ZAKBOEK WETTEKSTEN

VOOR DE  OPSPORINGSAMBTENAAR

2023

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

Voorwoord

Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporings-ambtenaar voor gebruik tijdens de opleiding en in de praktijk.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de opsporingsambtenaar het meest van be-lang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij het zakboek Strafvordering en Straf-recht voor de Opsporingsambtenaar. Een paragraafverwijzing bij de artikelen in dit zakboek wetteksten geeft aan waar in dat zakboek Strafvordering en Strafrecht de bespreking te vinden is. De verwijzing wordt telkens voorafge-gaan door Zb SvSr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bij-gewerkt tot 23 januari 2023.

 

Overige zakboeken. Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek of zakboekenpolitie.com (met complete inhoudsopgave).

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks online geactua-liseerd. Alle zakboeken zijn online te raadplegen op Navigator.nl en voor-zien van vele zoekfuncties en links naar bijv. de jurisprudentie, wetgeving en paragrafen uit de zakboeken waarnaar verwezen wordt. Bovendien worden de online uitgaven elke maand geactualiseerd (behalve het zakboek Pv en Bewijsrecht), zodat altijd over recente informatie beschikt kan worden. Politie en justitie hebben een abonnement, de zakboeken zijn daardoor voor iede-re politie- en justitie ambtenaar te raadplegen.   

 

Met bijzondere dank aan Rob van Dartel, Advocaat-Generaal (voorheen werkzaam bij de politie en als officier van justitie). Van Dartel heeft mij de af-gelopen 15 jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en be-hulpzaam sparringpartner en heeft vele teksten diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zak¬boek Pv en Bewijsrecht en beoogd opvolger voor de overige zakboeken.

 

Verbetertips kunt U mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

22 januari 2023

Mike Hoekendijk

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOvJ.

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord        3

Gebruikte afkortingen   6

 

1.        Internationaal / Algemeen          7

1.1       EVRM  7

1.2       Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)    10

1.3       Grondwet         12

1.4       Politiewet 2012 14

1.5       Awbi     23

1.6       Awb     26

1.7       Wid      32

1.8       Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 32

1.9       Besluit geweldsregistratie         50

1.10     Beroepscode politie      51

1.11     Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar      51

 

2.        Strafrecht     63

2.1       Wetboek van Strafrecht 63

2.2       Wetboek van Strafvordering      146

2.3       Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden  262

2.4       Besluit inrichting en orde politieverhoor 265

2.5       Besluit inbeslaggenomen voorwerpen   266

2.6       Besluit DNA-onderzoek in strafzaken    270

2.7       Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers    274

2.8       Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek         281

2.9       Besluit opsporing terroristische misdrijven         283

2.10     Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte          284

2.11     Besluit processtukken in strafzaken       289

 

3.        Opiumwet    291

3.1       Opiumwet         291

 

4.        Wapens en munitie           299

4.1       Wet wapens en munitie 299

4.2       Regeling wapens en munitie     312

 

5.        Verkeer         315

5.1       Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften  315

5.2       Wegenverkeerswet 1994          322

5.3       RVV     362

5.4       Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer            388

5.5       Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer         396

 

6.        Wet op de economische delicten         399

6.1       Wet op de economische delicten           399

 

7.        Wet milieubeheer  403

7.1       Wet milieubeheer          403

 

8.        Burgerlijk recht      410

8.1       BW, Boek 1      410

8.2       BW, Boek 3      412

8.3       BW, Boek 5      415

8.4       BW, Boek 6      417

8.5       BW, Boek 7      417

8.6       BW, Boek 8      418

8.7       Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering          418

 

9.        Overige wetgeving            423

9.1       Wet op de lijkbezorging 423

9.2       Wet politiegegevens      425

9.3       Wet op de bijzondere opsporingsdiensten          437

9.4       Wet tijdelijk huisverbod 438

9.5       Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding       441

9.6       Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding     442

 

10.      Aanwijzingen, enz. College van PG’s 443

10.1     Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding   443

10.2     Aanwijzing afpakken     443

10.3     Aanwijzing discriminatie 449

10.4     Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar  453

10.5     Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling        459

10.6     Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)  465

10.7     Instructie identificatieplicht        468

10.8     Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen      473

10.9     Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 477

10.10   Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders          480

10.11   Aanwijzing Opiumwet    481

10.12   Aanwijzing voor de opsporing    491

10.13   Aanwijzing slachtofferrechten    499

10.14   Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers        507

 

Register        515

 

 

---------------------------------------------------