ZAKBOEK PV EN BEWIJSRECHT 2023/2024

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv’s behoort. Naast informatie over processen-verbaal en bewijsrecht bevat het zakboek een toelichting op en achtergrondinformatie bij de gang van zaken op zitting. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van onder meer:

-   doel van het pv: waarheidsvinding strafbaar feit en toezicht opsporing;

-   de reikwijdte van opsporingsbevoegdheden van opsporingsambtenaren;

-   verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing;

-   vormvereisten én inhoudseisen van het pv, waaronder aanvraag-pv’s;

-   redenen van wetenschap, bestanddelen, dagvaarding;

-   de vragen die een rechter zich dient te stellen (en waar in het pv dus aandacht voor dient te zijn);

-   aangifte, klacht, verhoor verdachte;

-   getuige/deskun­digen;

-   bewijsrecht en positie pv binnen bewijsrecht;

-   slachtoffer/benadeelde;

-   pv ter zake voorgeleiding/doorzoeking/confrontatie/beslag;

-   processtukken;

-   veelvoorkomende verbeterpunten uit jurisprudentie;

-   checklisten.

Zie voor een goed overzicht van deze editie van het zakboek de inhouds­opgave. Het zakboek is bijgewerkt tot en met 16 januari 2023. Zie voor de verwerkte actualiteiten in deze editie het actualiteitenoverzicht voor in dit zakboek.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging. Gebruik van het zakboek kan vertraging voorkomen bij de afhandeling van strafzaken doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over processen-verbaal en bewijsrecht voorkomt ook vrijspraken of niet-ontvankelijkheden.

 

Overige zakboeken. Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/poli­tie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks online geactualiseerd. Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de inter­ne kennissystemen (link naar Navigator van WoltersKluwer) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Pv en Bewijsrecht).

 

Verschijningsfrequentie zakboeken. Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks (oneven jaren).

 

Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

‘s-Hertogenbosch, 16 januari 2023

Rob van Dartel


 

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar het hoofdstuk/de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Wet- en regelgeving

Divers        Aanwijzing sepot en gebruik sepotgronden

Divers        Innovatiewet Strafvordering

Divers        Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

Divers        Wet uitbreiding slachtofferrechten

1.11           Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

3.2             Wet tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

3.3             Invoeringswet EOM

3.4             Wijziging Beleidsregels boa

10.5           Wet geweldsaanwending politieambtenaar

11.4.1        Wijziging Besluit slachtoffers strafbare feiten

 

Jurisprudentie

Divers        ECLI:NL:HR:2021:1136 (gevolgen weigering oproeping getuige)

Divers        ECLI:NL:HR:2022:417 (wettig/overtuigend bewijs, noodweer)

Divers        ECLI:NL:HR:2021:576 (HR gaat in op uitspraak EHRM, zaak Keskin over horen getuigen op verzoek verdediging)

Divers        ECLI:NL:PHR:2022:987 (conclusies van opsporingsambtenaar)

Divers        ECLI:NL:RBGEL:2021:270 (processen-verbaal onvoldoende betrouwbaar, vrijspraak)

3.2             ECLI:NL:HR:2022:1141 en 1142 (opsporingsbevoegdheden KMar)

4.7             ECLI:NL:HR:2021:515 (recht om niet mee te hoeven werken aan veroordeling)

4.7             ECLI:NL:HR:2021:849 (recht om niet mee te hoeven werken aan veroordeling)

5.4             ECLI:NL:GHARL:2021:1689 en 1783 (gewaarmerkt afschrift)

6.9.1          ECLI:NL:HR:2021:192 (interpretatie verbalisant niet op juiste wijze gebruikt voor bewijs)

6.17           ECLI:NL:HR:2021:1125 (geweldsaanwending in pv)

6.17           ECLI:NL:GHARL:2022:10493 (disproportioneel geweld bij ontgrendelen telefoon)

6.17           ECLI:NL:GHDHA:2022:2037 (bevel vervolging na verzwijgen geweldsaanwending)

6.21.1        ECLI:NL:HR:2021:593 (vermelden reden aanhouding)

6.21.3        ECLI:NL:GHDHA:2022:2128 (recht op rechtsbijstand kwetsbare personen)

7.14           ECLI:NL:HR:2022:1328 (toezegging door opsporingsambtenaar)

7.23           ECLI:NL:HR:2022:825 (toestemming dwangmiddel)

7.36           ECLI:NL:GHSHE:2022:1530 (begrip levensgezel)

7.41           ECLI:NL:GHARL:2021:1097 (verwerping verweer dat goed aan niemand toebehoorde)

7.44           ECLI:NL:HR:2021:511 (diefstal stroom verdient aandacht bij onderzoek hennepkwekerij)

10.2           ECLI:NL:HR:2021:1413 (gebruik betrouwbaar bewijs)

10.10.3      ECLI:NL:HR:2021:853 (stellen vragen aan iemand voordat deze verdachte wordt geen verdachtenverhoor)

10.10.7      ECLI:NL:HR:2022:1864 (proceshouding verdachte)

10.10.7      ECLI:NL:HR:2022:1250 (onwaarheden verklaring verdachte)

10.10.10   ECLI:NL:HR:2021:1883 (verklaring medeverdachte)

10.11         ECLI:NL:RBROT:2022:5843 (manier verhoren kan verklaring getuige onbruikbaar maken)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1088 (verbalisant kan ook getuige à charge zijn)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1090 (motivering verzoek verdediging horen getuige à charge)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1279 (motivering verzoek verdediging horen getuige)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1280 (motivering verzoek verdediging i.v.m. strafuitsluitingsgrond)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1290 (motivering verzoek verdediging i.v.m. strafuitsluitingsgrond)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1749 (motivering verzoek verdediging horen getuige i.v.m. ontneming)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2021:1931 (motivering verzoek verdediging horen getuige à décharge)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2022:147 (motivering verzoek verdediging horen getuige i.v.m. ontneming)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2022:177 (motivering verzoek verdediging horen deelnemer WhatsApp-gesprek)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2022:1198 (motivering verzoek verdediging horen deskundige / FO-er op verzoek verdediging)

10.11.1      ECLI:NL:HR:2022:1728 (weigering horen getuige à charge)

10.11.23   ECLI:NL:HR:2021:429 (effectief gebruikmaken ondervragingsrecht verdediging)

10.11.23   ECLI:NL:HR:2021:768 (beslissingsmodel gebruik verklaring getuige die niet door verdediging kon worden ondervraagd)

10.11.23   ECLI:NL:HR:2021:1418 (beslissingsmodel gebruik verklaring getuige die niet door verdediging kon worden ondervraagd)

10.11.26   ECLI:NL:HR:2021:1406 (horen getuige door rechter na intrekken/wijzigen verklaring?)

10.11.27   ECLI:NL:HR:2021:1594 (één getuige is geen getuige)

10.13.1      ECLI:NL:GHARL:2022:2715 (vrijspraak na doen aangifte politieambtenaar en niet ook opmaken pv)

10.13.7      ECLI:NL:GHAMS:2022:1075 (vrijspraak na gebrek bij veiligstellen DNA-spoor)

10.13.10   ECLI:NL:GHSHE:2021:1169 (ontvankelijkheid na onderzoek particulier recherchebureau)

10.13.10   ECLI:NL:GHDHA:2022:57 (ontvankelijkheid na onderzoek particulier recherchebureau)

10.13.10   ECLI:NL:GHDHA:2022:58 (ontvankelijkheid na onderzoek particulier recherchebureau)

10.14         ECLI:NL:HR:2022:1472 (feiten van algemene bekendheid en strafmotivering)

11.7           ECLI:NL:GHARL:2021:4080 (uitoefening spreekrecht)

11.8           ECLI:NL:HR:2021:139 (behandeling vordering benadeelde bij onder bewind gestelde verdachte)

11.8           ECLI:NL:HR:2021:689 (proceskosten)

11.8           ECLI:NL:HR:2021:1024 (smartengeld, beoordelingscriteria ‘op andere wijze in persoon aangetast’)

11.8           ECLI:NL:HR:2021:1243 (smartengeld bij zeer ernstige bedreiging politieambtenaar)

11.8           ECLI:NL:HR:2021:1750 (affectieschade)

11.8           ECLI:NL:HR:2021:1947 (shockschade)

11.8           ECLI:NL:HR:2022:403 (vergoeding door politie aangerichte schade door verdachte)

11.8           ECLI:NL:HR:2022:958 (shockschade)

11.8           ECLI:NL:GHAMS:2021:1217 (schadevergoeding na slechts verlenen zorgmachtiging)

11.8           ECLI:NL:RBZWB:2022:2776 (anonieme benadeelde partij)

12.10         ECLI:NL:GHDHA:2022:1275 (herstellen gebrekkige klacht)

17.1           ECLI:NL:PHR:2021:962 (bewijsdrempel ontneming)

17.2           ECLI:NL:HR:2021:789 (verhouding ontnemingsrechter en rechter in hoofdzaak)

17.2           ECLI:NL:HR:2021:1077 (kasopstelling bij witwassen)

17.2           ECLI:NL:GHAMS:2021:2924 (ontneming na verschillende berekeningsmethoden)

18.1           ECLI:NL:HR:2021:777 (rechter moet beslagbeslissing nemen bij aanwijzing beslag)

19.1           ECLI:NL:HR:2021:218 (begrip processtuk)

19.2           ECLI:NL:HR:2022:900 (verzoek tot kennisname)

20.20         ECLI:NL:RBMNE:2021:602 (pv strijdig met beelden)

 

Nieuwe hoofdstukken/paragrafen

4.7             Verplicht meewerken aan toezicht / opsporing

7.23           Verbaliseren van toestemming dwangmiddel

7.33           Vastleggen van stemherkenningen

7.43           Korte tijd tussen diefstal en bezit gestolen goed verdachte

7.44           Diefstal stroom bij hennepkwekerij

10.13.10   Rapport particulier recherchebureau als bewijs

15.4           Pv doorzoeking

20.19         Twijfel over betrouwbaarheid pv i.v.m. ontbrekende info

 

Herschreven/ingrijpender aangepaste hoofdstukken/paragrafen

1.7             Pv aanvraag dwangmiddel

1.8             Eind-pv

1.10           OM-organisatie en werkzaamheden OvJ

6.6             Persoonlijk opgemaakt

7.5             Melden reden vertraging

7.45           Verbaliseren bezit wapen/drugs

10.2           Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs

10.10.3      Voorschriften voor verhoor verdachte

10.10.7      Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen/enz.)

10.11         Verklaring getuige

10.11.1      Horen getuige door rechtbank, OvJ en verdediging

10.11.20   Getuige in buitenland

10.11.26   Bewijsgebruik ingetrokken/gewijzigde verklaring

11.8           Schadevergoeding

12.9           Klacht

12.10         Herstellen gebrekkige klacht

16.1           Confrontatie

16.2           Bewijs- of opsporingsconfrontatie

17.2           Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht

17.3           Vaststellen voordeel bij meerdere daders

18.2           Voorkom overmatig beslag

19.2           Sv en processtukken

20.1           Inleiding door rechters gesignaleerde onjuistheden/verbeterpunten

 

 

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5

ACTUALITEITEN 6

GEBRUIKTE LITERATUUR 18

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 19

 

1 INLEIDING

1.1 Begripsomschrijving pv 20

1.2 Doel en belang van het pv 20

1.3 Waarheidsvinding strafbaar feit 21

1.4 Toezicht op opsporing en gezagsverhoudingen 21

1.5 Kritiek op betrouwbaarheid pv/gevaren van pv 22

1.6 Soorten pv’s 23

1.7 Pv aanvraag dwangmiddel 23

1.8 Eind-pv 24

1.9 Beslissingen na eind-pv 25

1.10 OM-organisatie en werkzaamheden OvJ 27

1.11 Politierechter 28

1.12 Meervoudige kamer 29

1.13 De RC: taken en bevoegdheden 29

 

2 VERBALISERINGSPLICHT

2.1 Inleiding 33

2.2 Verbaliseringsplicht algemeen 33

2.3 Verbaliseringsplicht bij bijzondere opsporingsbevoegdheden 35

2.4 Definiëring opsporingsonderzoek 35

2.5 Verbaliseringsplicht bij onderzoek dat aan opsporing voorafgaat 36

2.6 Verbaliseringsplicht bij opsporing 36

2.7 Niet ten spoedigste opmaken van een pv 37

2.8 Afschermprocedure/afscherm-pv 39

2.9 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 40

 

3 OPSPORINGSBEVOEGDHEID DIVERSE OPSPORINGSAMBTENAREN

3.1 Opsporingsbevoegdheid algemeen opsporingsambtenaren 41

3.2 Opsporingsbevoegdheid KMar 42

3.3 Bijzondere opsporingsdiensten 44

3.4 Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) 46

3.5 HulpOvJ’s 50

 

4 TOEZICHT EN OPSPORING

4.1 Inleiding 51

4.2 Twee petten 51

4.3 De Algemene wet bestuursrecht (Awb) 52

4.4 De toezichthouder en gebruik van bevoegdheden 52

4.5 Verbaliseringsplicht 53

4.6 Toezicht en opsporing 54

4.7 Verplicht meewerken aan toezicht / opsporing 54

4.8 Misbruik/voortgezette toepassing van bevoegdheden 55

4.9 Binnentreden en voortgezette toepassing 57

4.10 Het pv 57

 

5 VORMVEREISTEN PV

5.1 Eisen aan vormgeving 59

5.2 Inhoudsopgave en doorlopende nummering 59

5.3 Samenvatting pv 60

5.3.1 Overzicht vrijheidsbenemende dwangmiddelen 61

5.3.2 Overzicht toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden 62

5.3.3 Voorbeeld bewijsoverzicht 62

5.4 Afschriften 67

 

6 INHOUDSEISEN PV

6.1 Inleiding 68

6.2 De aan het pv gestelde eisen 68

6.3 Omschrijving verbalisant 69

6.4 Extra eisen voor de boa 69

6.5 Persoonlijk opgemaakt 69

6.6 Gedagtekend 70

6.7 Ondertekend 70

6.8 Opmaken op ambtseed of ambtsbelofte 71

6.9 Redenen van wetenschap 74

6.9.1 Redenen van wetenschap: verbalisant 75

6.9.2 Redenen van wetenschap: getuige/aangever 76

6.9.3 Redenen van wetenschap: verdachte 78

6.10 Decor en context 78

6.11 Voorwaarden pv dwangmiddel 79

6.11.1 Waarom is verdachte verdacht? 80

6.12 Vaststelling identiteit verdachte 81

6.13 Bestanddelen van het strafbare feit 82

6.14 Datum en plaats 82

6.15 Relevante onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen 83

6.16 Verzwijgen onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen 84

6.17 Geweld, veiligheidsfouillering en gebruik boeien vermelden in pv 85

6.18 Genoemde bijlagen bijvoegen 87

6.19 Toelichting bij foto’s 87

6.20 Wijzigingen en toevoegingen pv 87

6.21 Rechten verdachten 88

6.21.1 Mededelingen aan verdachten 88

6.21.2 Informeren anderen over aanhouding verdachte en mededeling rechten aan ouders 91

6.21.3 Consultatierecht/verhoorbijstand 94

 

7 CONCRETE TIPS VOOR HET PV

7.1 Algemene tips vooraf 103

7.2 Tijdstippen in 24 uursaanduiding opnemen 103

7.3 Aangifte/verklaring op andere datum dan pleegdatum 103

7.4 Ophouden voor uitreiken gerechtelijk stuk 103

7.5 Melden reden vertraging 104

7.6 Pv’s in zaak tegen medeverdachte 104

7.7 Gebruik de juiste juridische terminologie 105

7.8 Stoptekens 105

7.9 Uitingen die verklaringsvrijheid getuige kunnen belemmeren 107

7.10 Kennisnemen processtukken door benadeelde 108

7.11 Onrechtmatig verkregen bewijs: niet altijd bewijsuitsluiting 108

7.12 Aanhouding buiten heterdaad: eisen pv 108

7.13 Pv door hulpOvJ 109

7.14 Toezegging door opsporingsambtenaar 109

7.15 Analyses in pv 110

7.16 Een sepot wil niet zeggen dat er slecht werk is geleverd 111

7.17 Verbanden tussen pv’s logisch 111

7.18 Nummering van onbekende verdachten 112

7.19 Horen verdachten/getuigen in aanwezigheid bekende 112

7.20 Horen van alle getuigen? 113

7.21 Buurtonderzoek 113

7.22 Locatiegegevens telefoon als bewijs 114

7.23 Verbaliseren van toestemming dwangmiddel 114

7.24 Verbaliseren van voorwaardelijk opzet 115

7.25 Verbaliseren van poging 116

7.26 Verbaliseren van deelneming (o.a. medeplegen) 116

7.27 Verbaliseren van “in vereniging” bij openlijk geweld 118

7.28 Openlijk geweld strafverzwaring 118

7.29 Situatietekening en foto’s 119

7.30 Waarnemingen door middel van camera of opname 119

7.31 Vastleggen in pv van waarnemingen op beelden 119

7.32 Herkenning verdachte op beelden 120

7.33 Vastleggen van stemherkenningen 122

7.34 Verbaliseren van schoppen 123

7.35 Verbaliseren geweld bij ambtsdwang/wederspannigheid 124

7.36 Mishandeling bepaalde categorieën slachtoffers 124

7.37 Letsel, geneeskundige verklaring? 125

7.38 Zwaar lichamelijk letsel 126

7.39 Omschrijven schade aan goederen in dossier 126

7.40 Omvang schade in verband met straf 127

7.41 Diefstal/heling zonder aangifte 127

7.42 Tijdstip wetenschap heling 128

7.43 Korte tijd tussen diefstal en bezit gestolen goed verdachte 128

7.44 Diefstal stroom bij hennepkwekerij 129

7.45 Verbaliseren bezit wapen/drugs 129

7.46 Vastleggen geur (met name bij hennep/drugslabs) 131

7.47 Gevaar bij brandstichting en soortgelijke delicten 131

7.48 Vaststelling drugs 131

7.49 Kopie rijbewijs of uitdraai rijbewijzenregister bij rijden onder invloed 132

7.50 Stukken in dossier ‘rijden tijdens invordering’ enz. 132

7.51 Opmaken akte van uitreiking 133

 

8 INZENDING PV

8.1 Inzenden pv conform Sv 135

8.2 Inzenden pv in de praktijk 135

8.3 Voldoende kopieën politiedossier 136

8.4 Afwachten nadere bevelen OvJ 136

 

9 TENLASTELEGGING/BESTANDDELEN

9.1 Inleiding 137

9.2 Eisen gesteld aan tenlastelegging 137

9.3 Bestanddelen in het pv 139

 

10 BEWIJS EN TERECHTZITTING

10.1 Inleiding 141

10.2 Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs 141

10.3 Onmiddellijkheidsbeginsel 144

10.4 De gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting 145

10.5 Het onderzoek ter terechtzitting: de voorvragen 147

10.6 Het onderzoek ter terechtzitting: de hoofdvragen 149

10.7 Hoger beroep 150

10.8 Wettige bewijsmiddelen 150

10.9 Eigen waarneming rechter 150

10.10 Verklaring verdachte 152

10.10.1 Bekentenis verdachte 152

10.10.2 Intrekken verklaring verdachte 153

10.10.3 Voorschriften voor verhoor verdachte 153

10.10.4 Consequenties van het ontbreken van de cautie 157

10.10.5 Inhoudseisen pv-verhoor 158

10.10.6 Tolken en vertaling (verdachte/getuige/aangever/deskundige) 160

10.10.7 Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen/enz.) 164

10.10.8 Daderwetenschap verdachte 168

10.10.9 Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 169

10.10.10 Verklaring medeverdachte 169

10.10.11 Verhoor (latere) verdachte als getuige 170

10.10.12 Ad-info-voeging bij bekentenis 171

10.10.13 Verklaring verdachte in pv-bevindingen 172

10.10.14 Verdachte niet gehoord, toch veroordeeld 172

10.11 Verklaring getuige 173

10.11.1 Horen getuige door rechtbank, OvJ en verdediging 175

10.11.2 Inleiding (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces 178

10.11.3 Domicilie kiezende aangever/getuige 182

10.11.4 Aangifte/getuigenverklaring onder nummer 183

10.11.5 Beperkt anonieme getuige 184

10.11.6 Bedreigde getuige 186

10.11.7 Afgeschermde getuige 188

10.11.8 Politieambtenaar als (beperkt) anonieme/bedreigde getuige 188

10.11.9 Verschoningsrecht/plicht i.v.m. verhoor bepaalde getuigen 189

10.11.10 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 189

10.11.11 Gebruik eerdere getuigenverklaring na later beroep op verschoningsrecht 190

10.11.12 Getuigen met geestelijke beperking of jeugdige getuigen 190

10.11.13 Toezeggingen aan getuige over alleen horen door politie 190

10.11.14 Afspraken met getuige/kroongetuige 190

10.11.15 Opnemen van een verklaring in het bijzijn van een bekende 191

10.11.16 Verhoorprotocol, inzet dominee en ervaringsdeskundige 192

10.11.17 OvJ/advocaat als getuige 192

10.11.18 Verklaring van getuige in pv 193

10.11.19 Verklaring ‘in concept’ 194

10.11.20 Getuige in buitenland 194

10.11.21 Verplicht verdediging in gelegenheid stellen bij politieverhoren te zijn 194

10.11.22 Zonder verdediging horen getuigen bij de RC 195

10.11.23 Bewijsgebruik verklaring getuige die niet door verdediging kon worden ondervraagd 196

10.11.24 Belang getuige bij niet horen tegenover belang verdachte bij ondervragen getuige 199

10.11.25 CI-informant als getuige 201

10.11.26 Bewijsgebruik van ingetrokken/gewijzigde verklaring 201

10.11.27 Eén getuige is geen getuige 202

10.12 Verklaring deskundige 208

10.12.1 Rechten verdediging bij deskundigen 209

10.13 Schriftelijke bescheiden/pv opsporingsambtenaar 211

10.13.1 Pv eigen waarneming opsporingsambtenaar enig bewijs 213

 10.13.2 Verschillen tussen opnamen van verhoren en pv’s 213

10.13.3 Pv van buitenlandse opsporingsambtenaar 214

10.13.4 Anoniem pv 214

10.13.5 Onderscheid opsporings-/deskundigenonderzoek 216

10.13.6 Schriftelijk verslag deskundige 217

10.13.7 DNA-rapport 218

10.13.8 Strafblad als bewijs 219

10.13.9 Slachtofferverklaring/vordering benadeelde als bewijs 219

10.13.10 Rapport particulier recherchebureau als bewijs 220

10.13.11 Reclasseringsrapport geen bewijs 220

10.13.12 Verklaring/pleitaantekeningen advocaat geen bewijs 221

10.13.13 Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid geen bewijs 221

10.14 Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid 221

10.15 Bewijsminima 223

10.16 Onrechtmatig verkregen bewijs 224

10.17 Schakelbewijs 224

 

11 HET SLACHTOFFER/DE BENADEELDE

11.1 Slachtoffer/benadeelde: inleiding 227

11.2 De bejegening van het slachtoffer en individuele beoordeling 227

11.3 Verwijzing naar instanties 231

11.4 Informatieverstrekking aan het slachtoffer 232

11.4.1 Informeren over rechten en verloop van de zaak 232

11.4.2 Recht op kennisneming en toevoeging van processtukken 237

11.5 Bijstand/vertegenwoordiging/tolk/vertaling 239

11.6 Rechten van naasten van het slachtoffer 240

11.7 Spreekrecht 241

11.8 Schadevergoeding 242

11.9 Herstelrecht, waaronder bemiddeling 251

 

12 AANGIFTE EN KLACHT

12.1 Aangifte en klacht 253

12.2 Vormvereisten aangifte 253

12.3 Inhoudseisen aangifte 255

12.4 Aangifteplicht 255

12.5 Verplichting tot opnemen aangifte 257

12.6 Aangifte doen van een in het buitenland gepleegd feit 257

12.7 Intrekken aangifte 258

12.8 Ambtshalve vervolgbare strafbare feiten 258

12.9 De klacht 259 16 Inhoudsopgave

12.10 Herstellen gebrekkige klacht 264

12.11 Aangifte opsporingsambtenaar 265

 

13 HET VOORGELEIDINGS- EN RAADKAMER-PV

13.1 Inleiding 266

13.2 Voorlopige hechtenis (algemeen) 266

13.3 Het voorgeleidings- en raadkamerpv 267

13.4 Pv bij opheffing schorsing na overtreding of vluchtgevaar 270

13.5 Eind-pv 270

 

14 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN (BOB)

14.1 Inleiding 272

14.2 Aanvraag pv BOB algemeen 272

14.3 Inhoud van de aanvraag 272

14.4 Uitwerking: aanvraag vordering verstrekking historische gegevens 273

14.5 Pv zelfstandig inzetten BOB 275

 

15 DOORZOEKING

15.1 De doorzoeking 276

15.2 Het pv aanvraag doorzoeking 276

15.3 Mondelinge vordering doorzoeking 277

15.4 Pv doorzoeking 278

 

16 CONFRONTATIE

16.1 Confrontatie 280

16.2 Bewijs- of opsporingsconfrontatie 282

16.3 Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek 284

16.4 Verzuim naleving regels confrontatie 285

16.5 Overleg met OvJ over soort confrontatie 285

16.6 Negatieve confrontaties/verdachte in selectie? 286

16.7 Opsporingsconfrontatie als bewijs 286

16.8 Foto’s van de confrontatie processtukken? 287

 

17 ONTNEMING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL

17.1 Toepassingsbereik art. 36e Sr 288

17.2 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 290

17.3 Vaststellen voordeel bij meerdere daders 292

 

18 BESLAG

18.1 Inleiding 294

18.2 Voorkom overmatig beslag 294

18.3 Aanleiding/omstandigheden aantreffen voorwerp 295

18.4 Omschrijf beslagbevoegdheid en vatbaarheid 296

18.5 Goede aanduiding voorwerp 296

18.6 Omschrijf onder wie voorwerp in beslag genomen is 297

18.7 Schriftelijk afstand doen 297

18.8 Zo snel en zo veel mogelijk afwerken beslag 298

18.9 Overzicht afwerking beslag én restant per beslagene 301

18.10 KVI en bewijs van ontvangst 301

 

19 PROCESSTUKKEN

19.1 Inleiding processtukken 302

19.2 Sv en processtukken 303

19.3 Besluit processtukken in strafzaken 312

19.4 Bijzondere opsporingsbevoegdheden: art. 126aa Sv 318

19.5 Ontlastend bewijsmateriaal 319

19.6 Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden 320

19.7 Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) 320

19.8 Bewaring/vernietiging en gebruik gegevens voor ander doel 322

 

20 DOOR RECHTERS GESIGNALEERDE ONJUISTHEDEN/ VERBETERPUNTEN

20.1 Inleiding 325

20.2 Geuridentificatieproef niet ‘blind’ uitgevoerd 326

20.3 Ontbreken bewijsschakel en overige gebreken/onjuistheden 327

20.4 Onvolledig onderzoek (geen heropening/nader onderzoek) 327

20.5 Schending pressieverbod 328

20.6 Kwaliteit politieonderzoek (tunnelvisie en onvoldoende afstand van bemoeienissen familie slachtoffer) 329

20.7 Klacht ex art. 12 Sv na aangifte tegen politie 329

20.8 Vernietiging bewijsmateriaal zonder machtiging OvJ 330

20.9 Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij(en) 330

20.10 Tegenstrijdigheden in pv en onder ede afgelegde verklaringen van opsporingsambtenaren 331

20.11 Toetsing betrouwbaarheid verklaring aangeefsters 331

20.12 Niet verstrekken informatie aan rechter 332

20.13 Gebruik verstrekte cocaïne niet in pv 333

20.14 Verschil pv verhoor en woordelijk verslag 334

20.15 Ontlastende CI-info verzwegen 335

20.16 Onjuiste weergave in pv uitkijken camerabeelden 335

20.17 Aanpassing pv om juiste gang van zaken te maskeren 336

20.18 Onjuiste wijze van verbaliseren door opsporingsambtenaren 336

20.19 Twijfel over betrouwbaarheid pv i.v.m. ontbrekende info 337

20.20 Pv opsporingsambtenaren strijdig met camerabeelden 338

20.21 Zedenzaken: diverse voorbeelden 339

20.22 Pressie op zwakbegaafde verdachte 342

20.23 Onjuist uitwerken tapgesprekken 343

20.24 Onvolledig onderzoek verlaten plaats ongeval 343

20.25 Tappen en professioneel verschoningsgerechtigde 344

 

21 BIJLAGEN

21.1 Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC 345

21.2 Checklist van toezicht naar opsporing 362

21.3 Checklist pv van aangifte huiselijk geweld 362

 

REGISTER 364

DE AUTEUR 371