ZAKBOEK PV EN BEWIJSRECHT 2019/2020
Verschenen maart 2019, geen nieuwe editie 2020 (verschijnt tweejaarlijks)

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv’s behoort. Naast informatie over processen-verbaal en bewijsrecht bevat het zakboek een toelichting op en achtergrondinformatie bij de gang van zaken op zitting. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van onder meer:

-   doel van het pv: waarheidsvinding strafbaar feit en toezicht opsporing;

-   de reikwijdte van opsporingsbevoegdheden van opsporingsambtenaren;

-   verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing;

-   vormvereisten én inhoudseisen van het pv, waaronder aanvraag-pv’s;

-   redenen van wetenschap, bestanddelen, dagvaarding;

-   de vragen die een rechter zich dient te stellen (en waar in het pv dus aandacht voor dient te zijn);

-   aangifte, klacht, verhoor verdachte

-   getuige / deskun­digen

-   bewijsrecht en positie pv binnen bewijsrecht;

-   slachtoffer / benadeelde;

-   pv ter zake voorgeleiding / doorzoeking / confrontatie / beslag;

-   processtukken;

-   veel voorkomende verbeterpunten uit jurisprudentie;

-   checklisten;

-   vele verbetertips.

Zie voor een goed overzicht van deze editie van het zakboek de inhouds­opgave. Het zakboek is bijgewerkt tot en met 25 januari 2019.

 

Overige zakboeken

Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en woltersklu­wer.nl/poli­tie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Maastricht, 25 januari 2019

Rob van Dartel

 

 

ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Wet- en regelgeving

Divers        Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

Divers        Wet digitale processtukken Strafvordering

Divers        Wet in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Divers        Wet tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk

Divers        Wet tot implementatie van een Europese richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures enz.

Divers        Wet tot implementatie van een Europese richtlijn betreffende minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

Divers        Besluit inrichting en orde politieverhoor

Divers        Besluit digitale stukken Strafvordering

Divers        Aanwijzing slachtofferrechten

3.4             Regeling domeinlijsten boa

6.12           Wet tot wijziging van enkele wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

11               Besluit slachtoffers van strafbare feiten

11               Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers met toelichting

11               Regeling verstrekking van zaaksinformatie aan slachtoffers

11               Wet teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

11               Besluit vergoeding affectieschade

12.4           Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

17               Aanwijzing afpakken

 

Jurisprudentie

Divers        HR 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:722 (persoon wiens identiteit niet blijkt is niet persoon van wie vaststaat dat deze kan worden geïndividualiseerd)

Divers        HR 03-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:487 (bevoegdheden Awb niet van toepassing op opsporing/vervolging)

Divers        HR 04-12-2018, ECLI:NL:HR:2018:2242 (opsporing klachtdelict en klachttermijn)

3.2             Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:7243 (bevoegdheid KMar)

4.6             HR 01-11-2016, ECL:NL:HR:2016:2454 (toezicht en opsporing)

4.6             HR 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:706 (toezicht en opsporing)

4.6             HR 03-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:487 (gebruik toezichthoudende bevoegdheid uitsluitend voor opsporing niet toegestaan)

5.4             Hof Amsterdam 04-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3773 (gewaarmerkt afschrift)

6.20.3        Hof Den Haag 12-04-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1003 (rechtsbijstand in geval van vrijheidsbeneming op andere titel)

6.20.3        HR 23-01-2018, ECLI:NL:HR:2018:78 (voorkeursadvocaat)

6.20.3        EHRM 13-09-2016 (Ibrahim e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk over dringende noodzaak om rechtsbijstand niet af te wachten)

7.8             HR 01-11-2016, ECL:NL:HR:2016:2454 (stopteken)

7.8             HR 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:706 (stopteken)

7.8             HR 01-11-2016, ECL:NL:HR:2016:2454 (selectiecriteria stopteken)

7.8             HR 09-10-2018, ECLI:NL:HR:2018:1872 (selectiecriteria stopteken)

7.14           HR 31-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2795 (optreden ambtenaren Belastingdienst niet aan OvJ toe te rekenen)

7.24           HR 05-07-2016, ECLI:NL:HR:2016:1315 (bewijs medeplegen en zwijgrecht)

7.24           HR 28-11-2017, ECLI:NL:HR:2017:3022 (bewijs medeplegen en zwijgrecht)

7.24           HR 03-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:487 (bewijs medeplegen en zwijgrecht)

7.24           HR 12-06-2018, ECLI:NL:HR:2018:893 (bewijs medeplegen en bijdrage mededader)

7.29           Rb Oost-Brabant 09-06-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:3494 (verbaliseren van beelden)

7.30           Hof ‘s-Hertogenbosch 30-12-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5687 (betrouwbaarheid herkenning beelden)

7.30           Hof Amsterdam 28-09-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4345 (wijze herinneren gezichten)

7.30           Hof Amsterdam 06-02-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1632 (wijze herinneren gezichten)

7.30           Hof Amsterdam 03-08-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2724 en 2725 (wijze herinneren gezichten)

7.30           Rb Amsterdam 16-11-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7711 (wijze herinneren gezichten)

7.30           Hof Amsterdam 04-01-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:166 (afdoen zonder beelden te hebben bekeken)

7.35           HR 03-07-2018, ECLI:NL:HR:2018:1051 (overzichtsarrest zwaar lichamelijk letsel)

7.41           Hof Amsterdam 16-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5678 (bewijs vastgelegde geur)

7.43           Hof Amsterdam 09-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3306 (vaststelling hennep)

7.43           HR 13-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1076 (vaststelling hennep)

7.43           Hof Amsterdam 18-04-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4206 (vaststelling XTC)

7.45           Hof Arnhem-Leeuwarden 12-08-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6456 (onderliggende stukken als verdachte niet meer mag rijden)

7.46           HR 27-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1160 (verbaliseren in geval van weigering om dagvaarding aan te nemen)

10.2           Hof Arnhem-Leeuwarden 28-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8630 (gevolgen nalaten onderzoek naar alternatief scenario)

10.2           Hof Amsterdam 30-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2011 (gevolgen nalaten onderzoek naar alternatief scenario)

10.2           Hof Den Haag 26-08-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2808 (gevolgen nalaten onderzoek naar alternatief scenario)

10.2           Hof Den Haag 20-02-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:297 (ontkennen verdachte en alternatieve scenario’s)

10.3           Conclusie PG 14-03-2017, ECLI:NL:PHR:2017:256 (onmiddelijkheidsbeginsel)

10.3           HR 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:664 (onmiddelijkheidsbeginsel)

10.5           Hof Amsterdam 05-10-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3969 (schorsing vervolging)

10.6           Rb Oost-Brabant 02-02-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:487 (maatregel bij ontslag van alle rechtsvervolging)

10.9           HR 17-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2639 (eigen waarneming rechter in raadkamer)

10.9           HR 17-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2639 (eigen waarneming rechter)

10.10.1      HR 04-10-2016, ECLI:NL:HR:2016:2239 (bekentenis verdachte)

10.10.3      HR 09-01-2018, ECLI:NL:HR:2018:18 (fictieve buit als ruisstrategie)

10.10.6      Hof Amsterdam 24-11-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4894 (vastleggen keuze inschakelen ‘niet register’-tolk)

10.10.6      Hof 23-03-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1534 (geven bevel in het Engels)

10.10.7      HR 25-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1773 (bewijs leugenachtigheid verklaring verdachte)

10.10.7      HR 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:467 (bewijs leugenachtigheid verklaring verdachte)

10.10.7      HR 25-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1767 (zwijgen verdachte in verband met verschoningsrecht)

10.10.7      Hof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:895 (zwijgrecht en strafmaat)

10.11         HR 16-10-2018, ECLI:NL:HR:1943 (gebruik verklaringen getuigen die zich onheus hebben uitgelaten over verdachte)

10.11         HR 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:467 (geen gebruikmaken van leugenachtige verklaring van ander dan de verdachte)

10.11.2      HR 05-07-2016, ECLI:NL:HR:2016:1412 (rechtbank niet gebonden aan voorzittersbeslissing)

10.11.6      HR 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 en ECLI:NL:HR:2017:1219 (motivering getuigenverzoeken)

10.11.8      HR 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:658 (persoon wiens identiteit niet blijkt als pv onduidelijk is)

10.11.12   HR 24-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:666 (toetsing zittingsrechter bedreigde getuige)

10.11.20   Hof Amsterdam 29-06-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2496 (toetsing kroongetuige en toetsing beschermingsmaatregelen)

10.11.28   Hof ‘s-Hertogenbosch 02-11-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4871 (zonder (wetenschap) verdediging horen getuige bij RC)

10.11.29   HR 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1215 (nodige initiatief verdediging nodig, anders afstand getuige)

10.11.29   EHRM 28-08-2018 (Cabral tegen Nederland: effectueren recht verdediging horen getuige)

10.11.29   HR 06-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1017 (effectueren recht verdediging horen getuige)

10.11.29   EHRM 03-07-2018 (Breijer tegen Nederland: beslissingsmodel bewijsgebruik verklaring getuige die de verdediging niet heeft kunnen horen)

10.11.29   EHRM 28-08-2018 (Cabral tegen Nederland: beslissingsmodel bewijsgebruik verklaring getuige die de verdediging niet heeft kunnen horen)

10.11.29   HR 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1016 (beslissingsmodel bewijsgebruik verklaring getuige die de verdediging niet heeft kunnen horen)

10.11.29   HR 16-10-2018, ECLI:NL:HR:793 (beslissingsmodel bewijsgebruik verklaring getuige die de verdediging niet heeft kunnen horen)

10.11.29   Hof Arnhem-Leeuwarden 16-11-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10124 (compensatie als onduidelijk is of bewijs uitsluitend/in doorslaggevende mate is gebaseerd op verklaring getuige die niet door verdediging kon worden gehoord)

10.11.29   Hof Amsterdam 25-07-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2599 (compensatie gebruik verklaring getuige die niet door verdediging kon worden gehoord)

10.11.30   HR 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1227 (belang getuige tegenover belang verdachte)

10.11.30   HR 13-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:326 (belang getuige tegenover belang verdachte)

10.11.31   Hof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:443 (CI-informant als getuige)

10.11.31   HR 05-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3060 (CI-informant die ontlastende verklaring af kan leggen)

10.11.33   HR 15-05-2018, ECLI:NL:HR:2018:717 (steunbewijs)

10.11.33   Conclusie van de PG 23-05-2017, ECLI:NL:PHRL2017:578 (steunbewijs en beoordelen betrouwbaarheid verklaring)

10.11.33   HR 20-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2911 (bewijs verkrachting draagt bij aan bewijs bedreiging)

10.11.33   HR 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:580 (zien schrikreactie slachtoffer als steunbewijs)

10.10.33   HR 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1216 (schakelbewijs in zedenzaak)

10.10.33   Hof ‘s-Hertogenbosch 17-08-2018, ECLI:GHSHE:2018:3430 (schakelbewijs in zedenzaak)

10.10.33   HR 13-02-2018, ECLI:NL:HR:2018:189 (onvoldoende steunbewijs in zedenzaak)

10.13.1      Hof Amsterdam 27-10-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4665 (motivering bewijsgebruik pv bevindingen verbalisant die slachtoffer is)

10.13.4      HR 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:421 (pv onder codenummer)

10.13.4      Hof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6169 (alleen vermelden verbalisantnummer bij overtreding Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften voldoende)

10.13.7      Hof Amsterdam 19-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3400 (DNA-rapport enige bewijsmiddel dat verdachte betrokken was: voldoende)

10.13.7      Hof Arnhem-Leeuwarden 08-08-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7206 (DNA-rapport enige bewijsmiddel dat verdachte betrokken was: voldoende)

10.13.7      Hof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4195 (verwerping alternatief scenario DNA-hit)

10.13.7      Hof Arnhem-Leeuwarden 09-05-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4326 (verwerping alternatief scenario DNA-hit)

10.13.8      HR 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:467 (strafblad als bewijs)

10.13.10   HR 10-07-2018, ECLI:NL:HR:2018:1128 (reclasseringsrapport geen bewijs)

10.13.11   HR 25-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1773 (verklaring advocaat geen bewijs)

10.13.11   HR 22-11-2016, ECLI:NL:HR:2016:2649 (verklaring advocaat in pv terechtzitting geen bewijs)

10.14         HR 10-07-2018, ECLI:NL:HR:2018:1125 (feit van algemene bekendheid)

10.14         Hof Amsterdam 24-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2346 (feit van algemene bekendheid)

10.14         HR 09-01-2018, ECLI:NL:HR:2018:16 (feit van algemene bekendheid)

10.14         HR 09-01-2018, ECLI:NL:HR:2018:19 (feit van algemene bekendheid)

10.14         Hof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8322 (feit van algemene bekendheid)

10.17         HR 12-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3118 (schakelbewijs)

10.17         HR 06-09-2016, ECLI:NL:HR:2016:2024 (schakelbewijs: één soortgelijk feit voldoende)

10.17         HR 12-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3118 (schakelbewijs: niet vereist dat één feit zonder schakelbewijs te bewijzen is)

10.17         Hof Arnhem-Leeuwarden 29-07-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6215 (schakelbewijs in zedenzaak)

10.17         HR 06-09-2016, ECLI:NL:HR:2016:2024 (schakelbewijs en signalement)

11               Rb Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:5988 (stieffamilie en slachtofferschap)

11.8           Conclusie PG 04-10-2016, ECLI:NL:PHR:2016:1160 (voorbeeld schadevergoeding)

11.8           HR 20-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1123 (schade door studievertraging)

11.8           HR 16-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:885 (rechtstreekse schade en wijzigen vordering)

11.8           HR 17-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2637 (rechtstreekse schade)

11.8           HR 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:653 (schadevergoedingsmaatregel niet voor kosten rechtsbijstand)

11.8           HR 16-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:890 (schadevergoedingsmaatregel niet voor kosten rechtsbijstand)

11.8           HR 12-06-2018, ECLI:NL:HR:2018:905 (schadevergoedingsmaatregel niet voor kosten bijwonen zitting als benadeelde partij)

11.8           HR 17-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:221 (schadevergoeding vanwege nodeloos gemaakte opsporingskosten na valse aangifte)

12.9           HR 24-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:667 (bepaling datum i.v.m. klachttermijn)

12.10         Hof Den Haag 01-05-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1174 (gevolgen gebrekkig intrekken klacht)

17.2           HR 19-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3193 (schatting wederrechtelijk verkregen voordeel en zwijgende verdachte)

17.2           HR 26-09-2017, ECLI:NL:HR:2017:2475 (verrassen verdediging in ontnemingsprocedure)

17.3           HR 28-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:335 (hoofdelijke ontneming)

17.3           HR 22-11-2016, ECLI:NL:HR:2648 (hoofdelijke ontneming)

17.3           HR 29-05-2018, ECLI:NL:2018:783 (hoofdelijke ontneming)

18.5           Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11334 (herleidbaarheid sporen)

19.2           Rb Rotterdam 10-01-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:660 (norm overleggen bescheiden/stukken van overtuiging)

19.2           Rb Den Haag 10-04-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5861 (verstrekken stukken voorafgaand aan eerste verhoor)

 

Overig

Divers        Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC

 

Nieuwe hoofdstukken/paragrafen

5.3.2          Overzicht toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden

6.18           Genoemde bijlagen bijvoegen

6.20.2        Informeren anderen over aanhouding verdachte

7.40           Verbaliseren voorhanden / aanwezig hebben wapen / drugs

7.41           Vastleggen geur (m.n. bij hennep)

7.43           Vaststelling drugs

10.11.28   Zonder verdediging horen getuigen bij RC

10.11.31   CI-informant als getuige

10.13.7      DNA-rapport

10.13.8      Strafblad als bewijs

10.13.12   Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid als bewijs

12.3           Inhoudseisen aangifte

12.6           Aangifte doen van een in het buitenland gepleegd feit

13.4           Pv bij opheffing schorsing na overtreding of vluchtgevaar

21.1           Kwaliteitsstrandaard procesdossier VVC

 

Herschreven/uitgebreide paragrafen

1.3             Waarheidsvinding strafbaar feit

1.10           Werkzaamheden OvJ

2.5             Verbaliseringsplicht bij onderzoek dat aan opsporing voorafgaat

2.7             Niet ten spoedigste opmaken van een pv

4.7             Misbruik/voortgezette toepassing van bevoegdheden

5.1             Eisen aan vormgeving

5.2             Inhoudsopgave en doorlopende nummering

5.3.1          Overzicht vrijheidsbenemende dwangmiddelen

5.3.3          Voorbeeld bewijsoverzicht

6.12           Vaststelling identiteit verdachte

6.19           Wijzigingen en toevoegingen pv

6.20           Rechten verdachten algemeen

6.20.1        Mededelingen aan verdachten

6.20.3        Consultatierecht / verhoorbijstand

7.6             Pv’s in zaak tegen medeverdachte

7.7             Gebruik de juiste juridische terminologie

7.8             Stoptekens

7.12           Aanhouding buiten heterdaad: eisen pv

7.14           Toezegging door opsporingsambtenaar

7.18           Nummering van onbekende verdachten

7.22           Verbaliseren van voorwaardelijk opzet

7.30           Herkenning verdachte op beelden

7.37           Omvang schade in dossier

7.45           Stukken in dossier tijden tijdens invordering, ongeldigverklaring, schorsing enz.

10.2           Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs

10.10.3      Voorschriften voor verhoor verdachte

10.10.5      Inhoudseisen pv verhoor

10.11.2      Bevel oproeping getuige/deskundige door rechter

10.11.33   Eén getuige is geen getuige

10.13.4      Anoniem pv

10.17         Schakelbewijs

11               Het slachtoffer / de benadeelde

13.3           Het voorgeleidings- en raadkamerpv

13.5           Eind-pv

14.5           Pv zelfstanding inzetten BOB

16.2           Bewijs- of opsporingsconfrontatie

18.4           Omschrijf beslagbevoegdheid en vatbaarheid

18.5           Goede aanduiding voorwerp

19.2           Sv en processtukken

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

VOORWOORD 3

ACTUALITEITEN 1

INHOUDSOPGAVE 9

GEBRUIKTE LITERATUUR 17

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 18

 

1                 INLEIDING 19

1.1             BEGRIPSOMSCHRIJVING PV 19

1.2             DOEL EN BELANG VAN HET PV 19

1.3             WAARHEIDSVINDING STRAFBAAR FEIT 20

1.4             TOEZICHT OP OPSPORING EN GEZAGSVERHOUDINGEN 21

1.5             KRITIEK OP BETROUWBAARHEID PV / GEVAREN VAN PV 22

1.6             SOORTEN PV’S 22

1.7             PV AANVRAAG DWANGMIDDEL 23

1.8             EIND-PV 23

1.9             BESLISSINGEN NA EIND-PV 24

1.10           WERKZAAMHEDEN OVJ 26

1.11           POLITIERECHTER 28

1.12           MEERVOUDIGE KAMER 29

1.13           DE RC: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 29


2                 VERBALISERINGSPLICHT 34

2.1             INLEIDING 34

2.2             VERBALISERINGSPLICHT ALGEMEEN 34

2.3             VERBALISERINGSPLICHT BIJ BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN 36

2.4             DEFINIËRING OPSPORINGSONDERZOEK 36

2.5             VERBALISERINGSPLICHT BIJ ONDERZOEK DAT AAN OPSPORING VOORAFGAAT 37

2.6             VERBALISERINGSPLICHT BIJ OPSPORING 38

2.7             NIET TEN SPOEDIGSTE OPMAKEN VAN EEN PV 39

2.8             AFSCHERMPROCEDURE / AFSCHERM-PV 40

2.9             AANWIJZING OPMAKEN PV TEGEN ONBEKENDE DADERS 42

 

3                 OPSPORINGSBEVOEGDHEID DIVERSE OPSPORINGSAMBTENAREN 43

3.1             OPSPORINGSBEVOEGDHEID ALGEMEEN OPSPORINGSAMBTENAREN 43

3.2             OPSPORINGSBEVOEGDHEID KMAR 43

3.3             OPSPORINGSBEVOEGDHEID BIJZONDERE OPSPORINGSDIENSTEN 45

3.4             OPSPORINGSBEVOEGDHEID BOA’S 47

3.5             TERRITORIALE BEVOEGDHEID OPSPORINGSAMBTENAAR 51

3.6             HULPOVJ’S 52

 

4                 TOEZICHT EN OPSPORING 54

4.1             INLEIDING 54

4.2             TWEE PETTEN 54

4.3             DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB) 55

4.4             DE TOEZICHTHOUDER EN GEBRUIK VAN BEVOEGDHEDEN 55

4.5             VERBALISERINGSPLICHT 57

4.6             TOEZICHT EN OPSPORING 57

4.7             MISBRUIK / VOORTGEZETTE TOEPASSING VAN BEVOEGDHEDEN 59

4.8             BINNENTREDEN EN VOORTGEZETTE TOEPASSING 61

4.9             HET PV 61

 

5                 VORMVEREISTEN PV 63

5.1             EISEN AAN VORMGEVING 63

5.2             INHOUDSOPGAVE EN DOORLOPENDE NUMMERING 63

5.3             SAMENVATTING PV 64

5.3.1          Overzicht vrijheidsbenemende dwangmiddelen 65

5.3.2          Overzicht toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden 66

5.3.3          Voorbeeld bewijsoverzicht 67

5.4             AFSCHRIFTEN 72

 

6                 INHOUDSEISEN PV 73

6.1             INLEIDING 73

6.2             DE AAN HET PV GESTELDE EISEN 73

6.3             OMSCHRIJVING VERBALISANT 74

6.4             EXTRA EISEN VOOR DE BOA 74

6.5             PERSOONLIJK OPGEMAAKT 74

6.6             GEDAGTEKEND 75

6.7             ONDERTEKEND 75

6.8             OPMAKEN OP AMBTSEED OF AMBTSBELOFTE 76

6.9             REDENEN VAN WETENSCHAP 80

6.9.1          Redenen van wetenschap: verbalisant 80

6.9.2          Redenen van wetenschap: getuige / aangever 82

6.9.3          Redenen van wetenschap: verdachte 83

6.10           DECOR EN CONTEXT 84

6.11           VOORWAARDEN PV DWANGMIDDEL 85

6.11.1        Waarom is verdachte verdacht? 86

6.12           VASTSTELLING IDENTITEIT VERDACHTE 87

6.13           BESTANDDELEN VAN HET STRAFBARE FEIT 89

6.14           DATUM EN PLAATS 89

6.15           RELEVANTE ONDERZOEKSBEVINDINGEN / AMBTSHANDELINGEN 89

6.16           VERZWIJGEN ONDERZOEKSBEVINDINGEN / AMBTSHANDELINGEN 91

6.17           GEWELD / GEBRUIK BOEIEN VERMELDEN IN HET PV 92

6.18           GENOEMDE BIJLAGEN BIJVOEGEN 94

6.19           WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN PV 94

6.20           RECHTEN VERDACHTEN 95

6.20.1        Mededelingen aan verdachten 95

6.20.2        Informeren anderen over aanhouding verdachte 98

6.20.3        Consultatierecht / verhoorbijstand 100

 

7                 CONCRETE TIPS VOOR HET PV 109

7.1             ALGEMENE TIPS VOORAF 109

7.2             TIJDSTIPPEN IN 24 UURS-AANDUIDING OPNEMEN 109

7.3             AANGIFTE/VERKLARING OP ANDERE DATUM DAN PLEEGDATUM 109

7.4             OPHOUDEN VOOR UITREIKEN GERECHTELIJK STUK 110

7.5             MELDEN REDEN VERTRAGING 110

7.6             PV’S IN ZAAK TEGEN MEDEVERDACHTE 110

7.7             GEBRUIK DE JUISTE JURIDISCHE TERMINOLOGIE 111

7.8             STOPTEKENS 112

7.9             UITINGEN DIE VERKLARINGSVRIJHEID GETUIGE KUNNEN BELEMMEREN 114

7.10           KENNISNEMEN PROCESSTUKKEN DOOR BENADEELDE 115

7.11           ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS: NIET ALTIJD BEWIJSUITSLUITING 115

7.12           AANHOUDING BUITEN HETERDAAD: EISEN PV 115

7.13           PV DOOR HULPOVJ 116

7.14           TOEZEGGING DOOR OPSPORINGSAMBTENAAR 116

7.15           ANALYSES IN PV 117

7.16           EEN SEPOT WIL NIET ZEGGEN DAT ER SLECHT WERK IS GELEVERD 117

7.17           VERBANDEN TUSSEN PV’S LOGISCH 118

7.18           NUMMERING VAN ONBEKENDE VERDACHTEN 118

7.19           HOREN VERDACHTEN/GETUIGEN IN AANWEZIGHEID BEKENDE 119

7.20           HOREN VAN ALLE GETUIGEN? 119

7.21           BUURTONDERZOEK 120

7.22           VERBALISEREN VAN VOORWAARDELIJK OPZET 121

7.23           VERBALISEREN VAN POGING 121

7.24           VERBALISEREN VAN DEELNEMING (O.A. MEDEPLEGEN) 122

7.25           VERBALISEREN VAN “IN VERENIGING” BIJ OPENLIJK GEWELD 124

7.26           OPENLIJK GEWELD STRAFVERZWARING 124

7.27           SITUATIETEKENING EN FOTO’S 124

7.28           WAARNEMINGEN DOOR MIDDEL VAN CAMERA OF OPNAME 125

7.29           VASTLEGGEN IN PV VAN WAARNEMINGEN OP BEELDEN 125

7.30           HERKENNING VERDACHTE OP BEELDEN 126

7.31           VERBALISEREN VAN SCHOPPEN 128

7.32           VERBALISEREN GEWELD BIJ AMBTSDWANG / WEDERSPANNIGHEID 129

7.33           MISHANDELING BEPAALDE CATEGORIEËN SLACHTOFFERS 129

7.34           LETSEL, GENEESKUNDIGE VERKLARING? 130

7.35           ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL 131

7.36           OMSCHRIJVEN SCHADE AAN GOEDEREN IN DOSSIER 131

7.37           OMVANG SCHADE IN VERBAND MET STRAF 132

7.38           DIEFSTAL / HELING ZONDER AANGIFTE 132

7.39           TIJDSTIP WETENSCHAP HELING 133

7.40           VERBALISEREN VOORHANDEN / AANWEZIG HEBBEN WAPEN / DRUGS 133

7.41           VASTLEGGEN GEUR (M.N. BIJ HENNEP) 134

7.42           GEVAAR BIJ BRANDSTICHTING EN SOORTGELIJKE DELICTEN 134

7.43           VASTSTELLING DRUGS 135

7.44           KOPIE RIJBEWIJS OF UITDRAAI RIJBEWIJZENREGISTER BIJ RIJDEN ONDER INVLOED 135

7.45           STUKKEN IN DOSSIER RIJDEN TIJDENS INVORDERING, ONGELDIGVERKLARING, SCHORSING ENZ. 136

7.46           OPMAKEN AKTE VAN UITREIKING 136

 

8                 INZENDING PV 139

8.1             INZENDEN PV CONFORM SV 139

8.2             INZENDEN PV IN DE PRAKTIJK 139

8.3             VOLDOENDE KOPIEËN POLITIEDOSSIER 140

8.4             AFWACHTEN NADERE BEVELEN OVJ 140

 

9                 DAGVAARDING / BESTANDDELEN 142

9.1             INLEIDING 142

9.2             EISEN GESTELD AAN TENLASTELEGGING 143

9.3             BESTANDDELEN IN HET PV 144

 

10               BEWIJS EN TERECHTZITTING 147

10.1           INLEIDING 147

10.2           VEROORDELING SLECHTS BIJ WETTIG EN OVERTUIGEND BEWIJS 147

10.3           ONMIDDELLIJKHEIDSBEGINSEL 150

10.4           DE GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING 151

10.5           HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING: DE VOORVRAGEN 153

10.6           HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING: DE HOOFDVRAGEN 155

10.7           HOGER BEROEP 156

10.8           WETTIGE BEWIJSMIDDELEN 157

10.9           EIGEN WAARNEMING RECHTER 157

10.10         VERKLARING VERDACHTE 159

10.10.1      Bekentenis verdachte 159

10.10.2      Intrekken verklaring verdachte 160

10.10.3      Voorschriften voor verhoor verdachte 161

10.10.4      Consequenties van het ontbreken van de cautie 166

10.10.5      Inhoudseisen pv verhoor 167

10.10.6      Tolken en vertaling (verdachte / getuige / aangever / deskundige) 169

10.10.7      Proceshouding verdachte (liegen / zwijgen) 174

10.10.8      Daderwetenschap verdachte 178

10.10.9      Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 179

10.10.10   Verklaring medeverdachte 179

10.10.11   Verhoor (latere) verdachte als getuige 180

10.10.12   Ad-info voeging bij bekentenis 181

10.10.13   Verklaring verdachte in pv bevindingen 183

10.10.14   Verdachte niet gehoord, toch veroordeeld 183

10.11         VERKLARING GETUIGE 183

10.11.1      Horen getuige/deskundige op initiatief verdediging 186

10.11.2      Bevel oproeping getuige/deskundige door rechter 187

10.11.3      Oproeping getuige/deskundige door OvJ 188

10.11.4      Weigering oproeping getuige/deskundige door OvJ 188

10.11.5      Getuigen op zitting / afzien van getuigen 188

10.11.6      Verdedigingsbelang 191

10.11.7      Noodzakelijkheidscriterium 192

10.11.8      Inleiding (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces 193

10.11.9      Domicilie kiezende aangever / getuige 197

10.11.10   Aangifte / getuigenverklaring onder nummer 199

10.11.11   Beperkt anonieme getuige 200

10.11.12   Bedreigde getuige 202

10.11.13   Afgeschermde getuige 204

10.11.14   Politieambtenaar als (beperkt) anonieme / bedreigde getuige 204

10.11.15   Verschoningsrecht/plicht i.v.m. verhoor bepaalde getuigen 205

10.11.16   Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 205

10.11.17   Gebruik eerdere getuigenverklaring na later beroep op verschoningsrecht 206

10.11.18   Getuigen met geestelijke beperking of jeugdige getuigen 206

10.11.19   Toezeggingen aan getuige over alleen horen door politie 206

10.11.20   Afspraken met getuige / kroongetuige 207

10.11.21   Opnemen van een verklaring in het bijzijn van een bekende 208

10.11.22   Verhoorprotocol, inzet dominee en ervaringsdeskundige 208

10.11.23   Advocaat / OvJ als getuige 209

10.11.24   Verklaring van getuige in pv 209

10.11.25   Verklaring ‘in concept’ 211

10.11.26   Getuige in buitenland 212

10.11.27   Verdediging in gelegenheid stellen bij politieverhoren te zijn 212

10.11.28   Zonder verdediging horen getuigen bij de RC 213

10.11.29   Bewijsgebruik verklaring getuige die niet door de verdediging kon worden ondervraagd 213

10.11.30   Belang getuige bij niet horen tegenover belang verdachte bij ondervragen getuige 218

10.11.31   CI-informant als getuige 219

10.11.32   Bewijsgebruik van ingetrokken verklaring 220

10.11.33   Eén getuige is geen getuige 222

10.12         VERKLARING DESKUNDIGE 228

10.12.1      Rechten verdediging bij deskundigen 229

10.13         SCHRIFTELIJKE BESCHEIDEN / PV OPSPORINGSAMBTENAAR 230

10.13.1      Pv eigen waarneming opsporingsambtenaar enig bewijs 233

10.13.2      Verschillen tussen opnamen van verhoren en pv’s 234

10.13.3      Pv van buitenlandse opsporingsambtenaar 235

10.13.4      Anoniem pv 235

10.13.5      Onderscheid opsporings-/deskundigenonderzoek 237

10.13.6      Schriftelijk verslag deskundige 238

10.13.7      DNA-rapport 240

10.13.8      Strafblad als bewijs 240

10.13.9      Slachtofferverklaring als bewijs 241

10.13.10   Reclasseringsrapport geen bewijs 241

10.13.11   Verklaring/pleitaantekeningen advocaat geen bewijs 242

10.13.12   Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid als bewijs 242

10.14         FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN VAN ALGEMENE BEKENDHEID 242

10.15         BEWIJSMINIMA 244

10.16         ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS 245

10.17         SCHAKELBEWIJS 245

 

11               HET SLACHTOFFER / DE BENADEELDE 248

11.1           SLACHTOFFER / BENADEELDE: INLEIDING 248

11.2           DE BEJEGENING VAN HET SLACHTOFFER EN INDIVIDUELE BEOORDELING 248

11.3           VERWIJZING NAAR INSTANTIES 253

11.4           INFORMATIEVERSTREKKING AAN HET SLACHTOFFER 254

11.4.1        Informeren over rechten en verloop van de zaak 254

11.4.2        Recht op kennisneming en toevoeging van processtukken 259

11.5           BIJSTAND/VERTEGENWOORDIGING/TOLK/VERTALING 261

11.6           RECHTEN VAN NAASTEN VAN HET SLACHTOFFER 263

11.7           SPREEKRECHT 264

11.8           SCHADEVERGOEDING 265

11.9           HERSTELRECHT, WAARONDER BEMIDDELING 271

11.10         OPROEPING SLACHTOFFER 272

 

12               AANGIFTE EN KLACHT 274

12.1           AANGIFTE EN KLACHT 274

12.2           VORMVEREISTEN AANGIFTE 274

12.3           INHOUDSEISEN AANGIFTE 276

12.4           AANGIFTEPLICHT 277

12.5           VERPLICHTING TOT OPNEMEN AANGIFTE 278

12.6           AANGIFTE DOEN VAN EEN IN HET BUITENLAND GEPLEEGD FEIT 279

12.7           INTREKKEN AANGIFTE 280

12.8           AMBTSHALVE VERVOLGBARE STRAFBARE FEITEN 280

12.9           DE KLACHT 281

12.10         HERSTELLEN GEBREKKIGE KLACHT 285

12.11         AANGIFTE OPSPORINGSAMBTENAAR 286

 

13               HET VOORGELEIDINGS- EN RAADKAMERPV 288

13.1           INLEIDING 288

13.2           VOORLOPIGE HECHTENIS (ALGEMEEN) 288

13.3           HET VOORGELEIDINGS- EN RAADKAMERPV 290

13.4           PV BIJ OPHEFFING SCHORSING NA OVERTREDING OF VLUCHTGEVAAR 293

13.5           EIND-PV 293

 

14               BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN (BOB) 294

14.1           INLEIDING 294

14.2           AANVRAAG PV BOB ALGEMEEN 294

14.3           INHOUD VAN DE AANVRAAG 295

14.4           UITWERKING: AANVRAAG VORDERING VERSTREKKING HISTORISCHE GEGEVENS 296

14.5           PV ZELFSTANDIG INZETTEN BOB 298

 

15               DOORZOEKING 299

15.1           DE DOORZOEKING 299

15.2           HET PV 299

15.3           MONDELINGE VORDERING DOORZOEKING 301

 

16               CONFRONTATIE 303

16.1           CONFRONTATIE 303

16.2           BEWIJS- OF OPSPORINGSCONFRONTATIE 304

16.3           BESLUIT TOEPASSING MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET ONDERZOEK 305

16.4           VERZUIM NALEVING REGELS CONFRONTATIE 307

16.5           OVERLEG MET OVJ OVER SOORT CONFRONTATIE 308

16.6           NEGATIEVE CONFRONTATIES / VERDACHTE IN SELECTIE? 308

16.7           OPSPORINGSCONFRONTATIE ALS BEWIJS 308

16.8           FOTO’S VAN DE CONFRONTATIE PROCESSTUKKEN? 309

 

17               ONTNEMING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL 310

17.1           TOEPASSINGSBEREIK ART. 36E SR 310

17.2           ONTNEMING: BEWIJSVOERING, BEWIJSMIDDELEN EN BEWIJSKRACHT 312

17.3           VASTSTELLEN VOORDEEL BIJ MEERDERE DADERS 314

 

18               BESLAG 317

18.1           INLEIDING 317

18.2           VOORKOM OVERMATIG BESLAG 317

18.3           AANLEIDING/OMSTANDIGHEDEN AANTREFFEN VOORWERP 318

18.4           OMSCHRIJF BESLAGBEVOEGDHEID EN VATBAARHEID 319

18.5           GOEDE AANDUIDING VOORWERP 319

18.6           OMSCHRIJF ONDER WIE VOORWERP IN BESLAG GENOMEN IS 320

18.7           SCHRIFTELIJK AFSTAND DOEN 320

18.8           ZO SNEL EN ZOVEEL MOGELIJK AFWERKEN BESLAG 321

18.9           OVERZICHT AFWERKING BESLAG ÉN RESTANT PER BESLAGENE 325

18.10         KVI EN BEWIJS VAN ONTVANGST 325

 

19               PROCESSTUKKEN 326

19.1           INLEIDING PROCESSTUKKEN 326

19.2           SV EN PROCESSTUKKEN 327

19.3           BESLUIT PROCESSTUKKEN IN STRAFZAKEN 336

19.4           BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN: ART. 126AA SV 343

19.5           ONTLASTEND BEWIJSMATERIAAL 345

19.6           AFSCHERMEN GEHANTEERDE OPSPORINGSMETHODEN 345

19.7           KENNISGEVING AAN BETROKKENE (NOTIFICATIE) 346

19.8           BEWARING / VERNIETIGING EN GEBRUIK GEGEVENS VOOR ANDER DOEL 348

 

20               DOOR RECHTERS GESIGNALEERDE ONJUISTHEDEN / VERBETERPUNTEN 351

20.1           INLEIDING 351

20.2           GEURIDENTIFICATIEPROEF NIET ‘BLIND’ UITGEVOERD 353

20.3           ONTBREKEN BEWIJSSCHAKEL EN OVERIGE GEBREKEN / ONJUISTHEDEN 353

20.4           ONVOLLEDIG ONDERZOEK (GEEN HEROPENING / NADER ONDERZOEK) 354

20.5           SCHENDING PRESSIEVERBOD 355

20.6           KWALITEIT POLITIEONDERZOEK (TUNNELVISIE EN ONVOLDOENDE AFSTAND VAN BEMOEIENISSEN FAMILIE SLACHTOFFER) 355

20.7           KLACHT EX ART. 12 SV NA AANGIFTE TEGEN POLITIE 356

20.8           VERNIETIGING BEWIJSMATERIAAL ZONDER MACHTIGING OVJ 357

20.9           SCHATTING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL HENNEPKWEKERIJ(EN) 357

20.10         TEGENSTRIJDIGHEDEN IN PV EN ONDER EDE AFGELEGDE VERKLARINGEN VAN OPSPORINGSAMBTENAREN 357

20.11         TOETSING BETROUWBAARHEID VERKLARING AANGEEFSTERS 358

20.12         NIET VERSTREKKEN INFORMATIE AAN RECHTER 359

20.13         GEBRUIK VERSTREKTE COCAÏNE NIET IN PV 360

20.14         VERSCHIL PV VERHOOR EN WOORDELIJK VERSLAG 361

20.15         ONTLASTENDE CI-INFO VERZWEGEN 362

20.16         ONJUISTE WEERGAVE IN PV UITKIJKEN CAMERABEELDEN 363

20.17         AANPASSING PV OM JUISTE GANG VAN ZAKEN TE MASKEREN 363

20.18         ONJUISTE WIJZE VAN VERBALISEREN DOOR OPSPORINGSAMBTENAREN 364

20.19         PV OPSPORINGSAMBTENAREN STRIJDIG MET CAMERABEELDEN 365

20.20         ZEDENZAKEN: DIVERSE VOORBEELDEN 366

20.21         PRESSIE OP ZWAKBEGAAFDE VERDACHTE 370

20.22         ONJUIST UITWERKEN TAPGESPREKKEN 370

20.23         ONVOLLEDIG ONDERZOEK VERLATEN PLAATS ONGEVAL 371

20.24         TAPPEN EN PROFESSIONEEL VERSCHONINGSGERECHTIGDE 372

 

21               BIJLAGEN 373

21.1           KWALITEITSSTANDAARD PROCESDOSSIER VVC 373

21.2           CHECKLIST VAN TOEZICHT NAAR OPSPORING 385

21.3           CHECKLIST PV VAN AANGIFTE HUISELIJK GEWELD 386


REGISTER 388

DE AUTEUR  395

OVERIGE ZAKBOEKEN    398