ZAKBOEK WETTEKSTEN VOOR DE  HULPOVJ 2022

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

Voorwoord

 

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ ter voorbereiding op en uitoefening van zijn functie. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt als naslagwerk in het politieonderwijs.

 

Zie voor een overzicht van de inhoud van dit zakboek de inhoudsopgave.

 

Uit de belangrijkste regelingen zijn de onderdelen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de hulpOvJ het meest van belang zijn. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register bijgevoegd.

 

Dit zakboek is een aanvullend deel bij de zakboeken Strafvordering voor de HulpOvJ en Strafrecht voor de HulpOvJ. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in het zakboek Strafrecht of Strafvordering de bespreking te vinden is. Bij verwijzing naar het zakboek Strafvordering wordt de verwijzing voorafgegaan door Zb Sv, bij verwijzing naar het zakboek Strafrecht door Zb Sr.

 

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot 20 januari 2022.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek en WoltersKluwer.nl/po­litie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks online geactualiseerd

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar WoltersKluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Met dank aan Rob van Dartel (officier van justitie en auteur van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht) voor de verbetertips.

 

Verbetertips

Mocht U verbetertips hebben voor de zakboeken dan verneem ik die graag. U kunt ze mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending).

 

20 januari 2022

Mike Hoekendijk

 

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

 

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOv

 

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord    3

Gebruikte afkortingen         6

1.        Internationaal / Algemeen          7

1.1      EVRM 7

1.2      Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)      9

1.3      Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden         16

1.4      Verdrag van Enschede (politiële samenwerking met Duitsland)       24

1.5      Verdrag van Prüm   35

1.6      Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer          36

1.7      Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 38

1.8      Grondwet      40

1.9      Gemeentewet           42

1.10    Politiewet 2012        49

1.11    Awbi   58

1.12    Awb    61

1.13    Wid     67

1.14    Wet Nationale ombudsman          68

1.15    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren      69

1.16    Toekomstige Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 85

1.17    Besluit geweldsregistratie  102

1.18    Beroepscode politie 104

1.19    Regeling hulpOvJ’s 2008   104

 

2.        Strafrecht     108

2.1      Wetboek van Strafrecht     108

2.2      Wetboek van Strafvordering         191

2.3      Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden  346

2.4      Besluit inrichting en orde politieverhoor  349

2.5      Besluit inbeslaggenomen voorwerpen    351

2.6      Besluit DNA-onderzoek in strafzaken     355

2.7      Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers  359

2.8      Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek      365

2.9      Besluit opsporing terroristische misdrijven         368

2.10    Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte  369

2.11    Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)            373

 

3.        Opiumwet    376

3.1      Opiumwet     376

 

4.        Wapens en munitie           383

4.1      Wet wapens en munitie      383

4.2      Regeling wapens en munitie        397

 

5.        Verkeer         400

5.1      Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften      400

5.2      Wegenverkeerswet 1994   407

5.3      Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer       448

5.4      Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer   455

 

6.        Wet op de economische delicten         458

6.1      Wet op de economische delicten 458

 

7.        Uitlevering en overlevering       462

7.1      Uitleveringswet        462

7.2      Overleveringswet     464

 

8.        Burgerlijk recht      476

8.1      BW, Boek 1  476

8.2      BW, Boek 3  478

8.3      BW, Boek 5  481

8.4      BW, Boek 6  483

8.5      BW, Boek 7  483

8.6      BW, Boek 8  484

8.7      Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering         484

 

9.        Overige wetgeving            489

9.1      Wet veiligheidsregio’s        489

9.2      Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verwijzing) (Zb Sv 11.31)      489

9.3      Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verwijzing) (Zb Sv 11.31)    489

9.4      Wet op de lijkbezorging      489

9.5      Wet militaire strafrechtspraak       492

9.6      Wet internationale misdrijven       495

9.7      Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding        497

9.8      Wet politiegegevens           498

9.9      Wet op de bijzondere opsporingsdiensten         509

9.10    Wet tijdelijk huisverbod      511

9.11    Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 513

9.12    Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 514

 

10.      Aanwijzingen, enz. College van PG’s 516

10.1    Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding        516

10.2    Aanwijzing afpakken           516

10.3    Aanwijzing discriminatie     522

10.4    Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling     526

10.5    Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)      533

10.6    Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht       536

10.7    Aanwijzing en instructie kinderpornografie        542

10.8    Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen           549

10.9    Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer          553

10.10  Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders       556

10.11  Aanwijzing Opiumwet         556

10.12  Aanwijzing voor de opsporing      567

10.13  Aanwijzing slachtofferrechten       575

10.14  Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek     583

10.15  Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers       591

10.16  Aanwijzing zeden    598

 

Register        606

 

 

---------------------------------------------------