ZAKBOEK WETTEKSTEN

VOOR DE  OPSPORINGSAMBTENAAR

2022

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

Voorwoord

 

Dit zakboek is geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar voor gebruik tijdens de opleiding en in de praktijk.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de opsporingsambtenaar het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. Een paragraafverwijzing bij de artikelen in dit zakboek wetteksten geeft aan waar in dat zakboek Strafvordering en Strafrecht de bespreking te vinden is. De verwijzing wordt telkens voorafgegaan door Zb SvSr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 20 januari 2022.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek en WoltersKluwer.nl/po­litie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks online geactualiseerd

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar WoltersKluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Met dank aan Rob van Dartel (officier van justitie en auteur van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht) voor de verbetertips.

 

Verbetertips

Mocht U verbetertips hebben voor de zakboeken dan verneem ik die graag. U kunt ze mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

20 januari 2022

Mike Hoekendijk

 

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

 

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOv

 

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord    3

Gebruikte afkortingen         6

 

1.        Internationaal / Algemeen          7

1.1      EVRM 7

1.2      Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 9

1.3      Grondwet      12

1.4      Politiewet 2012        14

1.5      Awbi   22

1.6      Awb    25

1.7      Wid     31

1.8      Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren      32

1.9      Toekomstige Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren     48

1.10    Besluit geweldsregistratie  65

1.11    Beroepscode politie 67

1.12    Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar    67

 

2.        Strafrecht     78

2.1      Wetboek van Strafrecht     78

2.2      Wetboek van Strafvordering         160

2.3      Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden  278

2.4      Besluit inrichting en orde politieverhoor  281

2.5      Besluit inbeslaggenomen voorwerpen    282

2.6      Besluit DNA-onderzoek in strafzaken     287

2.7      Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers  291

2.8      Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek      297

2.9      Besluit opsporing terroristische misdrijven         300

2.10    Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte  301

 

3.        Opiumwet    306

3.1      Opiumwet     306

 

4.        Wapens en munitie           314

4.1      Wet wapens en munitie      314

4.2      Regeling wapens en munitie        327

 

5.        Verkeer         330

5.1      Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften      330

5.2      Wegenverkeerswet 1994   337

5.3      RVV    377

5.4      Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer       403

5.5      Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer   410

 

6.        Wet op de economische delicten         414

6.1      Wet op de economische delicten 414

 

7.        Wet milieubeheer  418

7.1      Wet milieubeheer    418

 

8.        Burgerlijk recht      425

8.1      BW, Boek 1  425

8.2      BW, Boek 3  427

8.3      BW, Boek 5  430

8.4      BW, Boek 6  432

8.5      BW, Boek 7  432

8.6      BW, Boek 8  433

8.7      Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering         433

 

9.        Overige wetgeving            438

9.1      Wet op de lijkbezorging      438

9.2      Wet politiegegevens           440

9.3      Wet op de bijzondere opsporingsdiensten         452

9.4      Wet tijdelijk huisverbod      453

9.5      Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 456

9.6      Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 457

 

10.      Aanwijzingen, enz. College van PG’s 458

10.1    Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding        458

10.2    Aanwijzing afpakken           458

10.3    Aanwijzing discriminatie     464

10.4    Aanwijzing en Instructie huiselijk geweld en kindermishandeling     468

10.5    Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)      475

10.6    Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht       478

10.7    Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen           484

10.8    Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer          487

10.9    Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders       490

10.10  Aanwijzing Opiumwet         491

10.11  Aanwijzing voor de opsporing      501

10.12  Aanwijzing slachtofferrechten       509

10.13  Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers       517

 

Register        525

 

 

---------------------------------------------------