ZAKBOEK

STRAFVORDERING EN STRAFRECHT

VOOR DE

OPSPORINGSAMBTENAAR

2023

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Dit zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier én Strafrecht voor de Hulpofficier. Het bevat minder onderwerpen die ook minder diepgaand besproken worden en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd. Ook zijn minder verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie verwerkt, zie voor missende verwijzingen de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Besproken worden de volgende onderwerpen.

 

Strafvordering (hoofdstuk 1 t/m 10)

-     Opsporingsbevoegdheid opsporingsambtenaren (algemeen opsporingsambtenaren, KMar, bijzondere opsporingsdiensten, buitengewoon opsporingsambtenaren en hulpofficieren).

-     De verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief consultatierecht en het recht op verhoorbijstand).

-     Bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden).

-     Bevoegdheden uit bijzondere wetten:

o     Algemene wet bestuursrecht;

o     Wegenverkeerswet;

o     Wet wapens en munitie;

o     Opiumwet;

o     Wet op de Economische Delicten;

o     Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

o     Wet dieren.

 

Strafrecht (hoofdstuk 11 t/m 36)

-     Studie- en verbetertips voor de opsporing van veel voorkomende misdrijven.

-     Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, wederrechtelijkheid, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.).

-     Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.

 

Zie voor een compleet overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Tabellen en stappenschema's. De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.35) en doorzoeken ter ibn (6.36).

 

Praktijkgericht. Door bespreking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Alle antwoorden op de vele vakvragen die ik de afgelopen decennia heb gekregen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. En dat geldt natuurlijk ook voor de ervaringen die ik als politieambtenaar en officier van justitie heb opgedaan.

 

Register. Het zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging. In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal en beoorde¬laars van dat proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging voorkomen door bijv. herstelwerkzaamheden.

 

Overige zakboeken. Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek of zakboekenpolitie.com (met complete inhoudsopgave).

 

Zakboeken maandelijks geactualiseerd online. Alle zakboeken zijn online te raadplegen op Navigator.nl en voorzien van vele zoekfuncties en links naar bijv. de jurisprudentie, wetgeving en paragrafen uit de zakboeken waarnaar verwezen wordt. Bovendien worden de online uitgaven elke maand geactualiseerd (behalve het zakboek Pv en Bewijsrecht), zodat altijd over recente informatie beschikt kan worden. Politie en justitie hebben een abonnement, de zakboeken zijn daardoor voor iedere politie- en justitie ambtenaar te raadplegen.  

 

Met dank voor de gegeven verbetertips aan Kees van den Pol, inspecteur van politie en financieel rechercheur, Eenheid Zeeland-West-Brabant.

 

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Rob van Dartel, Advocaat-Generaal (voorheen werkzaam bij de politie en als officier van justitie). Van Dartel heeft mij de afgelopen 15 jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft vele teksten diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zak¬boek Pv en Bewijsrecht en beoogd opvolger voor de overige zakboeken.

 

Verschijningsfrequentie zakboeken. Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks (oneven jaren).

 

Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 23 januari 2023.

 

22 januari 2023

Mike Hoekendijk

 

Inhoudsopgave

Voorwoord    3

Gebruikte literatuur 15

Gebruikte afkortingen         16

 

1       De opsporingsambtenaar  17

1.1      Algemeen opsporingsambtenaar 17

1.2      KMar  18

1.3      Bijzondere opsporingsdiensten    19

1.4      Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)       22

1.5      HulpOvJ’s     26

1.6      Zakboeken online, maandelijks geactualiseerd met actualiteitenoverzicht 26

 

2       De verdachte     27

2.1      Definiëring begrip verdachte         27

2.2      Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.)     27

2.3      Overige jurisprudentie verdachte / verdenking  29

2.4      Rechtsbijstand verdachte  34

2.5      Recht op vrij verkeer/beperking   42

2.6      Verhoor verdachte   42

2.7      Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever)            44

2.8      Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen)        47

2.9      Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte           51

2.10    Processtukken en recht op inzage          51

2.11    Jeugdige verdachten          52

2.12    HALT  54

2.13    Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte         54

2.14    Medische verzorging van de verdachte  55

2.15    Vroeghulp door reclasseringswerker       55

2.16    Het slachtoffer          56

 

3       Dwangmiddelen algemeen 57

3.1      Inleiding dwangmiddelen   57

3.2      Opsporen / vervolgen         58

3.3      Dwangmiddelen en toestemming 58

3.4      Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet)    60

3.5      Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht       61

3.6      Subsidiariteit en proportionaliteit  61

3.7      Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 61

3.8      De Nationale ombudsman (N.o.) 62

3.9      Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM)       62

3.10    Niet-ontvankelijkverklaring OM     63

3.11    Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs  64

3.12    Het pv 64

3.13    Verschoningsgerechtigden           66

3.14    Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht     67

3.15    Ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen (art. 124 Sv)      68

3.16    Herhaalde toepassing dwangmiddelen   70

3.17    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren      70

3.18    Geweldsaanwending opsporingsambtenaar; klacht niet vervolging 71

3.19    Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen 86

3.20    Confrontatie / identificatie / herkenning  87

3.21    Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit           93

3.22    Legitimatieplicht ambtenaar          94

3.23    Wet op de identificatieplicht (Wid)           95

3.24    Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet)    101

3.25    Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.)   101

3.26    Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012    108

3.27    Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig     113

3.28    Klachten over politieoptreden       121

3.29    CI en TCI      121

3.30    Toezegging door opsporingsambtenaar 121

3.31    Filmen/fotograferen burgers, verdachte, opsporingsambtenaar       121

3.32    Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie      122

3.33    Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s       122

3.34    Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden        123

3.35    Opsporingsambtenaar in vrije tijd 123

 

4       Dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 125

4.1      Recht op vrijheid, art. 3 Politiewet 2012, rechtvaardigingsgrond, Aanwijzing         125

4.2      Staande houden      125

4.3      Aanhouden, algemeen       127

4.4      Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad          130

4.5      Aanhouding heterdaad       131

4.6      Aanhouding buiten heterdaad      132

4.7      Misdrijven waarvoor vh is toegelaten      134

4.8      Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang    137

4.9      Doorzoeken plaatsen ter aanhouding     137

4.10    Tabellen aanhouding          140

4.11    Voorgeleiding           140

4.12    Afzien van voorgeleiding    141

4.13    Ophouden voor onderzoek           142

4.14    Ophouden ter identificatie 144

4.15    Ivs (inclusief verlenging)    145

4.16    Onderzoeksbelang voor ivs          147

4.17    Einde ivs / ZSM       148

4.18    In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte   149

4.19    Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC           149

4.20    Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde      151

4.21    Tabel ivs       153

4.22    Tabellen staande houden t/m verlenging ivs     154

4.23    Vh: voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz.    156

4.24    Misdrijven waarvoor vh mogelijk is          156

4.25    Gronden vh   157

4.26    Ibs       161

4.27    Gevangenhouding en gevangenneming 161

4.28    Vh: schorsing/aanhouden/voorgeleiden 161

4.29    Waterdichte schottentheorie         163

4.30    Aanhouden veroordeelde voor niet naleven voorwaarde(n)  163

4.31    Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht      163

4.32    Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde   163

4.33    Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012)           163

4.34    Huiselijk geweld / kindermishandeling / Wet tijdelijk huisverbod       164

4.35    Tabellen vh   165

 

5       Dwangmiddelen lichamelijke integriteit      169

5.1      Overzicht, ibn, toestemming         169

5.2      Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering)            170

5.3      Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 173

5.4      Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen            174

5.5      Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen   176

5.6      DNA-onderzoek       180

5.7      Besluit en regeling DNA-onderzoeken    183

5.8      Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken         183

5.9      Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte           184

5.10    Ibn van bij fouillering aangetroffen voorwerpen 186

5.11    Waarschuwing         186

5.12    Handboeien  187

5.13    Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen          187

5.14    Middelenonderzoek geweldplegers         189

5.15    Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit           193

 

6       Dwangmiddelen voorwerpen      195

6.1      Steunbevoegdheden, definitie ibn, geweld, pv, strafbepalingen, enz.         195

6.2      Voorwaarden ibn     196

6.3      Klassiek beslag: de vatbaarheid  196

6.4      Waarheidsvinding strafbaar feit    197

6.5      Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel           197

6.6      Verbeurdverklaring  197

6.7      Onttrekking aan het verkeer         198

6.8      Klassiek beslag: de bevoegdheid 199

6.9      Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv)         199

6.10    Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 205

6.11    Plaatsen doorzoeking art. 96c en art. 97 Sv      206

6.12    Ibn tijdens schouw   207

6.13    Bevoegdheden RC  207

6.14    Overige jurisprudentie ibn  207

6.15    Tabel klassiek beslag         208

6.16    Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken      209

6.17    Toepassingsbereik art. 36e Sr     209

6.18    Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht  210

6.19    Voorwaarden conservatoir beslag           211

6.20    Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv)       211

6.21    Conservatoir beslag: de bevoegdheid    212

6.22    Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC    212

6.23    Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo    213

6.24    Tabel conservatoir beslag 213

6.25    Vormvoorschriften ibn        213

6.26    Ibn in een woning (art. 99 Sv)      213

6.27    Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv)         214

6.28    Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv)           215

6.29    Beslag: beëindiging, bewaring en beklag           216

6.30    Strafbepalingen beslag      216

6.31    Ibn in het kader van de Politiewet 2012  216

6.32    Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang  217

6.33    Onderzoek van in beslag genomen voorwerpen          219

6.34    Tabellen ibn en doorzoeken ter ibn / vastlegging gegevens  220

6.35    Stappenschema ibn            225

6.36    Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv  226

 

7       Dwangmiddelen plaatsen  227

7.1      Huisrecht, steunbevoegdheid, plaats binnentreden, strafbepalingen, het pv         227

7.2      Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding   228

7.3      Wettekst Awbi met bespreking     228

7.4      Plaats/woning           235

7.5      Meerdere woningen in één pand 238

7.6      Betreden/binnentreden      238

7.7      Bewoner(s)   239

7.8      Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 239

7.9      Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden         239

7.10    Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012)  240

7.11    Proportionaliteit bij binnentreden 241

7.12    Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving         241

7.13    Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie   243

7.14    Overige jurisprudentie binnentreden       244

7.15    Tabellen dwangmiddelen plaatsen          246

 

8       Bijzondere opsporingsbevoegdheden        250

8.1      Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 250

8.2      Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden           250

8.3      Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden         251

8.4      Stelselmatige observatie    253

8.5      Stelselmatige observatie: tabel (titel IVa en V) 257

8.6      Pseudokoop en pseudodienstverlening  257

8.7      Vorderen gegevens 258

8.8      Opsporing terroristisch misdrijf (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc)  266

8.9      Opsporingsonderzoek op internet / social media          270

 

9       Overige bevoegdheden uit Sv    271

9.1      Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i e.v. Sv)        271

9.2      Schouw         271

9.3      Aangifte/klacht/vervolgingsuitsluitingsgrond      272

 

10     Bijzondere wetten      277

10.1    Inleiding / toezicht versus opsporing       277

10.2    Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang      277

10.3    Samenloop toezicht (controle) met opsporing   284

10.4    Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden        286

10.5    Awb en APV’s: inbrekerswerktuigen       288

10.6    Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994           295

10.7    Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994      296

10.8    Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer    303

10.9    Rijverbod       303

10.10  Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994          304

10.11  Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994          306

10.12  Defect ademonderzoek-apparaat 308

10.13  Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek    308

10.14  Bestuurder / poging / aanstalten maken 309

10.15  Overige jurisprudentie rijden onder invloed       310

10.16  Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed        312

10.17  Art. 5a, 6 en 7 WVW 1994 en vh 312

10.18  WWM 313

10.19  Overige jurisprudentie WWM        323

10.20  Opiumwet     323

10.21  Overige jurisprudentie Opiumwet 327

10.22  Coffeeshops 331

10.23  WED   332

10.24  Algemene douanewet        333

10.25  Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen      334

10.26  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften      334

10.27  Wet dieren    339

 

11     Enkele studie- en verbetertips   342

11.1    Inleiding         342

11.2    Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen    342

11.3    Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale maandelijks geactualiseerde zakboeken     342

11.4    Wetten.nl: actueel en terugkijken op pleegdatum         342

11.5    Bewijsrecht   343

11.6    Beeldmateriaal         344

11.7    Betreden woning     344

11.8    Check opsporingsbevoegdheid boa        344

11.9    Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz.    345

 

12     Opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, enz.     346

12.1    Gevolgs- en gedragsdelicten        346

12.2    Commissie- en omissiedelicten    346

12.3    Aflopende en voortdurende delicten        346

12.4    Kwaliteitsdelicten     346

12.5    Tijd en plaats van het delict          347

12.6    Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 347

12.7    Opzet 347

12.8    Schuld           350

12.9    Wederrechtelijk        351

12.10  Voorbedachte raad 351

12.11  Geobjectiveerde bestanddelen    351

12.12  Strafuitsluitingsgronden: inleiding 352

12.13  Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr)        353

 

13     Poging, voorbereiding en deelneming        357

13.1    Inleiding         357

13.2    Poging (art. 45 Sr)   357

13.3    Voorbereiding (art. 46 Sr)  358

13.4    Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr)    359

13.5    Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr)      360

13.6    Deelneming (daders en medeplichtigen)           361

13.7    Plegen (art. 47 Sr)   362

13.8    Doen plegen (art. 47 Sr)    362

13.9    Medeplegen (art. 47 Sr)     362

13.10  Uitlokken (art. 47 Sr)          365

13.11  Medeplichtigheid (art. 48 Sr)        365

13.12  Verschillen tussen enige vormen van deelneming       367

13.13  Deelneming aan deelneming        368

 

14     Betekenis van sommige uitdrukkingen       369

14.1    Gegevens (art. 80quinquies Sr)   369

14.2    Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr)           369

14.3    Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr)         369

14.4    Plegen van geweld (art. 81 Sr)     370

14.5    Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr)         370

14.6    Ambtenaren (art. 84 Sr)     374

14.7    Inklimming (art. 89 Sr)        375

14.8    Valse sleutels (art. 90 Sr)  375

14.9    Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr)        376

14.10  Discriminatie (art. 90quater Sr)    376

 

15     Misdrijven tegen de openbare orde    378

15.1    Opruiing (art. 131 Sr)          378

15.2    Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr)            379

15.3    Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr) (uithalers)     384

15.4    Computervredebreuk (art. 138ab Sr)      386

15.5    Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr)        387

15.6    Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr)           388

15.7    Heling gegevens (art. 139g Sr)    389

15.8    Vervaardigen/bezitten/misbruik seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr)      390

15.9    Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)     392

15.10  Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr)      397

15.11  Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr)            398

15.12  Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr)       399

15.13  Grafschennis (art. 149 Sr) 399

 

16     Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht  401

16.1    Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 401

16.2    Brand enz. door schuld (art. 158 Sr)       403

16.3    Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr)           403

16.4    Vernielen, versperren, enz. verkeerswerk/weg: opzet (art. 162 Sr)  404

16.5    Vernielen, versperren enz. verkeerswerk/weg: schuld (art. 163 Sr) 405

16.6    Vernielen/beschadigen gebouw: opzet (art. 170 Sr)    405

16.7    Vernielen/beschadigen gebouw: schuld (art. 171 Sr)  406

 

17     Misdrijven tegen openbaar gezag en meineed    407

17.1    Ambtsdwang (art. 179 Sr)  407

17.2    Wederspannigheid (art. 180 Sr)   408

17.3    Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr)      413

17.4    Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr)      413

17.5    Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr)        413

17.6    Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr)       418

17.7    Samenscholing (art. 186 Sr)         420

17.8    Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr)       421

17.9    Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr)    423

17.10  Meineed (art. 207 Sr)         425

 

18     Vals geld  428

18.1    Inleiding         428

18.2    Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr)  428

18.3    Vals geld ontvangen, in voorraad, uitgeven, enz. (art. 209 Sr)         428

18.4    Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr)  430

 

19     Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken        431

19.1    Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 431

19.2    Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr)   433

19.3    Misbruik identificerende persoonsgegevens (art. 231b Sr)    436

 

20     Belediging         438

20.1    Inleiding         438

20.2    Smaad(schrift) (art. 261 Sr)          439

20.3    Laster (art. 262 Sr)  441

20.4    Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)        441

20.5    Belediging Koning, ambtenaar, instelling, enz. (art. 267 Sr)  443

20.6    Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 446

20.7    Belediging meestal klachtmisdrijf (art. 269 Sr)  447

 

21     Schending van geheimen  449

21.1    Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr)     449

 

22     Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid   451

22.1    Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr)        451

22.2    Dwang (art. 284 Sr) 451

22.3    Bedreiging (art. 285 Sr)      453

22.4    Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr)         458

22.5    Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 459

 

23     Misdrijven tegen het leven 464

23.1    Doodslag (art. 287 Sr)        464

23.2    Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr)     466

23.3    Moord (art. 289 Sr)  467

 

24     Mishandeling en veroorzaken dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld 468

24.1    Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr)  468

24.2    Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr)      469

24.3    Zware mishandeling (art. 302 Sr) 470

24.4    Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr)     471

24.5    Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr)          472

24.6    Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr)         473

24.7    Dood door schuld (art. 307 Sr)     475

24.8    Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr)         477

 

25     Diefstal en stroperij   479

25.1    Diefstal (art. 310 Sr)           479

25.2    Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr)    484

25.3    Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 487

25.4    Stroperij (art. 314 Sr)          489

25.5    Stroperij onder verzwarende omstandigheden (art. 315 Sr)   490

25.6    Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr)       490

 

26     Afpersing en afdreiging     492

26.1    Afpersing (art. 317 Sr)        492

26.2    Afdreiging (art. 318 Sr)       494

26.3    Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr)         494

 

27     Verduistering    495

27.1    Verduistering (art. 321 Sr) 495

27.2    Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 498

27.3    Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr)     498

27.4    Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr)     498

27.5    Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr)         499

 

28     Bedrog      500

28.1    Oplichting (art. 326 Sr)       500

28.2    Flessentrekkerij (art. 326a)           507

28.3    Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr)         508

28.4    Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr)        509

 

29     Vernieling 510

29.1    Inleiding         510

29.2    Vernieling (art. 350 Sr)       511

29.3    Vernieling gebouw of (lucht)vaartuig(lading) (art. 352 Sr)      512

29.4    Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr)   513

29.5    Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr)    513

 

30     Ambtsmisdrijven       514

30.1    Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr)          514

 

31     Begunstiging    517

31.1    Inleiding         517

31.2    Opzetheling (art. 416 Sr)   517

31.3    Gewoonteheling (art. 417 Sr)       521

31.4    Schuldheling (art. 417bis Sr)        522

 

32     Witwassen         525

32.1    Witwassen (verwijzing)      525

 

33     Overtredingen   526

33.1    Inleiding         526

33.2    Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr)       526

33.3    Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr)      527

33.4    Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr)  529

33.5    Hinderlijk volgen, enz. op openbare weg (art. 426bis Sr)       530

33.6    Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr)    531

33.7    Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr)     533

33.8    Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr)       534

33.9    Burengerucht (art. 431 Sr) 534

33.10  Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr)         535

33.11  Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr)   535

33.12  Verboden handel (437bis Sr)        537

33.13  Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr)       538

33.14  Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 538

33.15  Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr)     540

33.16  Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr)         541

33.17  Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr)         541

33.18  Openbare dronkenschap (art. 453 Sr)    542

33.19  Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 542

 

34     Opiumwet 544

34.1    Inleiding         544

34.2    Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet)         544

34.3    Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet)       545

34.4    Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet)      547

34.5    Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet)    549

34.6    Toezichthouders (art. 8j Opiumwet)        549

34.7    Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet)       550

34.8    Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet)    550

34.9    Strafbaarstelling art. 2, 3b, 3c, 4, 8a Opiumwet (art. 10 Opiumwet) 550

34.10  Voorbereiden/bevorderen Opiumwetmisdrijven (art. 10a Ow)           551

34.11  Strafbaarstelling art. 3 Opiumwet (art. 11 Opiumwet)  551

34.12  Voorbereiden illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet)          553

34.13  Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet)        553

34.14  Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid Nederlandse strafwet (art. 13 Opiumwet)   553

34.15  Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet)     553

34.16  Gemeentelijke strafbepalingen     553

34.17  Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen         554

34.18  Overige jurisprudentie        554

 

35     Wet wapens en munitie      556

35.1    Inleiding         556

35.2    Definities (art. 1 WWM)      556

35.3    Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM)       557

35.4    Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM)  561

35.5    Art. 3a t/m 8 WWM  561

35.6    Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 562

35.7    Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM)    564

35.8    Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM)    565

35.9    Verbodsbepalingen overdragen cat. II, III en IV (art. 31 WWM)        566

35.10  Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM)         566

35.11  Strafbedreigingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM)           566

35.12  Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn       568

35.13  Overige jurisprudentie WWM        570

35.14  Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC          570

 

36     Wegenverkeerswet 1994    571

36.1    Inleiding WVW         571

36.2    Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994); geen definitie verkeer 571

36.3    Gevaar en hinder op de weg (art. 5 WVW 1994)          572

36.4    Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994)        575

36.5    Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994)           578

36.6    Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994)      580

36.7    Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994)       584

36.8    Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994)         584

36.9    Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994)     585

36.10  Joyriding (art. 11 WVW 1994)      586

36.11  Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994)           586

36.12  Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994)       588

36.13  Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 588

36.14  Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh           589

36.15  Ontzegging besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994)      589

 

Register     591

 

 

 

 

---------------------------