ZAKBOEK STRAFVORDERING HULPOVJ 2023

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Voor hulpofficieren en specialisten in de opsporing. Het zakboek (33e editie) bevat een actuele, handzame, overzichtelijke, betrouwbare en praktijkgerichte bespreking van onder meer:

-     de verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief consultatierecht en het recht op verhoorbijstand);

-     bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief bijzondere opsporingsbevoegdheden);

-     bevoegdheden uit bijzondere wetten, zoals de

o  Algemene wet bestuursrecht;

o  Wegenverkeerswet;

o  Wet wapens en munitie;

o  Opiumwet;

o  Wet op de economische delicten;

o  Wet op de lijkbezorging;

o  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

o  Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

o  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

o  Wet dieren;

-     onderdelen uit het Privaatrecht.

 

Zie voor een compleet overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Tabellen en stappenschema's. De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.45) en doorzoeken ter ibn (6.46).

 

Praktijkgericht. Door bespreking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Alle antwoorden op de vele vakvragen die ik de afgelopen decennia heb gekregen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. En dat geldt natuurlijk ook voor de ervaringen die ik als politieambtenaar en officier van justitie heb opgedaan. Voor lezers die meer diepgang in de behandelde stof zoeken, wordt in ruim 2200 voetnoten verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur.

 

Ook voor specialisten in de opsporing. Door de diepgang van de bespreking en verwijzingen is dit zakboek ook zeer geschikt voor specialisten in de opsporing.

 

Actualiteitenoverzicht en register. Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 23 januari 2023. Zie voor de verwerkte actualiteiten het hierna volgende actualiteitenoverzicht. Het overzicht wordt maandelijks geactualiseerd voor de abonnees op navigator.nl van WoltersKluwer (zie hier¬na). Het zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging. In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal en de beoordelaars van dat proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging door bijv. herstelwerkzaamheden voorkomen.

 

Speciaal zakboek voor overige opsporingsambtenaren. Voor de overige opsporingsambtenaren is er het zakboek Strafvordering en Strafrecht: een afge¬slankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier én Strafrecht voor de Hulpoffi¬cier in één boek.

 

Overige zakboeken. Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek of zakboekenpolitie.com (met complete inhoudsopgave).

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks online geactualiseerd. Alle zakboeken zijn online te raadplegen op Navigator.nl en voorzien van vele zoekfuncties en links naar bijv. de jurisprudentie, wetgeving en paragrafen uit de zakboeken waarnaar verwezen wordt. Bovendien worden de online uitgaven elke maand geactualiseerd (behalve het zakboek Pv en Bewijsrecht), zodat altijd over recente informatie beschikt kan worden. Politie en justitie hebben een abonnement, de zakboeken zijn daardoor voor iedere politie- en justitie ambtenaar te raadplegen.   

 

Met dank voor de gegeven verbetertips aan Kees van den Pol, inspecteur van politie en financieel rechercheur, Eenheid Zeeland-West-Brabant.

 

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Rob van Dartel, Advocaat-Generaal (voorheen werkzaam bij de politie en als officier van justitie). Van Dartel heeft mij de afgelopen 15 jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft vele teksten diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zak¬boek Pv en Bewijsrecht en beoogd opvolger voor de overige zakboeken.

 

Verschijningsfrequentie zakboeken. Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks (oneven jaren).

 

Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

22 januari 2023

Mike Hoekendijk 

 

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Wet- en regelgeving

-     Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022, met onder meer:

o  Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met:

-      Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist). Stb. 2022, 345 (inwerkingtreding 01-10-22, Stb. 2022, 364) (4.7).

-      Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen) (4.7).

o  Voor ophouden voor onderzoek minderjarige kan elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen (art. 489 Sv 3e lid). Stb. 2022, 345 (inwerkingtreding 01-01-23, Stb. 2022, 364) (2.15).

-     Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

o  Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder b Sv) met art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen). Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-01-22, Stb. 2021, 638) (4.7).

o  Wijziging onderzoek naar vermogen veroordeelde. Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2021, 638) (6.30).

o  Bevriezing door opsporingsambtenaar in afwachting komst deurwaarder bij inning van geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen (art. 6:4:3 lid 2 Sv) en bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 6:4:9 Sv). Stb. 2021, 544  (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2021, 638) (6.30).

o  Verplichting tot vergoeding kosten vernietiging voorwerpen die ernstig gevaar opleveren voor leefomgeving of volksgezondheid (art. 56a WWM, art. 13d Opiumwet en 8 Wed). Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 204) (11.19, 11.21 en 11.24).

3.24    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren. Wijziging en invoering van voorschriften over het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen met zeer omvangrijke toelichting.

Stb. 2021, 46 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 194).

3.25    Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

-         Strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr).

-         Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik, daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.).

-         Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie).

Stb. 2021, 233 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 203) (3.25 en zakboek Sr 22.1).

3.25    Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Stcrt. 2022, 16635 (inwerkingtreding 01-07-22) (ook in zakboek Wetteksten).

3.54    Gewijzigde ontruimingsbevoegdheid bij kraken (art. 551a Sv). Stb. 2021, 285 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 214).

4.46    Verlenging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding tot 01-03-27 (Stb. 2022, 85).

9.32    Innovatiewet Sv en Besluit strafvordering. Aanpassing Sv, zodat met enkele (mogelijke) onderdelen van het toekomstige nieuwe Sv gedurende enige tijd in de praktijk ervaring kan worden opgedaan, zoals:

-      onderzoek binnenkomende berichten na ibn geautomatiseerd werk;

-      netwerkzoeking na ibn;

-      audiovisuele opnamen als vervanging van volledig pv;

-      audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel;

-      uitbreiding van lichtere opsporingsbevoegdheden door aangewezen hulpOvJ's.

            Stb. 2022, 276, Stb. 2022, 352 (inwerkingtreding 01-10-22, Stb. 2022, 362).

11.8    Gewijzigd Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Stb. 2022, 77 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 142).

 

Jurisprudentie

2.2 Verdenking op basis CI-info uit ander onderzoek. Een verdenking kan worden aangenomen op basis van info verkregen uit een ander opsporingsonderzoek, vervat in TCI pv's. Dergelijke info (behoudens aanwijzingen voor het tegendeel) kan voldoende basis zijn voor inzet dwangmiddelen. Hof Den Haag 26-07-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:1704.

2.3 Inzet (onbeheerde) loktas met zichtbare portemonnee voor opsporing. Niet onrechtmatig. Hof Arnhem-Leeuwarden 15-08-22, ECLI:NL:GHARL:2022:7102.

2.3 Feit van algemene bekendheid. Het in brand steken van een auto dient doorgaans ter vernietiging van (dader)sporen om zo de opsporing te hinderen. HR 18-10-22, ECLI:NL:HR:2022:1472.

2.3 Geen feit van algemene bekendheid. Dat een fiets afkomstig is uit enig misdrijf als deze in goede staat verkeert, een open slot heeft waarbij de sleutel ontbreekt, zonder nadere vaststellingen. HR 25-01-22, ECLI:NL:HR:2022:44.

2.3 Niet inbeslagnemen auto met verborgen ruimte. 'Het niet in beslag nemen van een auto met verborgen ruimten waarvan het kenteken tevens in het ANPR-systeem is geplaatst, maakt (...) niet dat de auto kan worden aangemerkt als een lokmiddel en dus ook niet dat er sprake zou zijn van een (ongereguleerde) lok-opsporingsmethode'. Rb Zeeland-West-Brabant 08-07-22, ECLI:NL:RBZWB:2022:4891.

2.6 Rechtsbijstand kwetsbare verdachte. 'Alle verdachten en beklaagden die door hun leeftijd, geestelijke of lichamelijke toestand of handicap niet in staat zijn een strafprocedure te begrijpen en er effectief aan deel te nemen.’ Ook bij een ‘vermoeden van kwetsbaarheid’. Hof Den Haag 20-09-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:2128.

2.8 Ruisstrategie. Op grond van de algemene opsporingsbevoegdheid (art. 3 Politiewet) was (na overleg met en verkregen toestemming van OvJ) een briefje achter de ruitenwisser van de aan de openbare weg geparkeerde auto van de partner van verdachte geplaatst met de tekst 'Opsporing Verzocht gezien, mooie beloning'. Aldus mogelijk (minimale) misleiding. Zeer ernstige verdenking rechtvaardigt inzet van dit geringe middel. Mededeling op het briefje bevat ook geen onwaarheden. Geen bewijsuitsluiting van de uit het gebruik van dit middel voortkomende OVC-gesprekken. Rb Overijssel 22-02-22, ECLI:NL:RBOVE:2022:510.

2.8 Verhoor verdachte. Geen verhoor: vragen naar swipecode inbeslag¬genomen mobiele telefoon van aangehouden verdachte. Hof 's-Hertogenbosch 31-01-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:384.

2.11 Proceshouding verdachte. Geen aannemelijke verklaring / alternatief scenario / zwijgen / liegen. HR 20-12-22, ECLI:NL:HR:2022:1864.

3.2 Onderzoek door private partij naar mogelijk strafbaar handelen. Opsporingsonderzoek kan niet geheel worden uitbesteed aan private partijen. Hof Den Haag 27-01-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:57.

3.3 Dwangmiddelen en toestemming

-     Overzichtsarrest. HR 07-06-22, ECLI:NL:HR:2022:825 (met noot Jörg in NJ 2022/294).

-     Het uit de auto stappen en niet protesteren tegen de doorzoeking daarvan kan niet gezien worden als een vrijwillig, duidelijk en ondubbelzinnig gegeven toestemming tot doorzoeking van de auto. Van voldoende informeren was in deze zaak evenmin gebleken. Hof Den Haag 19-10-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:2129.

3.25 Ambtsinstructie: geweld op last meerdere: omschrijving meerdere. Ondanks dat er tussen twee optredende politieagenten altijd sprake zal zijn van ofwel een rangonderscheid ofwel, bij gelijke rang, van een verschil in anciënniteit binnen die rang, is er desondanks niet per definitie sprake van een situatie dat de hogere in rang of anciënniteit ter plaatse optreedt als de meerdere. De politietaak 'wordt in de dagelijkse praktijk uitgevoerd door politieagenten die in koppels op straat zijn, te voet, per fiets of met de auto, en die op meldingen worden afgestuurd. Het koppel dat op die manier aan het werk is, kent geen verhouding van meerdere en ondergeschikte, maar treedt, onafhankelijk van rang of anciënniteit, in gelijkwaardigheid op ter uitvoering van de politietaak. (...). Dit is slechts anders indien van tevoren door de betreffende politieambtenaren is afgesproken dat een van hen de leiding neemt en als meerdere ter plaatse zal optreden. (...). Art. 5 Ambtsinstructie ziet, los van de hiervoor genoemde uitzondering, op situaties waarin van tevoren vaststaat dat het risico bestaat dat de politie geweld zal moeten gaan gebruiken. Dit is het geval bij optreden tijdens ongeregeldheden door de als ME in gesloten verband optredende politieagenten of bij een grootschalig geweld-dadig incident waarvoor bijzondere eenheden ter plaatse worden geroepen. In dergelijke gevallen wordt, los van de noodweersituatie, geweld slechts aangewend na uitdrukkelijke last van de ter plaatse aanwezige meerdere'. Hof 's-Hertogenbosch 22-09-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:3420.

3.25 Hoofd verdachte door politie in burger met knie naar grond gedrukt.

Gelet op omstandigheden geweldstoepassing ten tijde van zijn aanhouding was de grens van het noodzakelijke overschreden.

Hof Arnhem-Leeuwarden 15-08-22, ECLI:NL:GHARL:2022:7102.

3.25 Niet gerechtvaardigd aanhoudingsvuur door politieagent. Van 'een politieambtenaar die is aangesteld om zijn taak uit te voeren met in zijn uitrusting een voor onmiddellijk gebruik gereed dienstwapen, mag worden gevergd, meer dan van de gemiddelde burger, dat hij in precaire en hectische situaties (...) optreedt met de noodzakelijke zelfbeheersing en behoud van overzicht. Daarmee hangt samen dat hij adequate beslissingen neemt op basis van zo volledig mogelijke en actuele informatie en dat hij juist niet ongerechtvaardigd zal overgaan tot het gebruik van het dienstwapen, met alle risico’s van dien'. Hof Arnhem-Leeuwarden 13-03-20, ECLI:NL:GHARL:2020:2203.

3.25 Verzwijgen geweld in pv (valsheid in geschrift). Bevel vervolging vanwege niet relateren toegepast politiegeweld en discriminerende en beledigende uitlating in pv bevindingen. Hof Den Haag 18-10-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:2037.

3.27 Confrontatie/identificatie/herkenning

-     Bewegende beelden zijn doorgaans meer geschikt om herkenning mogelijk te maken, omdat daarop ook de wijze van bewegen waar te nemen is. Hof Den Haag 21-02-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:269.

-     Herkenning door 2 verbalisanten. 'Beide verbalisanten hebben verklaard dat ze onafhankelijk van elkaar de beelden hebben bekeken en tot hun herkenning zijn gekomen, hetgeen de bewijskracht van de herkenningen gezamenlijk versterkt. Niet aannemelijk is geworden dat sprake is geweest van enige ongewenste beïnvloeding van de verbalisanten en de door hen gedane herkenningen'. Hof Den Haag 21-02-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:269.

-     Foto maken van staande gehouden verdachten en vervolgens direct gebruiken voor confrontatie met getuige. Herkenning te gebruiken als bewijsmiddel. 'Vanzelfsprekend dient hierbij de nodige terughoudendheid te worden betracht'. Hof Den Haag 21-02-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:269.

-     Er dient behoedzaam te worden omgegaan met herkenningen en de bewijskracht daarvan. Zeker als deze herkenningen min of meer de enige bewijsmiddelen zijn. 'Factoren die de bewijskracht van dergelijke herkenningen mede bepalen zijn de mate van bekendheid met de waargenomen persoon, het aantal herkenningen, de kwaliteit van de beelden en de beschikbaarheid van de bewegende beelden. Het Hof is van oordeel dat de zich in het dossier bevindende stills van de camerabeelden van voldoende kwaliteit zijn om als basis voor een herkenning te dienen. Uit de pv's van herkenningen (...) blijkt echter onvoldoende van specifieke, onderscheidende kenmerken op grond waarvan de herkenningen van de verdachte hebben kunnen plaatsvinden. De beschrijvingen van de persoonskenmerken zijn te algemeen gebleven. Daarbij komt dat de bewegende beelden, waarop één van de herkenningen heeft plaatsgevonden, niet meer beschikbaar zijn. Ook komt het Hof op basis van de stills van de beelden niet zelf overtuigend tot een herkenning'. Vrijspraak. Hof Amsterdam 30-06-22, ECLI:NL:GHAMS:2022:1905.

3.35 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 (vrijheidsbeperkende middelen). Dreiging met zelfdoding, boeien en meenemen naar politiebureau. Bij het verlenen van hulp aan een hulpbehoevende, heeft in beginsel 'te gelden dat het meenemen naar het politiebureau geschiedt op basis van vrijwilligheid. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn waardoor de politie wel mag ingrijpen en gepast geweld en/of vrijheidsbeperkende middelen mag gebruiken'. De keuze van verbalisanten om de verdachte tegen haar wil mee te nemen naar het politiebureau was begrijpelijk. Hof 's-Hertogenbosch 21-09-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:3257.

3.35 en 4.43 Openbare orde (Politiewet en Bestuurlijke ophouding). De openbare orde kan niet alleen worden verstoord 'door verstoringen van de normale gang van zaken op plaatsen en in ruimten die openbaar zijn in enge zin, dat wil zeggen op terrein dat voor het publiek toegankelijk is zonder dat de rechthebbende aan de toegang voorwaarden stelt (zoals straten, pleinen en parken)'. De openbare orde kan ook 'worden verstoord in voor het publiek toegankelijke ruimten waar eenieder mag komen met een doel dat verband houdt met de bestemming van de plaats (zoals winkels en cafés). Niet noodzakelijk is dat de eerdere verstoringen van de openbare orde telkens in dezelfde gemeente hebben plaatsgevonden'. Hof 's-Hertogenbosch 23-02-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:634.

3.40 Voorlichting en opsporingsberichtgeving: persbericht. Bij beantwoording van de vraag of de inhoud van door een justitiële autoriteit uitgebracht persbericht verenigbaar is met art. 6 lid 2 EVRM komt betekenis toe aan de in dat persbericht gebruikte bewoordingen en de context waarin het persbericht is uitgebracht. HR 07-06-22, ECLI:NL:HR:2022:839.

3.54 Kraken/ontruimen (art. 551a Sv)

-     Vordering tot ontruiming afgewezen, omdat uit door huiseigenaar en OvJ overlegde stukken onvoldoende was gebleken van een spoedeisend belang. Het OM zal zich moeten realiseren dat de procedure, 'die een civielrechtelijk karakter heeft maar in een strafrechtelijk format is gegoten, alsmede de zeer korte duur van de procedure, meebrengt dat het indienen van een vordering (...) voorafgegaan moet worden door een gedegen onderzoek dat antwoord geeft op de wezenlijke vragen die door de RC beantwoord moeten worden. Deze procedure leent zich er niet voor om na het indienen van de vordering de onderbouwing daarvan nog te moeten completeren'. Herhaalde vordering (met nadere informatie) alsnog toegewezen. Rb Noord-Holland 26-08-22, ECLI:NL:RBNHO:2022:7824 gevolgd door Rb Noord-Holland 15-09-22, ECLI:NL:RBNHO:2022:8263.

-     Vorderingen ontruiming afgewezen, beoordelingscriteria. Rb Limburg 27-09-22, ECLI:NL:RBLIM:2022:8137.

-     Afwijzing onvoldoende onderbouwde vordering na belangenafweging huisrecht versus (niet) gebruik door rechthebbende. Rb Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2023:47.

4.33 Ernstig geschokte rechtsorde (grond vh). Ondanks tijdsverloop en dat verdachte niet onverwijld was aangehouden toch ernstig geschokte rechtsorde. Er kan ook sprake zijn van ernstig geschokte rechtsorde in de vorm van verontwaardiging over een eventuele vrijlating van verdachte. Hof 's-Hertogenbosch 27-01-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:234.

6.6 Verbeurdverklaring (art. 33a Sr).   Een gebruiksrecht is geen voorwerp en onder een voorwerp wordt daarom geen Instagramaccount begrepen. Zie voor het ontoegankelijk maken van gegevens art. 125o en 125p Sv. HR 24-05-22, ECLI:NL:HR:2022:687 (met noot Keijzer in NJ 20022/249).

6.23 Voorwaarden conservatoir beslag (art. 94a Sv). 'Uit de tekst van art. 94a lid 2 Sv volgt dat conservatoir beslag slechts op die bepaling kan worden gegrond als een strafbaar feit waarvan de beslagene wordt verdacht of waarvoor hij is veroordeeld een misdrijf oplevert waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Dat wil echter niet zeggen dat dit conservatoir beslag uitsluitend is toegestaan als de daarmee samenhangende ontnemingsvordering (mede) betrekking heeft op voordeel dat is verkregen uit het misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd'. HR 31-05-22, ECLI:NL:HR:2022:806.

6.28 Herhaald conservatoir beslag; toetsing na tijdsverloop (art. 94a Sv).

'De opvatting dat een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag niet voor een tweede keer op hetzelfde voorwerp kan worden gelegd, vindt in het algemeen geen steun in het recht. Het recht vereist evenmin dat de RC bij tijdsverloop een gegeven machtiging tussentijds toetst, alvorens de OvJ tot het leggen van beslag mag overgaan'. HR 17-05-22, ECLI:NL:HR:2022:694.

6.35 Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv). Als de RC stukken meeneemt naar zijn kabinet ter nadere beoordeling, vindt de ibn plaats op grond van het voorlopig oordeel van de RC dat de stukken kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. HR 18-02-22, ECLI:NL:HR:2022:223.

9.8 Peilbaken gebruikt bij rijden met ongeldig verklaard rijbewijs. Geen stelselmatige observatie. Dat circa tien dagen eerder ook al eens een peilbaken was toegepast, maakt dat niet anders. Toestemming van de OvJ niet vereist. Hof Arnhem-Leeuwarden 04-05-22, ECLI:NL:GHARL:2022:3602 (onder verwijzing naar HR 14-01-20, ECLI:NL:HR:2020:34).

9.9 Inzet criminele burgerinfiltrant. Rb Noord-Nederland 17-08-22, ECLI:NL:RBNNE:2022:3017 (alleen verwijzing).

9.10 Pseudokoop: overschrijding termijn schriftelijk bevel. Leverde slechts een vormverzuim op, waaraan geen gevolgen werden verbonden.

Hof Den Haag 12-07-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:1300.

9.11 Undercover stelselmatig inwinnen van informatie. Ook in andere gevallen dan bij een van zijn vrijheid beroofde verdachte of bij de zogenaamde Mr. Big-methode geldt dat de verdachte zich erop kan beroepen dat zijn verklaringsvrijheid is geschonden. HR 08-11-22, ECLI:NL:HR:2022:1591.

9.14 PGP-data (pretty good privacy: versleutelde data). Omschrijving van PGP-data (bijv. via Encrochat), de wettelijke basis voor (internationaal) onderzoek en gebruik van berichtenverkeer van anonieme gebruikers en servers waarop PGP-data is opgeslagen. Rb Amsterdam 17-03-22, ECLI:NL:RBAMS:2022:1279, Rb Noord-Holland 04-05-22, ECLI:NL:RBNHO:2022:3844 en HR 28-06-22, ECLI:NL:HR:2022:900 (grondslag onder meer art. 125i Sv, 126m/126t en 126uba Sv, respectievelijk doorzoeken ter vastlegging gegevens, tappen en onderzoek in geautomatiseerd werk).

9.14 Vorderen toegang verkeers/locatiegegevens als bedoeld in o.m. art. 126n, 126na, 126ni Sv. Regeling vorderen verkeers- en locatiegegevens uit Sv niet in overeenstemming met de eisen van de Europese Richtlijn 2002/58/EG. HR 05-04-22, ECLI:NL:HR:2022:475 (incl. uitleg Richtlijn en mogelijke gevolgen vormverzuim).

9.21 Voeging bij processtukken: vernietigen (art. 126aa Sv). Ook door bewerking van de digitale voorziening waarmee de gegevens te raadplegen zijn, kan worden bereikt dat die gegevens niet meer kenbaar zijn als bedoeld in art. 5 Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken. De wijze waarop dit wordt vormgegeven, moet beantwoorden aan het doel van art. 126aa Sv. Het oordeel 'dat met privilegiëren ofwel "uitgrijzen" van gegevens is verzekerd dat gegevens geen deel uitmaken van processtukken en dat daarop in het verdere verloop van het strafproces geen acht kan worden geslagen, is ontoereikend gemoti¬veerd. Daarbij neemt HR mede in aanmerking dat de Rb weliswaar heeft vastgesteld dat de gegevens ontoegankelijk zijn gemaakt “voor de opsporing” maar geen vaststellingen heeft gedaan over de wijze waarop is gewaarborgd dat personen die bij het opsporingsonderzoek zijn betrokken op geen enkele wijze toegang kunnen krijgen tot "uitgegrijsde" gegevens. In dat verband is van belang dat de Rb er wel van uitgaat dat er “technisch mogelijkheden bestaan om eenmaal ‘gegrijsde’ informatie opnieuw toegankelijk te maken” maar dat uit haar vaststellingen niet blijkt voor wie, op welke wijze en onder welke voorwaarden deze gegevens dan opnieuw toegankelijk kunnen worden'. HR 20-09-22, ECLI:NL:HR:2022:1257.

9.31 Volgen en observeren n.a.v. ANPR-hit (art. 126jj Sv). Kenteken voertuig bevond zich op een zogenoemde referentielijst omdat het aan bepaalde indicatoren voldeed, waardoor de politie bij het langs een ANPR-camera rijden van dat voertuig een hit ontving. Toestemming om het kenteken op een referentielijst te plaatsen was gegeven door OvJ. Voertuig werd gedurende ruim anderhalf uur gevolgd naar aanleiding van een ANPR-hit, voordat werd overgegaan tot het controleren van het voertuig. Tijdens de volgactie is ook een medeverdachte op straat te voet gevolgd en is geprobeerd verdachte op straat te lokaliseren toen hij even uit het zicht van de verbalisanten was geraakt. In totaal waren zes verbalisanten betrokken bij het volgen en controleren van het voertuig en de aanhouding van verdachte en de twee medeverdachten. Er was geen bevel tot stelselmatige observatie door de OvJ gegeven. Verbalisanten waren bevoegd om voertuig te volgen teneinde deze te controleren op grond van informatie die zij verkregen uit ANPR-systeem. Alles niet onrechtmatig: voor het volgen na een ANPR-hit en het op een geschikt moment inzetten van controlebevoegdheden is voldoende grondslag te vinden in art. 3 Politiewet en art. 160 WVW 1994. Geen stelselmatige observatie. Rb Amsterdam 03-08-22, ECLI:NL:RBAMS:2022:4624.

11.3 Controlebevoegdheden art. 160 WVW 1994. Voor toepassing van de controlebevoegdheden van art. 160 WVW 1994 dient er wel sprake te zijn van een bestuurder. Onvoldoende is dus bijv. de enkele waarneming dat er bij een tankstation een auto geparkeerd stond in een donkere hoek, de kofferbak geopend was en achter de auto twee mannen stonden, die met spullen bezig waren in de kofferbak. HR 14-12-21, ECLI:NL:HR:2021:1885.

11.3 Etnisch profileren/selectiecriteria/discriminatie. Richtlijnen College voor de rechten van de mens.

11.10 Rechtskracht vordering overgifte rijbewijs (art. 164 WVW 1994). Als in een strafbeschikking of een rechterlijke uitspraak in de strafzaak over het feit waarvoor de overgifte van een rijbewijs is gevorderd geen onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd, verliest de vordering tot overgifte haar rechtskracht, ook als tegen die beschikking of beslissing nog een rechtsmiddel kan worden ingesteld of is ingesteld.

HR 30-11-21, ECLI:NL:HR:2021:1800 (met noot Vellinga in NJ 2022/68).

11.16 Overige jurisprudentie rijden onder invloed: strikte waarborg. Art. 13 lid 1 aanhef en onder d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. 'Bij de bloedafname, bedoeld in art. 12, eerste lid, is een opsporingsambtenaar aanwezig, die ervoor zorgt dat de buisjes of het buisje met bloed binnen vier weken in een bij ministeriële regeling voorgeschreven verpakking die hij van een of meer fraudebestendige sluitzegels of een fraudebestendige afsluiting heeft voorzien, worden of wordt bezorgd bij het laboratorium (...)'. HR 04-10-22, ECLI:NL:HR:2022:1365.

11.19 WWM: in een veiligheidsrisicogebied. Verdachte was weliswaar gesignaleerd binnen het Veiligheidsrisicogebied, maar kreeg pas buiten dat Veiligheidsrisicogebied een stopteken. Uitoefenen van de bevoegdheid tot het preventief fouilleren en doorzoeken van de auto net buiten de grenzen van het Veiligheidsrisicogebied kan door externe omstandigheden gerechtvaardigd zijn, maar daarvan was niet gebleken. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de bevoegdheid niet was uitgeoefend op of net buiten de grens, maar op ruime afstand (ongeveer 1,5 tot 2 kilometer). Hof Den Haag 07-06-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:976 (strafvermindering).

11.21 Opiumwet: kledingonderzoek (art. 9 lid 2). Kledingonderzoek gerechtvaardigd omdat verdachte een joint en een zakje weed bij zich had (overtreding) en er aldus een gerechtvaardigde verdenking bestond dat de verdachte (nog meer) drugs bij zich had (wat dan in de optiek van het Hof een verdenking van een misdrijf moet hebben opgeleverd want bij verdenking overtreding geen kledingonderzoek toegestaan op basis Opiumwet, wel na aanhouding op basis art. 56 lid 4 Sv). Hof 's-Hertogenbosch 11-07-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:2413.

11.21 Klein zakje hennep en sterke henneplucht in auto. Doorzoeking op basis art. 96b Sv niet onrechtmatig. Hof Arnhem-Leeuwarden 18-07-22, ECLI:NL:GHARL:2022:6121.

11.22 Meetresultaten energieverbruik ontoereikend voor redelijk vermoeden hennepkwekerij. Meetresultaten kunnen aanleiding zijn om nader onderzoek te doen en vormen bij aanvang slechts een subjectief vermoeden dat op basis van nadere feiten en omstandigheden inhoud moet worden gegeven om een objectief vermoeden op te leveren. Hof Amsterdam 04-01-22, ECLI:NL:GHAMS:2022:17.

11.32 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften: geen reële mogelijkheid tot staandehouding bestuurder

-     Ambtenaar was belast met het vervoer van arrestanten en daarom gebonden aan tijdschema's en diverse voorschriften ten aanzien van al dan niet mogen stoppen. Hof Arnhem-Leeuwarden 14-04-22, ECLI:NL:GHARL:2022:2905.

-     Ambtenaar stond te tanken. Hof Arnhem-Leeuwarden 14-04-22, ECLI:NL:GHARL:2022:2678.

-     Ambtenaar zou op zijn motor door een met gras en struiken begroeide berm moeten rijden om de bestuurder staande te houden. Hof Arnhem-Leeuwarden 04-04-22, ECLI:NL:GHARL:2022:2557.

 

Herschreven paragrafen

2.6      Rechtsbijstand verdachte.

2.11    Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen/enz.).

3.24    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren.

6.25    Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC.

11.18  Art. 5a en 6 WVW 1994 en vh.

11.33  Wet dieren.

 

Nieuwe paragraaf

3.56    Schadevergoeding benadeelde/erfgenamen/enz.

6.43    Kentekenbeslag/tenaamstellingsblokkade motorrijtuig/aanhangwagen.

9.32    Innovatiewet Sv en Besluit innovatie strafvordering. Aanpassing Sv, zodat met enkele (mogelijke) onderdelen van het toekomstige nieuwe Sv gedurende enige tijd in de praktijk ervaring kan worden opgedaan, zoals:

-          onderzoek binnenkomende berichten na ibn geautomatiseerd werk;

-          netwerkzoeking na ibn;

-          audiovisuele opnamen als vervanging van volledig pv;

-          audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel;

-          uitoefening van lichtere opsporingsbevoegdheden door hulpOvJ.

            Stb. 2022, 276 en Stb. 2022, 352, inwerkingtreding 01-10-22 (Stb. 2022, 362).

 

Inhoudsopgave

Voorwoord    3

Overzicht verwerkte actualiteiten 6

Gebruikte literatuur 21

Gebruikte afkortingen         22

 

1       De hulpOvJ       23

1.1      Aanwijzing hulpOvJ’s         23

1.2      Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ          23

1.3      Functie en taken      24

1.4      Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ           26

1.5      Bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ  26

1.6      Praktische tips voor hulpOvJ        28

1.7      Praktische tips voor contacten met OvJ 29

1.8      Zakboek Sr hulpOvJ en zakboek SvSr opsp. ambt.     29

1.9      Zakboeken online, maandelijks geactualiseerd met actualiteitenoverzicht 30

 

2       De verdachte     31

2.1      Definiëring begrip verdachte         31

2.2      Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.)     31

2.3      Overige jurisprudentie verdachte / verdenking  39

2.4      Collectieve verdenking       47

2.5      Het Wetboek van Strafrecht (Sr)  48

2.6      Rechtsbijstand verdachte  48

2.7      Recht op vrij verkeer/beperking    60

2.8      Verhoor verdachte   61

2.9      Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving  71

2.10    Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever)            71

2.11    Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen/enz.)           74

2.12    Hypnose/leugendetector/narcoanalyse/paragnost/enz.          78

2.13    Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte           78

2.14    Processtukken en recht op inzage          79

2.15    Jeugdige verdachten          81

2.16    Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige       83

2.17    HALT  83

2.18    Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte         84

2.19    Medische verzorging verdachte   85

2.20    Vroeghulp door reclasseringswerker       86

2.21    Het slachtoffer          86

 

3       Dwangmiddelen algemeen 87

3.1      Inleiding dwangmiddelen   87

3.2      Opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 89

3.3      Dwangmiddelen en toestemming 90

3.4      Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet)    92

3.5      Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht       93

3.6      Subsidiariteit en proportionaliteit  93

3.7      Onrechtmatig optreden opsp. ambt. /onrechtmatig bewijs      94

3.8      De Nationale ombudsman (N.o.)  94

3.9      Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM)        95

3.10    Alleen vaststelling vormverzuim   103

3.11    Strafvermindering    103

3.12    Bewijsuitsluiting       104

3.13    Niet-ontvankelijkverklaring OM     106

3.14    Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs    108

3.15    Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs  108

3.16    Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden           109

3.17    Het pv 109

3.18    Verschoningsgerechtigden            111

3.19    Verschoningsrecht na verhoor bedreigde/afgeschermde getuige     118

3.20    Geheimhoudingsplicht en getuigplicht    118

3.21    Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht      118

3.22    Ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen (art. 124 Sv)      119

3.23    Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging          122

3.24    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren      124

3.25    Geweldsaanwending opsporingsambtenaar; klacht niet vervolging 125

3.26    Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen 141

3.27    Confrontatie/identificatie/herkenning       142

3.28    Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit            151

3.29    Legitimatieplicht ambtenaar          151

3.30    Schadevergoeding voor politieoptreden 152

3.31    Wet op de identificatieplicht (Wid)           154

3.32    Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet)     161

3.33    Internationale rechtshulp   161

3.34    Gegevensverstr. uit pers. registr. (AVG/Wpg/Wjsg/enz.)        163

3.35    Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012    171

3.36    Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig     177

3.37    Klachten over politieoptreden       185

3.38    Sorteer/geuridentificatieproef        185

3.39    Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar          185

3.40    Voorlichting en opsporingsberichtgeving            185

3.41    CI en TCI      188

3.42    Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv    188

3.43    Toezegging door opsporingsambtenaar 188

3.44    Schade/letsel/dood door niet (tijdig) ingrijpen politie    189

3.45    Filmen/fotograferen burgers, verdachte, opsporingsambtenaar        190

3.46    Termijnen      191

3.47    Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie      193

3.48    Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie      194

3.49    Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 195

3.50    Opsporingsbevoegdheid KMar     195

3.51    Inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten        196

3.52    Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s       197

3.53    Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden        198

3.54    Kraken / ontruimen  198

3.55    Opsporingsambtenaar in vrije tijd 201

3.56    Schadevergoeding benadeelde/erfgenamen/enz.        202

 

4       Dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 204

4.1      Recht op vrijheid, art. 3 Politiewet 2012, rechtvaardigingsgrond, Aanwijzing         204

4.2      Staande houden      204

4.3      Aanhouden, algemeen       206

4.4      Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad          210

4.5      Aanhouding heterdaad       212

4.6      Aanhouding buiten heterdaad       213

4.7      Misdrijven waarvoor vh is toegelaten      216

4.8      Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang     218

4.9      Doorzoeken plaatsen ter aanhouding     219

4.10    Tabellen aanhouding          222

4.11    Voorgeleiding           222

4.12    Afzien van voorgeleiding   226

4.13    Ophouden voor onderzoek            226

4.14    Ophouden ter identificatie 230

4.15    Ivs: wettekst, algemeen, plaats, voor ander feit dan aangehouden  230

4.16    Voorwaarden voor ivs (vh-feit en onderzoeksbelang)  233

4.17    Onderzoeksbelang voor ivs           233

4.18    Ivs: bevoegdheid, start, duur, kort geding, verlenging, schema        236

4.19    Bevel tot ivs  237

4.20    Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman        238

4.21    Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen           239

4.22    Einde ivs; ZSM         239

4.23    Aansluitende ivs      240

4.24    Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit       241

4.25    Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde 241

4.26    In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte        242

4.27    Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC           243

4.28    Maatregelen in belang onderzoek of orde          246

4.29    Tabel ivs       252

4.30    Tabellen staande houden t/m verlenging ivs     253

4.31    Vh: voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz.     253

4.32    Misdrijven waarvoor vh mogelijk is          255

4.33    Gronden vh   255

4.34    Ibs      264

4.35    Gevangenhouding en gevangenneming 266

4.36    Vh: schorsing/aanhouden/voorgeleiden 267

4.37    Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming      269

4.38    Waterdichte schottentheorie         269

4.39    Aanhouden veroordeelde bij niet naleven voorwaarde(n)       270

4.40    Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht      270

4.41    Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde    270

4.42    Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012)           271

4.43    Bestuurlijke ophouding       271

4.44    Huiselijk geweld / kindermishandeling / Wet tijdelijk huisverbod       272

4.45    Bevel/gedragsaanwijzing burgemeester/OvJ    274

4.46    Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 276

4.47    Tabellen vh   277

 

5       Dwangmiddelen lichamelijke integriteit      281

5.1      Overzicht, ibn, toestemming         281

5.2      Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 282

5.3      Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 287

5.4      Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 289

5.5      Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen    291

5.6      DNA-onderzoek       295

5.7      Besluit en regeling DNA-onderzoeken    299

5.8      Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken          300

5.9      Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte            304

5.10    Ibn van bij fouillering aangetroffen voorwerpen 306

5.11    Waarschuwing         306

5.12    Handboeien  306

5.13    Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen          307

5.14    Middelenonderzoek geweldplegers         309

5.15    Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit           313

6         Dwangmiddelen voorwerpen        315

 

6.1    Steunbevoegdheden, definitie ibn, geweld, pv, strafbepalingen, enz.   315

6.2      Voorwaarden ibn     316

6.3      Klassiek beslag: de vatbaarheid   317

6.4      Waarheidsvinding strafbaar feit    317

6.5      Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel           317

6.6      Verbeurdverklaring  318

6.7      Onttrekking aan het verkeer          319

6.8      Klassiek beslag: de bevoegdheid 321

6.9      Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv)         322

6.10    Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 330

6.11    Plaatsen doorzoeking art. 96c Sv en 97 Sv       335

6.12    Ibn tijdens schouw   335

6.13    Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw      335

6.14    Beslagvoegdheden RC      336

6.15    Overige jurisprudentie ibn 340

6.16    Tabel klassiek beslag         343

6.17    Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken       344

6.18    Toepassingsbereik art. 36e Sr      344

6.19    Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht  347

6.20    Schatting voordeel, kosten, matiging, rechten benadeelde    349

6.21    Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening       352

6.22    Voorwaarden conservatoir beslag           352

6.23    Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv)       352

6.24    Conservatoir beslag: de bevoegdheid    354

6.25    Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC     354

6.26    Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo    356

6.27    Uiterste moment leggen conservatoir beslag    357

6.28    Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag            358

6.29    Tabel conservatoir beslag 360

6.30    Strafrechtelijk executie onderzoek (seo) 360

6.31    Vormvoorschriften ibn        361

6.32    Voorwerpen, zaken en vermogensrechten        361

6.33    Ibn in woning (art. 99 Sv)   362

6.34    Bijstand raadsman tijdens doorzoeking (art. 99a Sv)  362

6.35    Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv)         364

6.36    Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv)           369

6.37    Beslag: beëindiging, bewaring en beklag           369

6.38    Strafbepalingen beslag      373

6.39    Ibn in het kader van de Politiewet 2012  373

6.40    Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang   374

6.41    Heimelijke ibn           377

6.42    Onderzoek van in beslag genomen voorwerpen          378

6.43    Kentekenbeslag/tenaamstellingsblokkade motorrijtuig/aanhangwagen       381

6.44    Tabellen ibn en doorzoeken ter ibn / vastlegging gegevens   383

6.45    Stappenschema ibn            387

6.46    Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv  388

 

7       Dwangmiddelen plaatsen  389

7.1      Huisrecht, steunbevoegdheid, plaats binnentreden, strafbepalingen, het pv          389

7.2      Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding   390

7.3      Wettekst Awbi met bespreking     390

7.4      Plaats/woning/home           400

7.5      Meerdere woningen in één pand  404

7.6      Betreden/binnentreden      405

7.7      Bewoner(s)   406

7.8      Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken  406

7.9      Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden          407

7.10    Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012)  408

7.11    Proportionaliteit bij binnentreden  409

7.12    Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving         409

7.13    Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie   411

7.14    Overige jurisprudentie binnentreden       414

7.15    Gemeentewet           415

7.16    Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 416

7.17    Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.)           419

7.18    Tabellen dwangmiddelen plaatsen          421

 

8       Onderzoekshandelingen door de RC  425

8.1      RC      425

8.2      Onderzoek door RC            426

8.3      Bevoegdheden RC  427

8.4      Hoger beroep tegen beslissing RC          428

 

9       Bijzondere opsporingsbevoegdheden        429

9.1      Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 429

9.2      Centrale toetsingscommissie OM (CTC) 431

9.3      Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden           432

9.4      Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb 433

9.5      Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden         434

9.6      Stelselmatige observatie    435

9.7      Stelselmatige observatie: tabel (titel IVa en V)  440

9.8      Stelselmatige observatie: jurisprudentie 440

9.9      Infiltratie        446

9.10    Pseudokoop en pseudodienstverlening  448

9.11    Undercover stelselmatig inwinnen van informatie        452

9.12    Betreden/bevoegdheden besloten plaats (inkijken)     455

9.13    Opnemen van vertrouwelijke communicatie      457

9.14    Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken        461

9.15    Tabel tappen (titel IVa en V)         473

9.16    Overige jurisprudentie tappen       473

9.17    Onderzoek in geautomatiseerd werk      478

9.18    Vorderen gegevens 480

9.19    Stelselmatige info-inwinning door burger           501

9.20    Opsporing terroristisch misdrijf (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc)  502

9.21    Voeging bij processtukken (art. 126aa Sv)        508

9.22    Bijzondere opsporingsbevoegdheden en verschoningsrecht 512

9.23    Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) (art. 126bb Sv)     515

9.24    Bewaring, vernietiging en gebruik voor ander doel (art. 126cc Sv)   516

9.25    Verbod doorlaten (art. 126ff Sv)   518

9.26    Verkennend onderzoek (art. 126gg Sv)  519

9.27    Afscherming 520

9.28    Opsporingsambtenaar als stand-in          521

9.29    Opsporingsonderzoek op internet / social media          522

9.30    Drones           524

9.31    Vastleggen en bewaren van kentekengegevens (art. 126jj Sv)         524

9.32    Innovatiewet en Besluit innovatie strafvordering          526

 

10     Overige bevoegdheden uit Sv    535

10.1    Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i e.v. Sv)        535

10.2    Schouw         538

10.3    Beëdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ    538

10.4    Aangifte/klacht/vervolgingsuitsluitingsgrond      538

10.5    Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige        545

10.6    Benoemen deskundigen    546

10.7    Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde    546

10.8    Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen / binnentreden    547

 

11     Bijzondere wetten      553

11.1    Inleiding / toezicht versus opsporing       553

11.2    Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang      553

11.3    Samenloop toezicht (controle) met opsporing   561

11.4    Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden        565

11.5    Awb en APV’s: inbrekerswerktuigen       566

11.6    Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994           574

11.7    Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994      575

11.8    Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer    583

11.9    Rijverbod       583

11.10  Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994          584

11.11  Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994          586

11.12  Defect ademonderzoek-apparaat 588

11.13  Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek    588

11.14  WVW: bloedproef/afname na overlijden 588

11.15  Bestuurder / poging / aanstalten maken 589

11.16  Overige jurisprudentie rijden onder invloed        590

11.17  Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed        598

11.18  Art. 5a, 6 en 7 WVW 1994 en vh  598

11.19  WWM 601

11.20  Overige jurisprudentie WWM        614

11.21  Opiumwet     614

11.22  Overige jurisprudentie Opiumwet 620

11.23  Coffeeshops 629

11.24  WED   630

11.25  Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet     632

11.26  Algemene douanewet        633

11.27  Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr.   633

11.28  Wet op de lijkbezorging (Wlb)       634

11.29  Uitleveringswet (ULW)       638

11.30  Overleveringswet (OLW)   638

11.31  Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen      638

11.32  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften       651

11.33  Wet dieren    657

 

12     Privaatrecht       660

12.1    Inleiding privaatrecht          660

12.2    Eigendom/bezit/houderschap, inleiding  660

12.3    Eigendomsverkrijging         660

12.4    Overdracht (van roerende zaken) / bezit / houderschap         660

12.5    Derdenbescherming in het BW     661

12.6    Goede trouw 662

12.7    Diefstal en derdenbescherming    663

12.8    Diefstal en consumentenkoop      663

12.9    Stappenschema derdenbescherming     664

12.10  Voorbeelden van praktijktoepassing       665

12.11  Waarschuwing         666

12.12  Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW)         666

12.13  Verplichtingen van de vinder (art. 5:5 BW)        666

12.14  Professionele vinders         667

12.15  Recht van retentie   667

12.16  Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW)      669

12.17  Handhaving van straat- en contactverboden     671

12.18  Grondslagen straatverboden        671

12.19  Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod      671

12.20  Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod  672

12.21  Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod       672

12.22  Civielrechtelijk straatverbod, politie en dwangsom       672

 

Register     673

 

-------------------------------