ZAKBOEK STRAFRECHT HULPOVJ 2023

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Voor hulpofficieren en specialisten in de opsporing. Het zakboek (26e editie) bevat een actuele, handzame, overzichtelijke, betrouwbare en praktijkgerichte bespreking van:

-     algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, wederrechtelijkheid, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.);

-     misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.

Daarnaast worden in hoofdstuk 1 studie- en verbetertips gegeven voor de opsporing. Zie voor een compleet overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Praktijkgericht. Door de bespreking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Alle antwoorden op de vele vakvragen die ik de afgelopen decennia heb gekregen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. En dat geldt natuurlijk ook voor de ervaringen die ik als politieambtenaar en officier van justitie heb opgedaan. Voor lezers die meer diepgang in de behandelde stof zoeken, wordt in ruim 2800 voetnoten verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur.

 

Ook voor specialisten in de opsporing. Door de diepgang van de bespreking en verwijzingen is dit zakboek ook zeer geschikt voor specialisten in de opsporing.

 

Actualiteitenoverzicht en register. Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 23 januari 2023. Zie voor de verwerkte actualiteiten het hierna volgende actualiteitenoverzicht. Het overzicht wordt maandelijks geactualiseerd voor de abonnees op navigator.nl van WoltersKluwer (zie hier¬na). Het zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging. In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal en de beoordelaars van dat proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging door bijv. herstelwerkzaamheden voorkomen.

 

Speciaal zakboek voor overige opsporingsambtenaren. Voor de overige opsporingsambtenaren is er het zakboek Strafvordering en Strafrecht: een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier én Strafrecht voor de Hulpofficier in één boek.

 

Overige zakboeken. Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek of zakboekenpolitie.com (met complete inhoudsopgave).

 

Zakboeken maandelijks online geactualiseerd. Alle zakboeken zijn online te raadplegen op Navigator.nl en voorzien van vele zoekfuncties en links naar bijv. de jurisprudentie, wetgeving en paragrafen uit de zakboeken waarnaar verwezen wordt. Bovendien worden de online uitgaven elke maand geactualiseerd (behalve het zakboek Pv en Bewijsrecht), zodat altijd over recente informatie beschikt kan worden. Politie en justitie hebben een abonnement, de zakboeken zijn daardoor voor iedere politie- en justitie ambtenaar te raadplegen.   

 

Met dank voor de gegeven verbetertips aan Kees van den Pol, inspecteur van politie en financieel rechercheur, Eenheid Zeeland-West-Brabant.

 

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Rob van Dartel, Advocaat-Generaal (voorheen werkzaam bij de politie en als officier van justitie). Van Dartel heeft mij de afgelopen 15 jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft vele teksten diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zak¬boek Pv en Bewijsrecht en beoogd opvolger voor de overige zakboeken.

 

Verschijningsfrequentie zakboeken. Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks (oneven jaren).

 

Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (inclusief verzending).

 

22 januari 2023

Mike Hoekendijk

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

Wet- en regelgeving

-     Plaatsing lachgas op lijst II Opiumwet. De verboden in art. 3 Opiumwet zijn niet van toepassing wanneer het lachgas bestemd is voor technische doeleinden of als voedingsadditief (art. 15a Opiumwetbesluit). Stb 2022, 461, inwerkingtreding 01-01-23 (26.4).

-     Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022, met onder meer:

o  Herstel art. 184 WVW 1994 (verlaten plaats ongeval: uitsluiting strafvervolging nu ook weer mogelijk bij schade). Stb. 2022, 345 (inwerkingtreding 01-10-22, Stb. 2022, 364) (28.6).

o  Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met:

-      Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist). Stb. 2022, 345 (inwerkingtreding 01-10-22, Stb. 2022, 364) (28.5).

-      Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen). Stb. 2022, 345 (inwerkingtreding 01-10-22, Stb. 2022, 364) (28.4).

-     Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

o  Strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr). Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-01-22, Stb. 2021, 638) (5.15).

o  Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder b Sv) met art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen). Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-01-22, Stb. 2021, 638) (5.15).

o  Verplichting tot vergoeding kosten vernietiging voorwerpen die ernstig gevaar opleveren voor leefomgeving of volksgezondheid (art. 56a WWM, art. 13d Opium¬wet en 8 Wed). Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 204) (zakboek Sv 11.19, 11.21 en 11.24).

o  Strafverzwaring bedreiging en strafverzwaring bedreiging indien gepleegd tegen Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, rechterlijk ambtenaar, advocaat, journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring, politieambtenaar of boa (art. 285 Sr). Stb. 2021, 544 (inwerkingtreding 01-03-22, Stb. 2021, 638) (14.8).

-     Geweldsaanwending opsporingsambtenaar, met onder meer:

o  Strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr).

o  Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), tevens aangewezen als vh-misdrijf in art. 67 Sv.

o  Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik, daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.).

     Stb. 2021, 233 (inwerkingtreding 01-07-22, Stb. 2022, 203) (22.1 en zakboek Sv 3.25).

-     Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Stcrt. 2022, 16635 (inwerkingtreding 01-07-22) (zakboek Sv 3.25 en zakboek Wetteksten).

-     Voorbereidingshandelingen seksueel misbruik kinderen (wetsvoorstel art. 240c Sr).

 

Jurisprudentie

3.8 Doen plegen. Verdachte liet zijn 7-jarige zoon in o.a. vrachtwagens en Ferrari's over de snelweg rijden (art. 5a WVW 1994). Rb Oost-Brabant 14-07-22, ECLI:NL:RBOBR:2022:2884.

3.14 Rechtspersoon (art. 51 Sr). Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt evenmin gelijkgesteld aan het begrip rechtspersoon in art. 51 lid 3 Sr. Bij doelvermogen gaat het niet om het vermogen van de eenmanszaak. Een eenmanszaak kent immers geen afgescheiden vermogen. Hof 's-Hertogenbosch 19-10-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:3539.

5.2 Opruiing middels rap op social media (art. 131 Sr). Het plaatsen van een video op Facebook met een raptekst over het opzoeken van politieagenten en mishandelen van deze agenten waardoor herkenning van een paspoortfoto niet meer mogelijk zou zijn. Hof 's-Hertogenbosch 04-02-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:322.

5.7 Belediging groep mensen (art. 137c Sr). Groepsbelediging Joden door publiekelijk een afbeelding van de Israëlische vlag te tonen, waarin de blauwe davidster was vervangen door een blauwe kakkerlak. Hof Amsterdam 23-09-22, ECLI:NL:GHAMS:2022:2744.

5.13 Demonstratierecht en lokaalvredebreuk (art. 138 Sr en art. 10 en 11 EVRM: vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging). HR 08-02-22, ECLI:NL:HR:2022:126 (omvangrijke motivering, met noot Dommering in NJ 2022/126).

5.19 Lokaalvredebreuk: namens rechthebbende (art. 139 Sr). Behoudens concrete aanwijzingen voor het tegendeel, mag er vanuit worden gegaan dat een beveiliger optreedt namens de rechthebbende van het lokaal. Hof Amsterdam 04-10-22, ECLI:NL:GHAMS:2022:2843.

5.24 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr). HR geeft rechtspraak over bestanddelen deelneming, organisatie en oogmerk op hoofdlijnen weer. HR 05-07-22, ECLI:NL:HR:2022:969 (Hells Angels) (met noot Jörg in NJ 2022/361).

5.24 Voortzetting werkzaamheid verboden organisatie (Hells Angels) (art. 140 lid 2 Sr). Een verbod van een vereniging strekt zich niet uit tot de afdelingen van die vereniging die zelf als rechtspersoon moeten worden aangemerkt (locale charters). Verbodenverklaring en ontbinding kunnen wel indirect gevolgen hebben voor de afzonderlijke charters en hun leden. 'Het is aan de strafrechter om te beslissen of het in het openbaar dragen van de colors van de Hells Angels of het onder de naam Hells Angels naar buiten treden een strafbaar feit oplevert'.

HR 15-07-22, ECLI:NL:HR:2022:1114 (Hells Angels).

5.27 Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr). Het toepassingsbereik van art. 141a Sr is beperkt tot de voorbereiding van openlijk geweld in de zin van art. 141 Sr en heeft geen betrekking op de voorbereiding van andersoortige delicten.

Rb Den Haag 18-11-22, ECLI:NL:RBDHA:2022:12281.

7.4 Wederspannigheid: rechtmatige uitoefening bediening (art. 180 Sr).

'Vereist dat de betrokken ambtenaar, waartegen verzet wordt gepleegd, rechtmatig heeft gehandeld bij de uitvoering van een aan hem bij de wet toebedeelde bevoegdheid, dat de hierop betrekking hebbende regeling door hem is nageleefd en dat het handelen voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Wordt er bijv. buitensporig geweld gebruikt, dan kan dat aan de bewezenverklaring van de rechtmatige uitoefening van de bediening in de weg staan'. Conclusie PG, ECLI:NL:PHR:2022:490.

8.5 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr): opzet.

Vastgesteld was:

-     dat verdachte enkele biljetten had omgewisseld voor een biljet van 50 euro,

-     dat hij ongeveer 45 minuten daarna met dat biljet wilde betalen bij een oliebollenkraam,

-     dat de standhouder had geconstateerd dat de streep met de valsgeldpen op het biljet blauw uitsloeg waarna hij verdachte had overgedragen aan politie vanwege betalen met nep geld,

-     dat betreffende verbalisanten toen voelden en zagen dat briefje niet overeenkwam met echt briefje van 50 euro, en

-     dat nadien bij forensisch onderzoek is vastgesteld dat bij het biljet enkele echtheidskenmerken ontbraken.

-     Uit deze omstandigheden kan niet zonder meer volgen dat verdachte de valsheid van biljet moet hebben bemerkt toen hij dat biljet uitgaf bij oliebollenkraam en dat hij dus (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op die valsheid. De enkele vaststelling dat verbalisanten na het zien en bevoelen van biljet 'vermoedden' dat dit vals geld betrof, brengt niet mee dat ook verdachte een dergelijk vermoeden had moeten hebben. Daarbij werd ook rekening gehouden met de omstandigheid dat de directe aanleiding van de waarnemingen van verbalisanten bestond uit de mededeling van de standhouder dat het geld nep was. HR 05-07-22, ECLI:NL:HR:2022:996.

9.1 Valsheid in geschift (art. 225 Sr). Niet relateren toegepast politiegeweld en discriminerende/beledigen¬de uitlating in pv bevindingen. Hof Den Haag 18-10-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:2037.

10.1 Zedenmisdrijven. Opleggen bijzondere voorwaarde aan veroordeelde zedendelinquent (kinderporno) tot medewerking controle digitale gegevensdragers tijdens huisbezoek. HR 15-03-22, ECLI:NL:HR:2022:33 en HR 29-11-22, ECLI:NL:HR:2022:1763.

10.2 Schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr). Onder omstandigheden kan ook de confrontatie met gedragingen waarbij het menselijk lichaam of delen ervan niet onbekleed waarneembaar zijn, voor het normaal ontwikkeld schaam¬te-gevoel kwetsend zijn. HR 07-06-22, ECLI:NL:HR:2022:695 (op of aan de openbare weg, door een hand in zijn broek te steken en op en neer gaande bewegingen ter hoogte van zijn geslachtsdeel te maken).

10.5 Kinderporno (art. 240b Sr). De enkele bevinding dat kinderpornografisch materiaal is aangetroffen in de zogenaamde unallocated clusters of gewiste bestanden van een gegevensdrager is in zijn algemeenheid onvoldoende als bewijs voor bezit. Hof Den Haag 21-07-21, ECLI:NL:GHDHA:2021:2830.

10.17 Seksuele corruptie met <16jarige (art. 248d Sr): ertoe beweegt. Een actieve gedraging gericht op het brengen van het kind tot het getuige zijn van seksuele handelingen. HR 11-10-22, ECLI:NL:HR:2022:1422.

10.20 Ontucht plegen met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen (art. 249 Sr). 'Het aan de ambtenaar opgedragen gezag en de aan de ambtenaar opgedragen waakzaamheid jegens een persoon moeten berusten op een juridische, geformaliseerde, relatie tussen de ambtenaar en de bedoelde persoon. De bescherming van deze strafbepaling strekt zich uit tot enerzijds alle personen van wie de vrijheid van handelen tegenover de ambtenaar is beperkt door het gezag dat deze aan zijn functie ontleent, en tot anderzijds alle personen die aan de waakzaamheid waartoe de ambte¬naar door zijn functie is verplicht jegens hem een aanspraak op zorg ontlenen (...). Vereist is dus dat de tenlastegelegde gedragingen van de verdachte plaatsvonden in de context van de uitoefening van taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de functie van de ambtenaar' en kan ook gebaseerd zijn op art. 3 Politiewet 2012 (hulpverlening: in betreffende geval naar huis brengen dronken slachtoffer). HR 22-03-22, ECLI:NL:HR:2022:413.

12.1 (Groeps)belediging / toespraak tijdens demonstratie (art. 137c en 261 e.v. Sr). Ook deelnemers aan het publieke debat die geen politicus zijn, hebben het recht binnen aangeduide grenzen over zaken van algemeen belang een mening te uiten die door anderen als kwetsend, choquerend of verontrustend kunnen worden ervaren. HR 18-10-22, ECLI:NL:HR:2022:1468.

13.1 Schending van geheimen: geheimhoudingsplicht (art. 272 Sr). Niet van belang is of de geheimhoudingsplicht terecht is opgelegd, wel van belang is of de opgelegde geheimhoudingsplicht in overeenstemming is met de wettelijke regeling waarop de geheimhoudingsplicht is gebaseerd. HR 12-07-22, ECLI:NL:HR:2022:1073.       

15.3 Bewezenverklaring moord zonder terugvinden slachtoffer (art. 289 Sr). Rb Noord-Holland 05-07-22, ECLI:NL:RBNHO:2022:5795.

16.1 Mishandeling (art. 300 Sr)

-     Met een laser in ogen opsporingsambtenaar schijnen. Hof Amsterdam 09-11-22, ECLI:NL:GHAMS:2022:3184.

-     Van een levensgezel kan alleen worden gesproken als de verdachte en aangever ten tijde van het tenlastegelegde meerderjarig waren. Hof 's-Hertogenbosch 13-05-22, ECLI:NL:GHSHE:2022:1530 (onder verwijzing naar Kamerstukken).

22.1 Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr). Door inwerkingtreding van art. 372 Sr is er geen sprake van verandering van wetgeving als gevolg waarvan een voor verdachte gunstiger bepaling is komen te gelden (art. 1 lid 2 Sr). HR 20-12-22, ECLI:NL:HR:2022:1896 (alleen van belang dus bij feiten gepleegd onder oude wetgeving).

24.2 Opzettelijk witwassen (art. 420bis Sr). Aangifte door natuurlijke persoon bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat via welke de bewuste liquide middelen EU verlaten, moet geschieden voorafgaand aan het moment dat natuurlijke persoon het grondgebied van EU daadwerkelijk verlaat. Art. 10:1 Algemene douanewet en HR 10-05-22, ECLI:NL:HR:2022:595.

25.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr). Art. 425, aanhef en onder 2, Sr is ook van toepassing op dieren die zich bevinden op een niet voor het voor publiek toegankelijke plek (in het betreffende geval een woning). HR 13-12-22, ECLI:NL:HR:2022:1851.

28.3 Gevaar en hinder op de weg (art. 5 WVW 1994). Met een laser in ogen opsporingsambtenaar (bestuurder ME-voertuig) schijnen. Hof Amsterdam 09-11-22, ECLI:NL:GHAMS:2022:3184.

28.5 Dood en letsel door schuld in verkeer (art. 6 WVW 1994). Van verdachte mag als daartoe speciaal opgeleide politieman met zijn ervaring meer worden verwacht dan van een gewone verkeersdeelnemer. Hof Den Haag 01-11-22, ECLI:NL:GHDHA:2022:2190.

28.8 Ingangstijdstip ongeldigverklaring rijbewijs (art. 9 WVW 1994). HR 22-02-22, ECLI:NL:HR:2022:286.

 

Herschreven paragrafen

2.13    Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr).

7.1      Omkoping ambtenaar (art. 177 Sr).

7.10    Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr).

14.8    Bedreiging (art. 285 Sr).

20.1    Oplichting (valse hoedanigheid) (art. 326 Sr).

 

Nieuwe paragrafen

10.6    Voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (art. 240c Sr).

22.1    Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr).

 

Inhoudsopgave

Voorwoord    3

Overzicht verwerkte actualiteiten 5

Gebruikte literatuur 18

Gebruikte afkortingen         19

 

1       Enkele studie- en verbetertips   20

1.1      Inleiding         20

1.2      Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen    20

1.3      Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale maandelijks geactualiseerde zakboeken     20

1.4      Wetten.nl: actueel en terugkijken op pleegdatum         20

1.5      Bewijsrecht   21

1.6      Beeldmateriaal         22

1.7      Betreden woning     22

1.8      Check opsporingsbevoegdheid boa        22

1.9      Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz.    23

2       Opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitings­gronden, enz.     24

2.1      Gevolgs- en gedragsdelicten        24

2.2      Commissie- en omissiedelicten    24

2.3      Aflopende en voortdurende delicten        24

2.4      Kwaliteitsdelicten     25

2.5      Tijd en plaats van het delict          25

2.6      Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 25

2.7      Opzet 28

2.8      Schuld           41

2.9      Wederrechtelijk        42

2.10    Voorbedachte raad 42

2.11    Geobjectiveerde bestanddelen    45

2.12    Strafuitsluitingsgronden: inleiding 45

2.13    Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr)        47

3       Poging, voorbereiding en deelneming        54

3.1      Inleiding         54

3.2      Poging (art. 45 Sr)   54

3.3      Voorbereiding (art. 46 Sr)  56

3.4      Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr)    60

3.5      Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr)      60

3.6      Deelneming (daders en medeplichtigen)           63

3.7      Plegen (art. 47 Sr)   64

3.8      Doen plegen (art. 47 Sr)    64

3.9      Medeplegen (art. 47 Sr)     65

3.10    Uitlokken (art. 47 Sr)          74

3.11    Medeplichtigheid (art. 48 Sr)        76

3.12    Verschillen tussen enige vormen van deelneming       79

3.13    Deelneming aan deelneming        80

3.14    Daderschap: rechtspersonen, opdracht-/leidinggever (art. 51 Sr)    80

3.15    Daderschap: publiekrechtelijke rechtspersoon 83

3.16    Functioneel daderschap    84

 

4       Betekenis van sommige uitdrukkingen       86

4.1      Gegevens (art. 80quinquies Sr)   86

4.2      Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr)           86

4.3      Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr)         87

4.4      Plegen van geweld (art. 81 Sr)     88

4.5      Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr)         88

4.6      Doden van een vrucht (art. 82a Sr)         93

4.7      Terroristisch misdrijf (art. 83 Sr)   94

4.8      Terroristisch oogmerk (art. 83a Sr)          94

4.9      Misdrijf ter voorb./makkelijk maken terr. misdrijf (art. 83b Sr) 94

4.10    Ambtenaren (art. 84 Sr)     94

4.11    Inklimming (art. 89 Sr)        95

4.12    Valse sleutels (art. 90 Sr)  96

4.13    Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr)        97

4.14    Discriminatie (art. 90quater Sr)    97

4.15    Toepasselijkheid bepalingen uit eerste boek Sr (art. 91 Sr)   98

 

5       Misdrijven tegen de openbare orde    99

5.1      Inleiding         99

5.2      Opruiing (art. 131 Sr)          99

5.3      Verspreiden opruiend geschrift (art. 132 Sr)     101

5.4      Aanbieden medeplichtigheid (art. 133 Sr)          102

5.5      Verspreiding aanbod tot medeplichtigheid (art. 134 Sr)          102

5.6      Gelegenheid, enz. verschaffen tot terroristisch misdrijf (art. 134a Sr)          103

5.7      Belediging groep mensen (art. 137c Sr) 103

5.8      Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr)      108

5.9      Verspreiding discriminatie (art. 137e Sr) 109

5.10    Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr)         112

5.11    Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (art. 137g Sr)          112

5.12    Ontzetting uit beroep (art. 137h Sr)         113

5.13    Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr)            113

5.14    Kraken (art. 138a Sr)          122

5.15    Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr) (uithalers)     124

5.16    Computervredebreuk (art. 138ab Sr)      126

5.17    Belemmering toegang/gebruik geautomatiseerd werk (art. 138b Sr)           129

5.18    Overnemen/doorgeven opgeslagen niet-openbare gegevens (art. 138c Sr)          129

5.19    Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr)        132

5.20    Plaatsen afluister/aftap/opnameapparatuur; hulpmiddelen, enz. (art. 139d Sr)     133

5.21    Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr)           134

5.22    Heling gegevens (art. 139g Sr)    135

5.23    Vervaardigen/bezitten/misbruik seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr)      136

5.24    Deelneming/voortzetting criminele/verboden organisatie (art. 140 Sr)        138

5.25    Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr)       142

5.26    Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)     143

5.27    Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr)      152

5.28    Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr)            153

5.29    Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr)       154

5.30    Grafschennis (art. 149 Sr) 154

5.31    Onttrekken lijk aan nasporing (art. 151 Sr)        156

 

6       Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht         157

6.1      Inleiding         157

6.2      Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 157

6.3      Brand enz. door schuld (art. 158 Sr)       159

6.4      Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr)           160

6.5      Vernieling, enz. elektriciteitswerk (art. 161bis Sr)         161

6.6      Vernieling, enz. geautom. werk / werk telecom (art. 161sexies Sr)  163

6.7      Vernielen, versperren, enz. verkeerswerk/weg: opzet (art. 162 Sr)  164

6.8      Vernielen, versperren enz. verkeerswerk/weg: schuld (art. 163 Sr) 166

6.9      Veroorzaken gevaar spoorweg- of luchtverkeer: opzet (art. 164 Sr) 166

6.10    Veroorzaken gevaar spoor/luchtverkeer: schuld (art. 165 Sr)           167

6.11    Vernielen/beschadigen gebouw: opzet (art. 170 Sr)    168

6.12    Vernielen/beschadigen gebouw: schuld (art. 171 Sr)  168

6.13    Verontreiniging bodem/lucht/oppervlaktewater: opzet (art. 173a Sr)           168

6.14    Verontreiniging bodem/lucht/oppervlaktewater: schuld (art. 173b Sr)          169

6.15    Verkoop schadelijke waren: wetende dat (art. 174 Sr)            170

6.16    Verkoop schadelijke waren: schuld (art. 175 Sr)          170

 

7       Misdrijven tegen openbaar gezag en meineed    172

7.1      Omkoping ambtenaar (art. 177 Sr)          172

7.2      Gelijkstelling ambtenaren (art. 178a Sr) 174

7.3      Ambtsdwang (art. 179 Sr)  174

7.4      Wederspannigheid (art. 180 Sr)   175

7.5      Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr)          181

7.6      Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr)          182

7.7      Gelijkstelling ambtenaren (art. 183 Sr)   182

7.8      Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr)        182

7.9      Opzettelijk handelen in strijd met gedragsaanwijzing OvJ (art. 184a Sr)     189

7.10    Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr)       190

7.11    Met ambtenaren gelijkgestelde personen (art. 185a Sr)         193

7.12    Samenscholing (art. 186 Sr)         193

7.13    Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr)       195

7.14    Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr)    197

7.15    Bevrijding gedetineerde (art. 191 Sr)      200

7.16    Aanmatiging van rechten (art. 196 Sr)    201

7.17    Goederen onttrekken aan beslag (art. 198 Sr)  202

7.18    Verbreking zegel (art. 199 Sr)      202

7.19    Meineed (art. 207 Sr)         203

 

8       Vals geld  206

8.1      Inleiding         206

8.2      Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr)  206

8.3      Vals geld ontvangen, in voorraad, uitgeven, enz. (art. 209 Sr)         207

8.4      Handelingen m.b.t. in omloop te brengen geld (art. 210 Sr)  208

8.5      Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr)  208

8.6      Stoffen/voorwerpen/gegevens tot vervalsen bestemd (art. 214 Sr)  209

 

9       Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken        211

9.1      Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 211

9.2      Valsheid in bijzondere geschriften (art. 226 Sr) 215

9.3      Valse opgave in authentieke akte (art. 227 Sr) 216

9.4      Niet naar waarheid gegevens verstrekken (art. 227a Sr)       216

9.5      Nalaten tijdig verstrekken van gegevens (art. 227b Sr)          217

9.6      Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr)   217

9.7      Valse biometrische kenmerken/persoonsgegevens (art. 231a Sr)   222

9.8      Misbruik identificerende persoonsgegevens (art. 231b Sr)    224

9.9      Vals betaalinstrument/kaart/drager (art. 232 Sr)           224

9.10    Stoffen/voorwerpen/gegevens tot plegen misdrijf bestemd (art. 234 Sr)     226

 

10     Misdrijven tegen de zeden 227

10.1    Inleiding         227

10.2    Schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr)        229

10.3    Afbeelding/voorwerp aanstotelijk voor eerbaarheid (art. 240 Sr)      232

10.4    Bescherming <16jarige (art. 240a Sr)     233

10.5    Kinderpornografie (art. 240b Sr)  234

10.6    Voorbereidingshandelingen seksueel misbruik kinderen (art. 240c Sr)       244

10.7    Verkrachting (art. 242 Sr)  247

10.8    Seksueel binnendr. bewusteloze/onmachtige/enz. (art. 243 Sr)       254

10.9    Seksueel binnendringen <12jarige (art. 244 Sr)           257

10.10  Seksueel binnendringen 12-16jarige (art. 245 Sr)        258

10.11  Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr)           260

10.12  Ontucht met bewusteloze/onmachtige/<16jarige/enz. (art. 247 Sr)  264

10.13  Strafverzwaring (art. 248 Sr)        266

10.14  Verleiden <18jarige tot ontucht (art. 248a Sr)   267

10.15  Ontucht met prostituee 16-18j (art. 248b Sr)     270

10.16  Aanwezigheid bij seksshow <18jarige (art. 248c Sr)    271

10.17  Seksuele corruptie met <16jarige (art. 248d Sr)           272

10.18  Grooming (art. 248e Sr)     273

10.19  Teweegbr./bevorderen ontucht door <18jarige (art. 248f Sr) 276

10.20  Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen/enz. (art. 249 Sr)    277

10.21  Koppelarij (art. 250 Sr)       282

10.22  Bijkomende straf, ontzetting rechten/beroep(art. 251 Sr)       283

10.23  Bedwelmende drank (art. 252 Sr)            283

10.24  Ontuchtige handelingen met een dier (art. 254 Sr)      284

10.25  Porno tussen mens en dier (art. 254a Sr)          284

 

11     Verlating van hulpbehoevenden 286

11.1    In hulpeloze toestand brengen of laten (art. 255 Sr)    286

11.2    Te vondeling leggen of verlaten (art. 256 Sr)    287

11.3    Strafverzwarende omstandigheden art. 255 en 256 Sr (art. 257 Sr) 289

11.4    Strafverzwaring voor ouders (art. 258 Sr)          289

 

12     Belediging         290

12.1    Inleiding         290

12.2    Smaad(schrift) (art. 261 Sr)          293

12.3    Laster (art. 262 Sr)  296

12.4    Bewijskracht vonnis (art. 265 Sr) 297

12.5    Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)        297

12.6    Belediging Koning, ambtenaar, instelling, enz. (art. 267 Sr)  300

12.7    Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 304

12.8    Belediging meestal klachtmisdrijf (art. 269 Sr)  305

12.9    Smaad(schrift) jegens overledene (art. 270 Sr) 306

12.10  Verspreiding/enz. beledigend geschrift (art. 271 Sr)    306

 

13     Schending van geheimen  308

13.1    Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr)     308

 

14     Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid   311

14.1    Mensenhandel (art. 273f Sr)         311

14.2    Misbruik prostituee (slachtoffer mensenhandel) (art. 273g Sr)          321

14.3    Onttrekken minderjarige aan gezag/opzicht (art. 279 Sr)       322

14.4    Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr)        324

14.5    Gijzeling (art. 282a Sr)       326

14.6    Vrijheidsberoving door schuld (art. 283 Sr)       327

14.7    Dwang (art. 284 Sr) 327

14.8    Bedreiging (art. 285 Sr)     329

14.9    Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr)         336

14.10  Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 339

14.11  Huwelijksdwang (art. 285c Sr)      343

 

15     Misdrijven tegen het leven 345

15.1    Doodslag (art. 287 Sr)        345

15.2    Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr)     349

15.3    Moord (art. 289 Sr)  350

15.4    Kinderdoodslag (art. 290 Sr)        352

15.5    Kindermoord (art. 291 Sr)  353

15.6    Deelneming aan kinderdoodslag/moord (art. 292 Sr)  353

15.7    Levensbeëindiging op verzoek; euthanasie (art. 293 Sr)        353

15.8    Aanzetten tot en/of hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr)     354

 

16     Mishandeling en veroorzaken dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld 356

16.1    Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr)  356

16.2    Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr)      359

16.3    Zware mishandeling (art. 302 Sr) 359

16.4    Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr)     361

16.5    Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr)          362

16.6    Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr)         364

16.7    Dood door schuld (art. 307 Sr)     366

16.8    Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr)         368

16.9    In uitoefening van ambt of beroep (art. 309 Sr) 370

 

17     Diefstal en stroperij   371

17.1    Diefstal (art. 310 Sr)           371

17.2    Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr)    379

17.3    Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 382

17.4    Stroperij (art. 314 Sr)          384

17.5    Stroperij onder verzwarende omstandigheden (art. 315 Sr)   385

17.6    Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr)       385

 

18     Afpersing en afdreiging     387

18.1    Afpersing (art. 317 Sr)        387

18.2    Afdreiging (art. 318 Sr)       390

18.3    Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr)         390

 

19     Verduistering    391

19.1    Verduistering (art. 321 Sr) 391

19.2    Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 395

19.3    Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr)     396

19.4    Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr)     396

19.5    Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr)         397

 

20     Bedrog      398

20.1    Oplichting (art. 326 Sr)       398

20.2    Flessentrekkerij (art. 326a)           408

20.3    Listig gebruik maken van telecomdienst (art. 326c Sr)           409

20.4    Acquisitiefraude (art. 326d Sr)      410

20.5    Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr)         412

20.6    Verzekeringsfraude (art. 328 Sr)  413

20.7    Bedrog met merken en handelsnamen (art. 337 Sr)    413

20.8    Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr)        415

 

21     Vernieling 416

21.1    Inleiding         416

21.2    Vernieling (art. 350 Sr)       417

21.3    Vernieling computergegevens (art. 350a Sr)     419

21.4    Vernieling computergegevens door schuld (art. 350b Sr)       420

21.5    Vernieling geautomatiseerd/telecom werk (art. 350c Sr)        420

21.6    Voorbereidingshandelingen art. 350a,1 of 350c Sr (art. 350d Sr)     421

21.7    Vernieling werken openbaar nut/landsverdediging/spoorweg/enz. (art. 351 Sr)    422

21.8    Vernieling gebouw of (lucht)vaartuig(lading) (art. 352 Sr)      423

21.9    Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr)   424

21.10  Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr)    424

21.11  Vernieling gericht op terroristisch misdrijf (art. 354a Sr)         425

 

22     Ambtsmisdrijven       426

22.1    Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr)          426

 

23     Begunstiging    429

23.1    Inleiding         429

23.2    Opzetheling (art. 416 Sr)   429

23.3    Gewoonteheling (art. 417 Sr)       435

23.4    Schuldheling (art. 417bis Sr)        435

 

24     Witwassen         439

24.1    Inleiding         439

24.2    Opzettelijk witwassen (art. 420bis Sr)     440

24.3    Eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) 451

24.4    Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr)       453

24.5    Schuldwitwassen (art. 420quater Sr)      454

24.6    Eenvoudig schuldwitwassen (art. 420quarter.1)           455

25       Overtredingen          457

 

25.1  Inleiding   457

25.2    Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr)       457

25.3    Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr)      458

25.4    Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr)  461

25.5    Hinderlijk volgen, enz. op openbare weg (art. 426bis Sr)       462

25.6    Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr)    463

25.7    Veiligheid verkeer (art. 427 Sr)    465

25.8    Eigen onroerende zaak in brand steken (art. 428 Sr)  465

25.9    Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr)     466

25.10  Verboden voorwerp brengen binnen inrichting/enz. (art. 429a Sr)   467

25.11  Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr)       468

25.12  Burengerucht (art. 431 Sr) 470

25.13  Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr)         471

25.14  Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr)   471

25.15  Verboden handel (437bis Sr)        473

25.16  Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr)       474

25.17  Namaken bankbiljet/munt/postzegel/reisdocu/enz. (art. 440 Sr)       474

25.18  Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 475

25.19  Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr)     477

25.20  Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr)         478

25.21  Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr)         478

25.22  Nalaten hulpverlening bij levensgevaar (art. 450 Sr)   479

25.23  Openbare dronkenschap (art. 453 Sr)    480

25.24  Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 480

 

26     Opiumwet  482

26.1    Inleiding         482

26.2    Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet)         482

26.3    Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet)       483

26.4    Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet)      487

26.5    Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet)    489

26.6    Recepten middelen lijst I of II (art. 4 Opiumwet)           490

26.7    Toezichthouders (art. 8j Opiumwet)        491

26.8    Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet)       491

26.9    Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet)    491

26.10  Strafbaarstelling art. 2, 3b, 3c, 4, 8a Opiumwet (art. 10 Opiumwet) 491

26.11  Voorbereiden/bevorderen Opiumwetmisdrijven (art. 10a Ow)           492

26.12  Strafbaarstelling art. 3 Opiumwet (art. 11 Opiumwet)  495

26.13  Voorbereiden illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet)          496

26.14  Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet)        500

26.15  Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid Nederlandse strafwet (art. 13 Opiumwet)   500

26.16  Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet)     500

26.17  Gemeentelijke strafbepalingen     501

26.18  Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen         501

26.19  Overige jurisprudentie excl. hennepkwekerij/drugslab 501

26.20  Jurisprudentie hennepkwekerij / diefstal elektriciteit / drugslab         505

 

27     Wet wapens en munitie      509

27.1    Inleiding         509

27.2    Definities (art. 1 WWM)      509

27.3    Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM)       510

27.4    Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM)  514

27.5    Art. 3a t/m 7a WWM           514

27.6    In bewaring geven/nemen (art. 8 WWM)           515

27.7    Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 515

27.8    Verbodsbepalingen binnenkomen/uitgaan cat. II en III (art. 14 WWM)        520

27.9    Verbodsbepalingen vervoer cat. II en III (art. 22 WWM)         521

27.10  Verlof vervoer wapens/munitie cat. III (art. 24 WWM) 521

27.11  Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM)    521

27.12  Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM)    522

27.13  Verbodsbepalingen overdragen cat. II, III en IV (art. 31 WWM)        523

27.14  Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM)         523

27.15  Strafbedreigingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM)           523

27.16  Regeling wapens en munitie / Speelgoedrichtlijn         525

27.17  Overige jurisprudentie WWM        527

27.18  Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC          528

 

28     Wegenverkeerswet 1994    529

28.1    Inleiding WVW         529

28.2    Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994); geen definitie verkeer 529

28.3    Gevaar en hinder op de weg (art. 5 WVW 1994)          530

28.4    Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994)       534

28.5    Dood en letsel door schuld in verkeer (art. 6 WVW 1994)      537

28.6    Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994)      547

28.7    Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994)       551

28.8    Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994)         551

28.9    Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994)     554

28.10  Joyriding (art. 11 WVW 1994)      555

28.11  Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994)           555

28.12  Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994)       557

28.13  Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 557

28.14  Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh           558

28.15  Ontzegging besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994)      561

 

Register     563

 

---------------------------