ZAKBOEK WETTEKSTEN VOOR DE  HULPOVJ 2023

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Dit zakboek is geschreven voor de hulpofficier ter voorbereiding op en uitoefening van zijn functie. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt als naslagwerk in het politieonderwijs.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de hulpofficier het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in het zakboek Strafrecht of Strafvordering de bespreking te vinden is. Bij verwijzing naar het zakboek Strafvordering wordt de verwijzing voorafgegaan door Zb Sv, bij verwijzing naar het zakboek Strafrecht door Zb Sr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 23 januari 2023.

 

Overige zakboeken. Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek of zakboekenpolitie.com (met complete inhoudsopgave).

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks online geactualiseerd. Alle zakboeken zijn online te raadplegen op Navigator.nl en voorzien van vele zoekfuncties en links naar bijv. de jurisprudentie, wetgeving en paragrafen uit de zakboeken waarnaar verwezen wordt. Bovendien worden de online uitgaven elke maand geactualiseerd (behalve het zakboek Pv en Bewijsrecht), zodat altijd over recente informatie beschikt kan worden. Politie en justitie hebben een abonnement, de zakboeken zijn daardoor voor iedere politie- en justitie ambtenaar te raadplegen.   

 

Met bijzondere dank aan Rob van Dartel, Advocaat-Generaal (voorheen werkzaam bij de politie en als officier van justitie). Van Dartel heeft mij de afgelopen 15 jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft vele teksten diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zakboek Pv en Bewijsrecht en beoogd opvolger voor de overige zakboeken.

 

Verbetertips kunt U mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

22 januari 2023

Mike Hoekendijk

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOvJ

 

Inhoudsopgave

Voorwoord    3

Gebruikte afkortingen         6

 

1.      Internationaal / Algemeen  7

1.1      EVRM 7

1.2      Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)      10

1.3      Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden         16

1.4      Verdrag van Enschede (politiële samenwerking met Duitsland)       25

1.5      Verdrag van Prüm   36

1.6      Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer          36

1.7      Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 38

1.8      Grondwet      41

1.9      Gemeentewet           43

1.10    Politiewet 2012        50

1.11    Awbi   59

1.12    Awb    62

1.13    Wid     68

1.14    Wet Nationale ombudsman          68

1.15    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren      70

1.16    Besluit geweldsregistratie  87

1.17    Beroepscode politie 89

1.18    Regeling hulpOvJ’s 2008   89

 

2.      Strafrecht 93

2.1      Wetboek van Strafrecht     93

2.2      Wetboek van Strafvordering         177

2.3      Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden  329

2.4      Besluit inrichting en orde politieverhoor  332

2.5      Besluit inbeslaggenomen voorwerpen    333

2.6      Besluit DNA-onderzoek in strafzaken     338

2.7      Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers  342

2.8      Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek      348

2.9      Besluit opsporing terroristische misdrijven         351

2.10    Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte  352

2.11    Besluit processtukken in strafzaken        356

2.12    Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)            358

 

3.      Opiumwet 360

3.1      Opiumwet     360

4.        Wapens en munitie 368

4.1      Wet wapens en munitie      368

4.2      Regeling wapens en munitie        382

 

5.      Verkeer     385

5.1      Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften      385

5.2      Wegenverkeerswet 1994   392

5.3      Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer       433

5.4      Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer   440

 

6.      Wet op de economische delicten        443

6.1      Wet op de economische delicten 443

 

7.      Uitlevering en overlevering        447

7.1      Uitleveringswet        447

7.2      Overleveringswet     449

 

8.      Burgerlijk recht 461

8.1      BW, Boek 1  461

8.2      BW, Boek 3  463

8.3      BW, Boek 5  466

8.4      BW, Boek 6  468

8.5      BW, Boek 7  468

8.6      BW, Boek 8  469

8.7      Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering         469

 

9.      Overige wetgeving    474

9.1      Wet veiligheidsregio’s        474

9.2      Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verwijzing)        474

9.3      Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verwijzing)      474

9.4      Wet op de lijkbezorging      474

9.5      Wet militaire strafrechtspraak       477

9.6      Wet internationale misdrijven       480

9.7      Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding   482

9.8      Wet politiegegevens           483

9.9      Wet op de bijzondere opsporingsdiensten         494

9.10    Wet tijdelijk huisverbod      496

9.11    Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 498

9.12    Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 499

 

10.    Aanwijzingen, enz. College van PG’s 501

10.1    Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding        501

10.2    Aanwijzing afpakken           501

10.3    Aanwijzing discriminatie     507

10.4    Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar          511

10.5    Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling     517

10.6    Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)      523

10.7    Instructie identificatieplicht 526

10.8    Aanwijzing en instructie kinderpornografie        531

10.9    Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen           539

10.10  Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer          542

10.11  Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders       545

10.12  Aanwijzing Opiumwet         546

10.13  Aanwijzing voor de opsporing      556

10.14  Aanwijzing slachtofferrechten       564

10.15  Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek     572

10.16  Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers       580

10.17  Aanwijzing zeden    587

 

Register     595

 

 

------------------------------------------