naar vermogen veroordeelde 355

6.29 Vormvoorschriften ibn 356

6.30 Definiëring voorwerpen 356

6.31 Ibn in woning (art. 99 Sv) 357

6.32 Bijstand raadsman tijdens doorzoeking (art. 99a Sv) 358

6.33 Beslag/doorzoeken: verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv) 359

6.34 Dringende noodzakelijkheid bij ibn 364

6.35 Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv) 364

6.36 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 364

6.37 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 365

6.38 Strafbepalingen beslag 369

6.39 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 369

6.40 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 369

6.41 Heimelijke ibn 373

6.42 Onderzoek aan/in in beslag genomen voorwerpen 374

6.43 Overige jurisprudentie ibn 376

6.44 Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag 378

6.45 Tabellen ibn: doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens 380

6.46 Stappenschema ibn 385

6.47 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 385

 

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN

7.1 Inleiding dwangmiddelen plaatsen 387

7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 388

7.3 Wettekst Awbi met bespreking 388

7.4 Plaats/woning/home 398

7.5 Meerdere woningen in één pand 402

7.6 Betreden/binnentreden 403

7.7 Bewoner(s) 404

7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 404

7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 405

7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 406

7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 407

7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 407

7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 409

7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 412

7.15 Gemeentewet 414

7.16 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 414

7.17 Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.) 418

7.18 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 419

 

8 ONDERZOEKSHANDELINGEN DOOR DE RC

8.1 RC 423

8.2 Onderzoek door RC 424

8.3 Bevoegdheden RC 425

8.4 Hoger beroep tegen beslissing RC 426

 

9 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN

9.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 427

9.2 Centrale toetsingscommissie OM (CTC) 429

9.3 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 430

9.4 Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb 431

9.5 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 432

9.6 Stelselmatige observatie 434

9.7 Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V) 438

9.8 Stelselmatige observatie: jurisprudentie 438

9.9 Infiltratie 445

9.10 Pseudokoop en pseudodienstverlening 447

9.11 Undercover stelselmatig inwinnen van informatie 451

9.12 Betreden / bevoegdheden besloten plaats (inkijken) 453

9.13 Opnemen van vertrouwelijke communicatie 455

9.14 Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken 459

9.15 Tabel tappen (titel IVa en V) 470

9.16 Bijz. opsp. bevoegdh. (waaronder tappen) en verschoningsrecht 470

9.17 Overige jurisprudentie tappen 473

9.18 Onderzoek in geautomatiseerd werk 478

9.19 Vorderen gegevens 479

9.20 Verzoek stelselmatige info-inwinning aan burger 501

9.21 Opsp. terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 502

9.22 Voeging bij processtukken 508

9.23 Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) 512

9.24 Bewaring, vernietiging en gebruik voor ander doel 512

9.25 Verbod doorlaten 514

9.26 Verkennend onderzoek 515

9.27 Afscherming 516

9.28 Opsporingsambtenaar als ‘stand-in’ 517

9.29 Opsporingsonderzoek op internet / social media 518

9.30 Heimelijke ibn 520

9.31 Drones 520

9.32 Vastleggen en bewaren van kentekengegevens 521

 

10 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV

10.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.) 523

10.2 Schouw 526

10.3 Beëdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ 526

10.4 Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond 526

10.5 Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige 533

10.6 Benoemen van deskundigen 534

10.7 Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde 534

10.8 Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen / binnentreden 534

 

11 BIJZONDERE WETTEN

11.1 Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing 539

11.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang 540

11.3 Samenloop toezicht (controle) met opsporing 548

11.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 550

11.5 APV’s: inbrekerswerktuigen 552

11.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 560

11.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 561

11.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 570

11.9 Rijverbod 570

11.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 571

11.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 573

11.12 Defect ademanalyseapparaat 575

11.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 575

11.14 WVW: bloedproef/afname na overlijden 575

11.15 Bestuurder / poging / aanstalten maken 576

11.16 Overige jurisprudentie rijden onder invloed 578

11.17 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 587

11.18 Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 587

11.19 WWM 590

11.20 Overige jurisprudentie WWM 603

11.21 Opiumwet 604

11.22 Overige jurisprudentie Opiumwet 608

11.23 Coffeeshops 617

11.24 WED 619

11.25 Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet 621

11.26 Algemene douanewet 621

11.27 Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr. 622

11.28 Wet op de lijkbezorging en het Burgerlijk Wetboek 623

11.29 Uitleveringswet (ULW) 626

11.30 Overleveringswet (OLW) 627

11.31 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 627

11.32 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 640

 

12 PRIVAATRECHT

12.1 Inleiding privaatrecht 647

12.2 Eigendom/bezit/houderschap, inleiding 647

12.3 Eigendomsverkrijging 647

12.4 Overdracht (van roerende zaken) 647

12.5 Derdenbescherming in het BW 648

12.6 Goede trouw 649

12.7 Diefstal en derdenbescherming 650

12.8 Diefstal en consumentenkoop 651

12.9 Stappenschema derdenbescherming 651

12.10 Voorbeelden van praktijktoepassing 652

12.11 Waarschuwing 653

12.12 Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW) 653

12.13 Verplichtingen van de vinder (art. 5:5 BW) 654

12.14 Professionele vinders 654

12.15 Recht van retentie 655

12.16 Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW) 657

12.17 Handhaving van straat- en contactverboden 658

12.18 Grondslagen straatverboden 658

12.19 Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod 659

12.20 Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod 659

12.21 Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod 660

12.22 Civielrechtelijk straatverbod, politie en dwangsom 660

 

REGISTER 661