ZAKBOEK

STRAFVORDERING EN STRAFRECHT

VOOR DE

OPSPORINGSAMBTENAAR

2022

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

Voorwoord

 

Voor algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren

Dit zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering én Strafrecht voor de Hulpofficier. Het bevat minder onderwerpen die ook minder diepgaand besproken worden en waar mogelijk is het taalgebruik vereenvoudigd. Ook zijn minder verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie verwerkt, zie voor verwijzingen de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de HulpOvJ. Besproken worden de volgende onderwerpen.

 

Strafvordering (hoofdstuk 1 t/m 10)

-     Opsporingsbevoegdheid opsporingsambtenaren (algemeen, buitengewoon, KMar, bijzondere opsporingsdiensten).

-     De verdachte, waaronder zijn rechten en plichten (inclusief consultatierecht en het recht op verhoorbijstand).

-     Bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (inclusief enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden).

-     Bevoegdheden uit de volgende bijzondere wetten:

o  Algemene wet bestuursrecht;

o  Wegenverkeerswet;

o  Wet wapens en munitie;

o  Opiumwet;

o  Wet op de Economische Delicten;

o  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

 

Strafrecht (hoofdstuk 11 t/m 34)

-     Enkele studie- en verbetertips voor de opsporing van veel voorkomende misdrijven.

-     Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.).

-     Misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.

 

Zie voor een compleet overzicht de inhoudsopgave.

 

Tabellen en stappenschema's

De dwangmiddelen zijn waar mogelijk in tabellen samengevat. Tevens zijn twee stappenschema’s toegevoegd: ibn (6.35) en doorzoeken ter ibn (6.36).

 

Praktijkgericht

Door de verwerking van jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Alle antwoorden op de vele vakvragen die de auteur de afgelopen decennia heeft ontvangen zijn voor zover van belang verwerkt in dit zakboek. En dat geldt natuurlijk ook voor de ervaringen die de auteur als politieambtenaar en OvJ heeft opgedaan.

 

Actualiteitenoverzicht en register

Regelgeving, literatuur en jurisprudentie in dit zakboek zijn bijgewerkt tot 20 januari 2022. Het zakboek is voorzien van een omvangrijk register.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging

In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal en beoordelaars van dat proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging voorkomen door bijv. herstelwerkzaamheden.

 

Overige zakboeken

Zie voor de overige zakboeken pagina 3 van het kaft van dit zakboek, WoltersKlu­wer.nl/poli­tie of zakboekenpolitie.com.

 

Zakboeken ook verkrijgbaar als e-book en maandelijks geactualiseerd online

Alle zakboeken zijn voor politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar WoltersKluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

 

Met dank aan Kees van den Pol, inspecteur van politie en financieel rechercheur, Eenheid Zeeland-West-Brabant voor de verbetertips.

Bijzondere dank
is de auteur verschuldigd aan Rob van Dartel, officier van justitie. Van Dartel heeft de auteur de afgelopen jaren van veel verbeterpunten voorzien, is een kritisch en behulpzaam sparringpartner en heeft veel tekst compleet en diepgaand gescreend. Van Dartel is auteur van het zakboek Pv en Bewijsrecht.

 

Verschijningsfrequentie zakboeken

Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks.

 

Verbetertips

Mocht U verbetertips hebben voor de zakboeken dan verneemt de auteur die graag, U kunt ze mailen naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!

 

20 januari 2022

Mike Hoekendijk

 

 

Overzicht verwerkte actualiteiten

 

Zie de productinfo over de zakboeken Sv HulpOvJ en Sr HulpOv

 

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord                                                                                     3

Gebruikte literatuur                                                                      14

Gebruikte afkortingen                                                                  15

 

1    De opsporingsambtenaar                                                  16

1.1      Algemeen opsporingsambtenaar                                  16

1.2      KMar                                                                                   17

1.3      Bijzondere opsporingsdiensten                                     18

1.4      Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)                21

1.5      HulpOvJ’s                                                                          25

 

2    De verdachte                                                                         26

2.1      Definiëring begrip verdachte                                          26

2.2      Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.)     27

2.3      Overige jurisprudentie verdachte / verdenking           28

2.4      Rechtsbijstand verdachte                                               34

2.5      Recht op vrij verkeer/beperking                                     44

2.6      Verhoor verdachte                                                           44

2.7      Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever)         47

2.8      Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen)                  49

2.9      Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte           50

2.10    Processtukken en recht op inzage                                51

2.11    Jeugdige verdachten                                                       51

2.12    HALT                                                                                  53

2.13    Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte        53

2.14    Medische verzorging van de verdachte                       54

2.15    Vroeghulp door reclasseringswerker                            55

2.16    Het slachtoffer                                                                  55

 

3    Dwangmiddelen algemeen                                                56

3.1      Inleiding dwangmiddelen                                                56

3.2      Opsporen / vervolgen                                                      57

3.3      Dwangmiddelen en toestemming                                  57

3.4      Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet)    59

3.5      Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht                 59

3.6      Subsidiariteit en proportionaliteit                                   60

3.7      Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 60

3.8      De Nationale ombudsman (N.o.)                                   60

3.9      Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM)       61

3.10    Niet-ontvankverklaring van het OM                              62

3.11    Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs  62

3.12    Het pv                                                                                 62

3.13    Verschoningsgerechtigden                                             64

3.14    Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht     66

3.15    Ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen (art. 124 Sv)      66

3.16    Herhaalde toepassing dwangmiddelen                        69

3.17    Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren      69

3.18    Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa; klacht niet vervolging 70

3.19    Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen           83

3.20    Confrontatie / identificatie / herkenning                        84

3.21    Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit           90

3.22    Legitimatieplicht ambtenaar                                           90

3.23    Wet op de identificatieplicht (Wid)                                 91

3.24    Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet)    97

3.25    Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.)   97

3.26    Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012             105

3.27    Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig              110

3.28    Klachten over politieoptreden                                        117

3.29    CI en TCI                                                                           117

3.30    Toezegging door opsporingsambtenaar                      117

3.31    Filmen/fotograferen burgers, verdachte, opsporingsambtenaar       118

3.32    Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie               119

3.33    Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s       119

3.34    Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden     120

3.35    Opsporingsambtenaar in vrije tijd                                 120

 

4    Dwangmiddelen persoonlijke vrijheid                           122

4.1      Recht op vrijheid, art. 3 Politiewet 2012, rechtvaardigingsgrond, Aanwijzing         122

4.2      Staande houden                                                               122

4.3      Aanhouden, algemeen                                                    124

4.4      Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad                   127

4.5      Aanhouding heterdaad                                                    128

4.6      Aanhouding buiten heterdaad                                        129

4.7      Misdrijven waarvoor vh is toegelaten                           131

4.8      Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang    134

4.9      Doorzoeken plaatsen ter aanhouding                          135

4.10    Tabellen aanhouding                                                       137

4.11    Voorgeleiding                                                                    138

4.12    Afzien van voorgeleiding                                                139

4.13    Ophouden voor onderzoek                                             139

4.14    Ophouden ter identificatie                                              141

4.15    Ivs (inclusief verlenging)                                                 142

4.16    Onderzoeksbelang voor ivs                                            144

4.17    Einde ivs / ZSM                                                                145

4.18    In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte   146

4.19    Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC                     147

4.20    Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde      148

4.21    Tabel ivs                                                                            151

4.22    Tabellen staande houden t/m verlenging ivs              152

4.23    Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz.        154

4.24    Misdrijven waarvoor vh mogelijk is                               154

4.25    Gronden vh                                                                       155

4.26    Ibs 159

4.27    Gevangenhouding en gevangenneming                      159

4.28    Vh: schorsing/aanhouden/voorgeleiden                       159

4.29    Waterdichte schottentheorie                                          160

4.30    Aanhouden veroordeelde voor niet naleven voorwaarde(n)  161

4.31    Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht      161

4.32    Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde             161

4.33    Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012)  161

4.34    Huiselijk geweld / kindermishandeling / Wet tijdelijk huisverbod       162

4.35    Tabellen vh                                                                       162

 

5    Dwangmiddelen lichamelijke integriteit                        168

5.1      Overzicht, ibn, toestemming                                          168

5.2      Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering)  169

5.3      Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen           172

5.4      Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen  173

5.5      Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen   175

5.6      DNA-onderzoek                                                                179

5.7      Besluit en regeling DNA-onderzoeken                         182

5.8      Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken                   182

5.9      Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte                     183

5.10    Ibn van bij fouillering aangetroffen voorwerpen          185

5.11    Waarschuwing                                                                  186

5.12    Handboeien                                                                      186

5.13    Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen          186

5.14    Middelenonderzoek geweldplegers                              188

5.15    Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit        192

 

6    Dwangmiddelen voorwerpen                                           194

6.1      Steunbevoegdheden, definitie ibn, geweld, pv, strafbepalingen, enz.         194

6.2      Voorwaarden ibn                                                              195

6.3      Klassiek beslag: de vatbaarheid                                    195

6.4      Waarheidsvinding strafbaar feit                                     196

6.5      Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel  196

6.6      Verbeurdverklaring                                                          196

6.7      Onttrekking aan het verkeer                                           197

6.8      Klassiek beslag: de bevoegdheid                                  198

6.9      Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv)         198

6.10    Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 205

6.11    Plaatsen doorzoeking art. 96c en art. 97 Sv               206

6.12    Ibn tijdens schouw                                                           206

6.13    Bevoegdheden RC                                                          206

6.14    Overige jurisprudentie ibn                                              206

6.15    Tabel klassiek beslag                                                      207

6.16    Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken      208

6.17    Toepassingsbereik art. 36e Sr                                       208

6.18    Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht  209

6.19    Voorwaarden conservatoir beslag                                210

6.20    Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv)    210

6.21    Conservatoir beslag: de bevoegdheid                          211

6.22    Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC    211

6.23    Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo    212

6.24    Tabel conservatoir beslag                                              213

6.25    Vormvoorschriften ibn                                                     213

6.26    Ibn in een woning (art. 99 Sv)                                        213

6.27    Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv)         214

6.28    Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv)  215

6.29    Beslag: beëindiging, bewaring en beklag                    215

6.30    Strafbepalingen beslag                                                   216

6.31    Ibn in het kader van de Politiewet 2012                       216

6.32    Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang            217

6.33    Onderzoek van in beslag genomen voorwerpen        219

6.34    Tabellen ibn en doorzoeken ter ibn / vastlegging gegevens  220

6.35    Stappenschema ibn                                                         228

6.36    Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv                       229

 

7    Dwangmiddelen plaatsen                                                  230

7.1      Huisrecht, steunbevoegdheid, plaats binnentreden, strafbepalingen, het pv         230

7.2      Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 231

7.3      Wettekst Awbi met bespreking                                      231

7.4      Plaats/woning                                                                   238

7.5      Meerdere woningen in één pand                                   241

7.6      Betreden/binnentreden                                                   241

7.7      De bewoner(s)                                                                  242

7.8      Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 242

7.9      Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden         243

7.10    Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012)  243

7.11    Proportionaliteit bij binnentreden                                   244

7.12    Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving        245

7.13    Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 246

7.14    Overige jurisprudentie binnentreden                            247

7.15    Tabellen dwangmiddelen plaatsen                               249

 

8    Bijzondere opsporingsbevoegdheden                          253

8.1      Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden          253

8.2      Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden        253

8.3      Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden         255

8.4      Stelselmatige observatie                                                 256

8.5      Stelselmatige observatie: tabel (titel IVa en V)           260

8.6      Pseudokoop en pseudodienstverlening                       260

8.7      Vorderen gegevens                                                         261

8.8      Opsporing terroristisch misdrijf (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc)  269

8.9      Opsporingsonderzoek op internet / social media       273

 

9    Overige bevoegdheden uit Sv                                          274

9.1      Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i e.v. Sv)        274

9.2      Schouw                                                                              274

9.3      Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond           274

 

10  Bijzondere wetten                                                                280

10.1    Inleiding /  toezicht versus opsporing                           280

10.2    Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang     280

10.3    Samenloop toezicht (controle) met opsporing            288

10.4    Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden        291

10.5    Awb en APV’s: inbrekerswerktuigen                             292

10.6    Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994           300

10.7    Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994               301

10.8    Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer    309

10.9    Rijverbod                                                                           309

10.10  Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 310

10.11  Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 312

10.12  Defect ademonderzoek-apparaat                                 314

10.13  Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek              315

10.14  Bestuurder / poging / aanstalten maken                      315

10.15  Overige jurisprudentie rijden onder invloed                 316

10.16  Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed        318

10.17  Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 319

10.18  WWM                                                                                 319

10.19  Overige jurisprudentie WWM                                         329

10.20  Opiumwet                                                                          330

10.21  Overige jurisprudentie Opiumwet                                  334

10.22  Coffeeshops                                                                      339

10.23  WED                                                                                   339

10.24  Algemene douanewet                                                     341

10.25  Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen                           342

10.26  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften      342

10.27  Wet dieren                                                                         348

 

11  Enkele studie- en verbetertips                                         351

11.1    Inleiding                                                                             351

11.2    Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen    351

11.3    Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 351

11.4    Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis mogelijk   351

11.5    Bewijsrecht                                                                        352

11.6    Beeldmateriaal                                                                 353

11.7    Betreden woning                                                              353

11.8    Check opsporingsbevoegdheid Boa                             354

11.9    Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz.    354

 

12  Opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, enz.        355

12.1    Gevolgs- en gedragsdelicten                                         355

12.2    Commissie- en omissiedelicten                                     355

12.3    Aflopende en voortdurende delicten                             355

12.4    Kwaliteitsdelicten                                                             355

12.5    Tijd en plaats van het delict                                           356

12.6    Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen)                      356

12.7    Opzet                                                                                 356

12.8    Schuld                                                                                359

12.9    Wederrechtelijk                                                                360

12.10  Voorbedachte raad                                                          360

12.11  Geobjectiveerde bestanddelen                                      361

12.12  Strafuitsluitingsgronden: inleiding                                 361

12.13  Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr)     363

 

13  Poging, voorbereiding en deelneming                          366

13.1    Inleiding                                                                             366

13.2    Poging (art. 45 Sr)                                                           366

13.3    Voorbereiding (art. 46 Sr)                                               368

13.4    Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr)              369

13.5    Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr)                           369

13.6    Deelneming (daders en medeplichtigen)                     370

13.7    Plegen (art. 47 Sr)                                                           371

13.8    Doen plegen (art. 47 Sr)                                                 371

13.9    Medeplegen (art. 47 Sr)                                                  371

13.10  Uitlokken (art. 47 Sr)                                                       374

13.11  Medeplichtigheid (art. 48 Sr)                                          375

13.12  Verschillen tussen enige vormen van deelneming     376

13.13  Deelneming aan deelneming                                         377

 

14  Betekenis van sommige uitdrukkingen                         378

14.1    Gegevens (art. 80quinquies Sr)                                    378

14.2    Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr)                    378

14.3    Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr)       378

14.4    Plegen van geweld (art. 81 Sr)                                      379

14.5    Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr)                               379

14.6    Ambtenaren (art. 84 Sr)                                                  383

14.7    Inklimming (art. 89 Sr)                                                     384

14.8    Valse sleutels (art. 90 Sr)                                               384

14.9    Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr)                             385

14.10  Discriminatie (art. 90quater Sr)                                      385

 

15  Misdrijven tegen de openbare orde                                387

15.1    Opruiing (art. 131 Sr)                                                      387

15.2    Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr)           388

15.3    Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr) 393

15.4    Computervredebreuk (art. 138ab Sr)                           395

15.5    Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr)        396

15.6    Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr)                     397

15.7    Heling gegevens (art. 139g Sr)                                     398

15.8    Misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 399

15.9    Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)                          401

15.10  Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr)      406

15.11  Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr)         406

15.12  Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr)      408

15.13  Grafschennis (art. 149 Sr)                                              408

 

16   Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht         410

16.1    Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr)   410

16.2    Brand enz. door schuld (art. 158 Sr)                            412

16.3    Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr)                     412

16.4    Vernielen, versperren, enz. verkeerswerk/weg: opzet (art. 162 Sr)  413

16.5    Vernielen, versperren enz. verkeerswerk/weg: schuld (art. 163 Sr) 414

16.6    Vernielen/beschadigen gebouw (art. 170 Sr)              414

16.7    Vernielen/beschadigen gebouw door schuld (art. 171 Sr)      415

 

17  Misdrijven tegen openbaar gezag en meineed            416

17.1    Ambtsdwang (art. 179 Sr)                                              416

17.2    Wederspannigheid (art. 180 Sr)                                    417

17.3    Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr)     421

17.4    Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr)     422

17.5    Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr)        422

17.6    Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr)                427

17.7    Blijven deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 429

17.8    Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr)                            430

17.9    Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr)             432

17.10  Meineed (art. 207 Sr)                                                      434

 

18  Vals geld                                                                                437

18.1    Inleiding                                                                             437

18.2    Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr)                       437

18.3    Vals geld ontvangen, in voorraad, uitgeven, enz. (art. 209 Sr)         437

18.4    Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr)  439

19        Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken    440

19.1    Valsheid in geschrift (art. 225 Sr)                                  440

19.2    Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr)   442

19.3    Identific. persoonsgegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr)    445

 

20  Belediging                                                                              447

20.1    Inleiding                                                                             447

20.2    Smaad(schrift) (art. 261 Sr)                                            448

20.3    Laster (art. 262 Sr)                                                          450

20.4    Eenvoudige belediging (art. 266 Sr)                             451

20.5    Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr)           452

20.6    Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr)                                 456

20.7    Belediging meestal klachtmisdrijf (art. 269 Sr)           457

 

21  Schending van geheimen                                                  459

21.1    Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr)  459

 

22  Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid                    462

22.1    Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr)                 462

22.2    Dwang (art. 284 Sr)                                                         462

22.3    Bedreiging (art. 285 Sr)                                                  464

22.4    Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr)                              469

22.5    Belaging (stalking) (art. 285b Sr)                                  470

 

23  Misdrijven tegen het leven                                                474

23.1    Doodslag (art. 287 Sr)                                                     474

23.2    Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr)  476

23.3    Moord (art. 289 Sr)                                                          477

 

24   Mishandeling en veroorzaken dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld 478

24.1    Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr)                        478

24.2    Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr)    479

24.3    Zware mishandeling (art. 302 Sr)                                  480

24.4    Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr)     481

24.5    Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr)       482

24.6    Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr)       483

24.7    Dood door schuld (art. 307 Sr)                                      485

24.8    Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr)       487

 

25  Diefstal en stroperij                                                             489

25.1    Diefstal (art. 310 Sr)                                                        489

25.2    Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr)    495

25.3    Diefstal met geweld (art. 312 Sr)                                   497

25.4    Stroperij (art. 314 Sr)                                                       499

25.5    Stroperij onder verzwarende omstandigheden (art. 315 Sr)  500

25.6    Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr)       500

 

26  Afpersing en afdreiging                                                     502

26.1    Afpersing (art. 317 Sr)                                                     502

26.2    Afdreiging (art. 318 Sr)                                                    504

26.3    Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr)         505

 

27  Verduistering                                                                        506

27.1    Verduistering (art. 321 Sr)                                              506

27.2    Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr)  509

27.3    Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr)     509

27.4    Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr)               510

27.5    Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr)         510


28  Bedrog                                                                                    511

28.1    Oplichting (art. 326 Sr)                                                    511

28.2    Flessentrekkerij (art. 326a)                                            518

28.3    Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr)         519

28.4    Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr)        520

 

29  Vernieling                                                                               521

29.1    Inleiding                                                                             521

29.2    Vernieling (art. 350 Sr)                                                    522

29.3    Vernieling gebouw of (lucht)vaartuig(lading) (art. 352 Sr)      524

29.4    Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr)   524

29.5    Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr)                         524

 

30  Ambtsmisdrijven                                                                  526

30.1    Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr)       526

 

31  Begunstiging                                                                        529

31.1    Inleiding                                                                             529

31.2    Opzetheling (art. 416 Sr)                                                529

31.3    Gewoonteheling (art. 417 Sr)                                         533

31.4    Schuldheling (art. 417bis Sr)                                          534

 

32  Witwassen                                                                             537

32.1    Witwassen (verwijzing)                                                   537

33        Overtredingen                                                                   538

33.1    Inleiding                                                                             538

33.2    Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr)                 538

33.3    Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr)               539

33.4    Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr)    541

33.5    Hinderlijk volgen, enz. op openbare weg (art. 426bis Sr)       542

33.6    Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr)                         543

33.7    Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr)               545

33.8    Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr)       546

33.9    Burengerucht (art. 431 Sr)                                             546

33.10  Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr)         547

33.11  Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr)   547

33.12  Verboden handel (437bis Sr)                                         549

33.13  Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr)      550

33.14  Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 550

33.15  Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr)     552

33.16  Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr)                               553

33.17  Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr)       553

33.18  Openbare dronkenschap (art. 453 Sr)                         554

33.19  Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr)          554

 

34  Opiumwet                                                                               556

34.1    Inleiding                                                                             556

34.2    Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet)                              556

34.3    Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet)                557

34.4    Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet)               559

34.5    Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 560

34.6    Toezichthouders (art. 8j Opiumwet)                             560

34.7    Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet)                560

34.8    Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet)              561

34.9    Strafbaarstelling (art. 10 Opiumwet)                             561

34.10  Voorbereiden/bevorderen Opiumwet-misdrijven (art. 10a Ow)         561

34.11  Strafbaarstelling (art. 11 Opiumwet)                             562

34.12  Voorbereiden illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 563

34.13  Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet)      563

34.14  Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid Nederlandse strafwet (art. 13 Opiumwet)   563

34.15  Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet)               564

34.16  Gemeentelijke strafbepalingen                                      564

34.17  Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen                  564

34.18  Overige jurisprudentie                                                     564

 

35  Wet wapens en munitie                                                      566

35.1    Inleiding                                                                             566

35.2    Definities (art. 1 WWM)                                                   566

35.3    Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM)                567

35.4    Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM)                        571

35.5    Art. 3a t/m 8 WWM                                                          571

35.6    Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM)          571

35.7    Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM)    574

35.8    Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM)    575

35.9    Verbodsbepalingen overdragen cat. II, III en IV (art. 31 WWM)        576

35.10  Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM)                  576

35.11  Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM)         576

35.12  Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn       578

35.13  Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie          580

35.14  Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC        580

 

36  Wegenverkeerswet 1994                                                    581

36.1    Inleiding WVW                                                                  581

36.2    Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994); geen definitie verkeer 581

36.3    Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994)                           582

36.4    Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994)       585

36.5    Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994)           588

36.6    Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994)                588

36.7    Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994)                 592

36.8    Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994)         592

36.9    Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994)                           594

36.10  Joyriding (art. 11 WVW 1994)                                       594

36.11  Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994)  595

36.12  Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994)                            596

36.13  Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 597

36.14  Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh           597

36.15  Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994)     598

 

Register  599

 

---------------------------------------------------