ZAKBOEK PV EN BEWIJSRECHT 2021/2022
Verschenen maart 2021, geen nieuwe editie 2022 (verschijnt tweejaarlijks)

Voorwoord / Actualiteitenoverzicht / Inhoudsopgave

 

 

VOORWOORD

 

Dit zakboek is geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv’s behoort. Naast informatie over processen-verbaal en bewijsrecht bevat het zakboek een toelichting op en achtergrondinformatie bij de gang van zaken op zitting. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van onder meer:

-   doel van het pv: waarheidsvinding strafbaar feit en toezicht opsporing;

-   de reikwijdte van opsporingsbevoegdheden van opsporingsambtenaren;

-   verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing;

-   vormvereisten én inhoudseisen van het pv, waaronder aanvraag-pv’s;

-   redenen van wetenschap, bestanddelen, dagvaarding;

-   de vragen die een rechter zich dient te stellen (en waar in het pv dus aandacht voor dient te zijn);

-   aangifte, klacht, verhoor verdachte

-   getuige/deskun­digen

-   bewijsrecht en positie pv binnen bewijsrecht;

-   slachtoffer/benadeelde;

-   pv ter zake voorgeleiding/doorzoeking/confrontatie/beslag;

-   processtukken;

-   veelvoorkomende verbeterpunten uit jurisprudentie;

-   checklisten.

Zie voor een goed overzicht van deze editie van het zakboek de inhouds­opgave. Het zakboek is bijgewerkt tot en met 21 januari 2021. Zie voor de verwerkte actualiteiten in deze 31e editie het actualiteitenoverzicht voor in dit zakboek.

 

Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging

In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal en beoordelaars van dat proces-verbaal. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.

 

Zakboeken ook geactualiseerd online en verkrijgbaar als e-book

Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Kluwer Navigator) en worden maandelijks geactualiseerd (geen actualisatie zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht). Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks.

 

Maastricht, 21 januari 2021

Rob van Dartel

 

 

ACTUALITEITENOVERZICHT

 

Hierna worden kort de belangrijkste actualiteiten vermeld zoals verwerkt in deze nieuwe editie van het zakboek. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf waarin de actualiteit besproken wordt.

 

Wet- en regelgeving

Divers        Wet forensische zorg

Divers        Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Divers        Wet tot wijziging van Sv en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU (…) betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

3.3             Aanpassingswet Wrna

3.4             Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de KMar en andere opsporingsambtenaren, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en het Besluit politiegegevens in verband met de herziening van de geweldsmelding

6.8             Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent de politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie alsmede in verband met de regeling van een financiële vergoeding voor het niet-genoten, wettelijk verloftegoed bij ontslag

10.5           Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

10.11         Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

12.9           Wet tot wijziging Sr en Sr BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

19.7           Wet computercriminaliteit III

 

Jurisprudentie

Divers        HR 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:91 (vordering benadeelde partij als bewijs)

1.13           Rb. Amsterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3208 (geen bevel toepassen bevoegdheid aan OvJ door RC)

3.4             Hof Arnhem-Leeuwarden 23 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10797 (boa en WAHV)

4.6             Conclusie PG 13 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:927 (nemo tenetur-beginsel (niet verplicht aan zijn eigen veroordeling mee te werken))

6.9             Conclusie PG 15 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:807 (redenen van wetenschap)

6.15           Hof Amsterdam 25 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:194 (niet-ontvankelijk na verschillen pv’s en beelden, en niet tijdig toevoegen van beelden aan dossier)

6.17           Hof Arnhem-Leeuwarden 7 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6231 (strafvermindering na geweldsaanwending)

6.17           Hof Den Haag 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1339 (wederspannigheid in onrechtmatige geweldsaanwending)

6.21.1        Hof Den Haag 27 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:474 (inlichten over verdenking)

6.21.3        Hof Amsterdam 18 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:24 (informeren over onjuistheid aannames bij afstand rechtsbijstand)

6.21.3        HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1795 (geen recht op kennisname zonder enige beperking van stukken t.b.v. verhoorbijstand)

7.8             HR 30 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1155 (controlebevoegdheid uitsluitend voor opsporing gebruikt)

7.25           HR 4 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:187 (voor medeplegen benodigde bijdrage)

7.25           HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:967 (medeplegen en proceshouding)

7.25           HR 30 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1162 (medeplegen en proceshouding)

7.28           Rb. Limburg 28 mei 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:3838 (belang foto’s in dossier)

7.31           Conclusie PG 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1315 (herkenning verdachte op beelden)

7.40           HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:97/125/128/132 (bewijs heling en proceshouding)

7.41           HR 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504 (vereisten voorhanden hebben wapens)

7.43           Hof Arnhem-Leeuwarden 4 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1009 (bewijs gevaar bij brandstichting e.d.)

7.46           HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1146 (bewijs rijden met ongeldig verklaard rijbewijs)

7.47           Conclusie PG 28 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:62 (uitreiking in persoon)

7.47           Hof Amsterdam 7 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:5030 (weigering ontvangst dagvaarding)

10.2           HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889/1890 (consequenties vormverzuimen)

10.2           Hof ’s-Hertogenbosch 30 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:242 (alternatief scenario)

10.9           HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1682 (eigen waarneming rechter)

10.9           HR 24 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1414 (eigen waarneming elders dan op zitting)

10.10.3      HR 10 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1928 (begrip verhoor)

10.10.3      HR 8 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1973 (begrip verhoor)

10.10.3      Hof ’s-Hertogenbosch 8 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2808 (begrip verhoor)

10.10.3      Hof Amsterdam 08 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3127 (cautie en verhoor)

10.10.6      Hof Amsterdam 17 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3400 (verhoor zonder tolk op straat)

10.10.7      HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:97 (proceshouding verdachte en bewijs)

10.11         Hof Amsterdam 24 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:972 (beoordeling betrouwbaarheid verklaring getuige)

10.11         Hof Amsterdam 20 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:915 (beoordeling betrouwbaarheid verklaring getuige)

10.11         HR 15 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1589 (horen via televerbinding)

10.11.3      HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1143 (door OvJ meegebrachte getuige)

10.11.5      HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1143 (meegebrachte getuige)

10.11.6      Rb. Rotterdam 30 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:10757 (motivering verzoek horen verbalisant)

10.11.8      HR 9 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1007 (persoon wiens identiteit niet blijkt)

10.11.20   HR 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:602 (toetsing afspraken met kroongetuige)

10.11.29   EHRM 8 januari 2019 (Vidgen tegen Nederland II) (effectief ondervragen getuige door verdediging)

10.11.29   HR 11 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:227 (getuige beroept zich later op verschoningsrecht)

10.11.29   HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123 (motivering belang verklaring die niet door verdediging kon worden ondervraagd)

10.11.30   HR 17 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:446 (belang getuige tegenover belang verdediging)

10.11.33   HR 14 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:637 (steunbewijs)

10.11.33   HR 15 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1423 (steunbewijs)

10.11.33   HR 22 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1459 (steunbewijs)

10.11.33   HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1095 (steunbewijs)

10.12         HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1476 (horen deskundige op zitting)

10.12.1      HR 2 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1065 (tegenonderzoek)

10.13         HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1682 (proces-verbaal ter terechtzitting als bewijs)

10.13.7      Conclusie PG 21 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:727 (daderschap blijkt alleen uit DNA-bewijs)

10.13.8      HR 21 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:721 (strafblad als bewijs)

10.13.8      Conclusie PG 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:284 (strafblad als bewijs)

10.17         HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1455 (schakelbewijs)

10.17         Rb Oost-Brabant 30 juni 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3251 (schakelbewijs)

11.8           HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793 (schadevergoeding)

11.8           HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:868 (schadevergoeding)

11.8           HR 15 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1465 (schadevergoeding)

11.8           HR 8 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1956 (schadevergoeding)

11.8           HR 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2012 (schadevergoeding)

11.8           Hof Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187 (schadevergoeding)

11.8           Hof ’s-Hertogenbosch 25 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:653 (schadevergoeding)

11.8           Hof Den Haag 27 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:471 (schadevergoeding)

11.8           Hof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2019, niet gepubliceerd (schadevergoeding)

11.8           Hof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2019 (benadeelde en bewindvoering)

12.9           Hof Arnhem-Leeuwarden 7 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8465 (klachttermijn)

12.10         HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1677 (klachttermijn)

16.1           Conclusie PG 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1316 (confrontatie)

17.1           HR 29 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1523 (aanwijzingen wederrechtelijk verkregen voordeel)

17.3           HR 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1552 (vaststellen voordeel bij meerdere daders)

 

Nieuwe hoofdstukken/paragrafen

6.19           Toelichting bij foto’s

 

Herschreven/ ingrijpender/uitgebreide aangepaste hoofdstukken/paragrafen

1.10           OM-organisatie en werkzaamheden OvJ

3.1             Algemeen opsporingsambtenaren

3.4             Opsporingsbevoegdheid boa’s

4.7             Misbruik/voortgezette toepassing van bevoegdheden

5.3             Samenvatting pv

6.6             Gedagtekend

6.7             Ondertekend

6.9             Redenen van wetenschap

6.17           Geweld, veiligheidsfouillering en gebruik boeien vermelding in pv

6.20           Wijzigingen en toevoegingen pv

7.17           Verbanden tussen pv’s logisch

7.18           Nummering van onbekende verdachten

7.22           Locatiegegevens telefoon als bewijs

7.25           Verbaliseren van deelneming (o.a. medeplegen)

7.26           Verbaliseren van “in vereniging” bij openlijk geweld

7.31           Herkenning verdachte op beelden

7.35           Letsel, geneeskundige verklaring?

7.37           Omschrijven schade aan goederen in dossier

8.3             Voldoende kopieën politiedossier

10.2           Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs

10.10.3      Voorschriften voor verhoor verdachte

10.10.8      Inleiding (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces

10.11.29   Bewijsgebruik verklaring getuige die niet door verdediging kon worden ondervraagd

10.11.33   Eén getuige is geen getuige

10.14         Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid

10.17         Schakelbewijs

11.4.2        Recht slachtoffer op kennisneming en toevoeging van processtukken

11.8           Schadevergoeding

12.2           Vormvereisten aangifte

14.4           Uitwerking: aanvraag vordering verstrekking historische gegevens

15.2           Het aanvraag-pv doorzoeking

15.3           Mondelinge vordering doorzoeking

16.1           Confrontatie

17.2           Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

1.                Inleiding                       

1.1.            Begripsomschrijving pv           16

1.2.            Doel en belang van het pv     16

1.3.            Waarheidsvinding strafbaar feit        17

1.4.            Toezicht op opsporing en gezagsverhoudingen    18

1.5.            Kritiek op betrouwbaarheid pv/gevaren van pv      19

1.6.            Soorten pv’s      19

1.7.            Pv aanvraag dwangmiddel     20

1.8.            Eind-pv   20

1.9.            Beslissingen na eind-pv         21

1.10.          Om-organisatie en werkzaamheden ovj      24

1.11.          Politierechter     25

1.12.          Meervoudige kamer     26

1.13.          De rc: taken en bevoegdheden         27

 

2.                Verbaliseringsplicht 

2.1.            Inleiding 31

2.2.            Verbaliseringsplicht algemeen          31

2.3.            Verbaliseringsplicht bij bijzondere opsporingsbevoegdheden    33

2.4.            Definiëring opsporingsonderzoek     33

2.5.            Verbaliseringsplicht bij onderzoek dat aan opsporing voorafgaat          34

2.6.            Verbaliseringsplicht bij opsporing     35

2.7.            Niet ten spoedigste opmaken van een pv   36

2.8.            Afschermprocedure/afscherm-pv      38

2.9.            Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders           39

 

3.                Opsporingsbevoegdheid diverse opsporingsambtenaren  

3.1.            Opsporingsbevoegdheid algemeen opsporingsambtenaren      41

3.2.            Opsporingsbevoegdheid kmar          42

3.3.            Opsporingsbevoegdheid bijzondere opsporingsdiensten 43

3.4.            Opsporingsbevoegdheid boa’s          46

3.5.            Hulpovj’s 51

 

4.                Toezicht en opsporing        

4.1.            Inleiding 52

4.2.            Twee petten      52

4.3.            De algemene wet bestuursrecht (awb)        53

4.4.            De toezichthouder en gebruik van bevoegdheden           53

4.5.            Verbaliseringsplicht     55

4.6.            Toezicht en opsporing 55

4.7.            Misbruik/voortgezette toepassing van bevoegdheden     57

4.8.            Binnentreden en voortgezette toepassing  59

4.9.            Het pv     59

 

5.                Vormvereisten pv     

5.1.            Eisen aan vormgeving 62

5.2.            Inhoudsopgave en doorlopende nummering          62

5.3.            Samenvatting pv          63

5.3.1          Overzicht vrijheidsbenemende dwangmiddelen    64

5.3.2          Overzicht toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden      66

5.3.3          voorbeeld bewijsoverzicht      66

5.4.            Afschriften         71

 

6.                Inhoudseisen pv       

6.1.            Inleiding 72

6.2.            De aan het pv gestelde eisen            72

6.3.            Omschrijving verbalisant        73

6.4.            Extra eisen voor de boa         73

6.5.            Persoonlijk opgemaakt           74

6.6.            Gedagtekend    74

6.7.            Ondertekend     75

6.8.            Opmaken op ambtseed of ambtsbelofte     75

6.9.            Redenen van wetenschap     79

6.9.1          redenen van wetenschap: verbalisant         80

6.9.2          redenen van wetenschap: getuige/aangever         81

6.9.3          redenen van wetenschap: verdachte           83

6.10.          Decor en context          83

6.11.          Voorwaarden pv dwangmiddel          85

6.11.1        Waarom is verdachte verdacht?       85

6.12.          Vaststelling identiteit verdachte        87

6.13.          Bestanddelen van het strafbare feit  88

6.14.          Datum en plaats           88

6.15.          Relevante onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen    89

6.16.          Verzwijgen onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen  91

6.17.          Geweld, veiligheidsfouillering en gebruik boeien vermelden in pv         92

6.18.          Genoemde bijlagen bijvoegen           94

6.19.          Toelichting bij foto’s     94

6.20.          Wijzigingen en toevoegingen pv       94

6.21.          Rechten verdachten    94

6.21.1.       Mededelingen aan verdachten          95

6.21.2.       Informeren anderen over aanhouding verdachte en mededeling rechten aan ouders          98

6.21.3.       Consultatierecht/verhoorbijstand      101

 

7.                Concrete tips voor het pv  

7.1.            Algemene tips vooraf  111

7.2.            Tijdstippen in 24 uursaanduiding opnemen            111

7.3.            Aangifte/verklaring op andere datum dan pleegdatum     111

7.4.            Ophouden voor uitreiken gerechtelijk stuk  112

7.5.            Melden reden vertraging        112

7.6.            Pv’s in zaak tegen medeverdachte  112

7.7.            Gebruik de juiste juridische terminologie    113

7.8.            Stoptekens        114

7.9.            Uitingen die verklaringsvrijheid getuige kunnen belemmeren    116

7.10.          Kennisnemen processtukken door benadeelde     117

7.11.          Onrechtmatig verkregen bewijs: niet altijd bewijsuitsluiting         117

7.12.          Aanhouding buiten heterdaad: eisen pv      117

7.13.          Pv door hulpovj 118

7.14.          Toezegging door opsporingsambtenaar     118

7.15.          Analyses in pv   119

7.16.          Een sepot wil niet zeggen dat er slecht werk is geleverd 120

7.17.          Verbanden tussen pv’s logisch         120

7.18.          Nummering van onbekende verdachten     121

7.19.          Horen verdachten/getuigen in aanwezigheid bekende    121

7.20.          Horen van alle getuigen?       122

7.21.          Buurtonderzoek            123

7.22.          Locatiegegevens telefoon als bewijs           123

7.23.          Verbaliseren van voorwaardelijk opzet        124

7.24.          Verbaliseren van poging         125

7.25.          Verbaliseren van deelneming (o.a. Medeplegen)  125

7.26.          Verbaliseren van “in vereniging” bij openlijk geweld         127

7.27.          Openlijk geweld strafverzwaring       128

7.28.          Situatietekening en foto’s       128

7.29.          Waarnemingen door middel van camera of opname        129

7.30.          Vastleggen in pv van waarnemingen op beelden  129

7.31.          Herkenning verdachte op beelden    130

7.32.          Verbaliseren van schoppen   132

7.33.          Verbaliseren geweld bij ambtsdwang/wederspannigheid 133

7.34.          Mishandeling bepaalde categorieën slachtoffers  134

7.35.          Letsel, geneeskundige verklaring?   135

7.36.          Zwaar lichamelijk letsel           136

7.37.          Omschrijven schade aan goederen in dossier       136

7.38.          Omvang schade in verband met straf          136

7.39.          Diefstal/heling zonder aangifte          137

7.40.          Tijdstip wetenschap heling     138

7.41.          Verbaliseren voorhanden/aanwezig hebben wapen/drugs         138

7.42.          Vastleggen geur (met name bij hennep)     140

7.43.          Gevaar bij brandstichting en soortgelijke delicten 140

7.44.          Vaststelling drugs        140

7.45.          Kopie rijbewijs of uitdraai rijbewijzenregister bij rijden onder invloed    141

7.46.          Stukken in dossier ‘rijden tijdens invordering’ enz.           141

7.47.          Opmaken akte van uitreiking 142

 

8.                Inzending pv   

8.1.            Inzenden pv conform sv         145

8.2.            Inzenden pv in de praktijk      145

8.3.            Voldoende kopieën politiedossier     146

8.4.            Afwachten nadere bevelen ovj          146

9.                Dagvaarding/bestanddelen    148

9.1.            Inleiding 148

9.2.            Eisen gesteld aan tenlastelegging    149

9.3.            Bestanddelen in het pv           150

 

10.             Bewijs en terechtzitting      

10.1.          Inleiding 153

10.2.          Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs      153

10.3.          Onmiddellijkheidsbeginsel     157

10.4.          De gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting       157

10.5.          Het onderzoek ter terechtzitting: de voorvragen    160

10.6.          Het onderzoek ter terechtzitting: de hoofdvragen  162

10.7.          Hoger beroep    163

10.8.          Wettige bewijsmiddelen          164

10.9.          Eigen waarneming rechter     164

10.10.        Verklaring verdachte   166

10.10.1.    Bekentenis verdachte  166

10.10.2      Intrekken verklaring verdachte          167

10.10.3      Voorschriften voor verhoor verdachte         168

10.10.4      Consequenties van het ontbreken van de cautie  173

10.10.5      Onhoudseisen pv-verhoor      174

10.10.6      Tolken en vertaling (verdachte/getuige/aangever/deskundige)  176

10.10.7      Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen) 182

10.10.8      Daderwetenschap verdachte 186

10.10.9      Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving      187

10.10.10   Verklaring medeverdachte     187

10.10.11   Verhoor (latere) verdachte als getuige        189

10.10.12   Ad-info-voeging bij bekentenis          189

10.10.13   Verklaring verdachte in pv-bevindingen      191

10.10.14   Verdachte niet gehoord, toch veroordeeld  191

10.11.        Verklaring getuige        191

10.11.1      Horen getuige/deskundige op initiatief verdediging          194

10.11.2      Bevel oproeping/medebrenging getuige/deskundige door rechter        195

10.11.3      Oproepen/meebrengen getuige/deskundige door ovj      196

10.11.4      Weigering oproeping getuige/deskundige door ovj           196

10.11.5      Getuigen op zitting/afzien van getuigen      197

10.11.6      Verdedigingsbelang     200

10.11.7      Noodzakelijkheidscriterium    201

10.11.8      Inleiding (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces      202

10.11.9      Domicilie kiezende aangever/getuige          206

10.11.10   Aangifte/getuigenverklaring onder nummer            208

10.11.11   Beperkt anonieme getuige     209

10.11.12   Bedreigde getuige        211

10.11.13   Afgeschermde getuige            213

10.11.14   Politieambtenaar als (beperkt) anonieme/bedreigde getuige     214

10.11.15   Verschoningsrecht/plicht i.v.m. Verhoor bepaalde getuigen       214

10.11.16   Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht          215

10.11.17   Gebruik eerdere getuigenverklaring na later beroep op verschoningsrecht    215

10.11.18   Getuigen met geestelijke beperking of jeugdige getuigen           215

10.11.19   Toezeggingen aan getuige over alleen horen door politie          216

10.11.20   Afspraken met getuige/kroongetuige           216

10.11.21   Opnemen van een verklaring in het bijzijn van een bekende     217

10.11.22   Verhoorprotocol, inzet dominee en ervaringsdeskundige           218

10.11.23   Advocaat/ovj als getuige        218

10.11.24   Verklaring van getuige in pv  219

10.11.25   Verklaring ‘in concept’ 221

10.11.26   Getuige in buitenland  221

10.11.27   Verdediging in gelegenheid stellen bij politieverhoren te zijn     221

10.11.28   Zonder verdediging horen getuigen bij de rc          222

10.11.29   Bewijsgebruik verklaring getuige die niet door verdediging kon worden ondervraagd          223

10.11.30   Belang getuige bij niet horen tegenover belang verdachte bij ondervragen getuige  227

10.11.31   Ci-informant als getuige         229

10.11.32   Bewijsgebruik van ingetrokken verklaring   230

10.11.33   Eén getuige is geen getuige  231

10.12.        Verklaring deskundige 238

10.12.1.    Rechten verdediging bij deskundigen          240

10.13.        Schriftelijke bescheiden/pv opsporingsambtenaar            241

10.13.1      Pv eigen waarneming opsporingsambtenaar enig bewijs           243

10.13.2      Verschillen tussen opnamen van verhoren en pv’s          245

10.13.3      Pv van buitenlandse opsporingsambtenaar           246

10.13.4      Anoniem pv       246

10.13.5      Onderscheid opsporings-/deskundigenonderzoek            247

10.13.6      Schriftelijk verslag deskundige          248

10.13.7      Dna-rapport       250

10.13.8      Strafblad als bewijs      251

10.13.9      Slachtofferverklaring/vordering benadeelde als bewijs    252

10.13.10   Reclasseringsrapport geen bewijs    252

10.13.11   Verklaring/pleitaantekeningen advocaat geen bewijs       253

10.13.12   Rapport onderzoeksraad voor veiligheid geen bewijs      253

10.14.        Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid     253

10.15.        Bewijsminima    256

10.16.        Onrechtmatig verkregen bewijs         257

10.17.        Schakelbewijs   257

 

11.             Het slachtoffer/de benadeelde      

11.1.          Slachtoffer/benadeelde: inleiding      260

11.2.          De bejegening van het slachtoffer en individuele beoordeling   260

11.3.          Verwijzing naar instanties      265

11.4           Informatieverstrekking aan het slachtoffer  266

11.4.1        Informeren over rechten en verloop van de zaak  266

11.4.2        recht op kennisneming en toevoeging van processtukken          272

11.5.          Bijstand/vertegenwoordiging/tolk/vertaling 274

11.6.          Rechten van naasten van het slachtoffer    276

11.7.          Spreekrecht       276

11.8.          Schadevergoeding       278

11.9.          Herstelrecht, waaronder bemiddeling          286

11.10.        Oproeping slachtoffer  287

 

12.             Aangifte en klacht     

12.1.          Aangifte en klacht        289

12.2.          Vormvereisten aangifte           289

12.3.          Inhoudseisen aangifte 291

12.4.          Aangifteplicht    292

12.5.          Verplichting tot opnemen aangifte    293

12.6.          Aangifte doen van een in het buitenland gepleegd feit    294

12.7.          Intrekken aangifte        295

12.8.          Ambtshalve vervolgbare strafbare feiten     295

12.9.          De klacht            296

12.10.        Herstellen gebrekkige klacht 301

12.11.        Aangifte opsporingsambtenaar         302

 

13.             Het voorgeleidings- en raadkamerpv     

13.1.          Inleiding 303

13.2.          Voorlopige hechtenis (algemeen)     303

13.3.          Het voorgeleidings- en raadkamerpv           305

13.4.          Pv bij opheffing schorsing na overtreding of vluchtgevaar          308

13.5.          Eind-pv   308

 

14.             Bijzondere opsporingsbevoegdheden (bob)    

14.1.          Inleiding 310

14.2.          Aanvraag pv bob algemeen   310

14.3.          Inhoud van de aanvraag        311

14.4.          Uitwerking: aanvraag vordering verstrekking historische gegevens      312

14.5.          Pv zelfstandig inzetten bob    314

 

15.             Doorzoeking   

15.1.          De doorzoeking 315

15.2.          Het aanvraag-pv doorzoeking           315

15.3.          Mondelinge vordering doorzoeking  317

 

16.             Confrontatie    

16.1.          Confrontatie       319

16.2.          Bewijs- of opsporingsconfrontatie     320

16.3.          Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek         321

16.4.          Verzuim naleving regels confrontatie           323

16.5.          Overleg met ovj over soort confrontatie      324

16.6.          Negatieve confrontaties/verdachte in selectie?     324

16.7.          Opsporingsconfrontatie als bewijs    324

16.8.          Foto’s van de confrontatie processtukken? 325

 

17.             Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel         

17.1.          Toepassingsbereik art. 36e sr           326

17.2.          Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht      328

17.3.          Vaststellen voordeel bij meerdere daders   331

 

18.             Beslag  

18.1.          Inleiding 334

18.2.          Voorkom overmatig beslag    334

18.3.          Aanleiding/omstandigheden aantreffen voorwerp 335

18.4.          Omschrijf beslagbevoegdheid en vatbaarheid       336

18.5.          Goede aanduiding voorwerp 336

18.6.          Omschrijf onder wie voorwerp in beslag genomen is       337

18.7.          Schriftelijk afstand doen         337

18.8.          Zo snel en zo veel mogelijk afwerken beslag         338

18.9.          Overzicht afwerking beslag én restant per beslagene     342

18.10.        Kvi en bewijs van ontvangst  342

 

19.             Processtukken           

19.1.          Inleiding processtukken          344

19.2.          Sv en processtukken   345

19.3.          Besluit processtukken in strafzaken 355

19.4.          Bijzondere opsporingsbevoegdheden: art. 126aa sv       362

19.5.          Ontlastend bewijsmateriaal    363

19.6.          Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden    364

19.7.          Kennisgeving aan betrokkene (notificatie)  364

19.8.          Bewaring/vernietiging en gebruik gegevens voor ander doel     366

 

20.             Door rechters gesignaleerde onjuistheden/verbeterpunten

20.1.          Inleiding 370

20.2.          Geuridentificatieproef niet ‘blind’ uitgevoerd           372

20.3.          Ontbreken bewijsschakel en overige gebreken/onjuistheden     372

20.4.          Onvolledig onderzoek (geen heropening/nader onderzoek)       373

20.5.          Schending pressieverbod       374

20.6.          Kwaliteit politieonderzoek (tunnelvisie en onvoldoende afstand van bemoeienissen familie slachtoffer)  374

20.7.          Klacht ex art. 12 sv na aangifte tegen politie          375

20.8.          Vernietiging bewijsmateriaal zonder machtiging ovj         376

20.9.          Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij(en)       376

20.10.        Tegenstrijdigheden in pv en onder ede afgelegde verklaringen van opsporingsambtenaren          376

20.11.        Toetsing betrouwbaarheid verklaring aangeefsters          377

20.12.        Niet verstrekken informatie aan rechter      378

20.13.        Gebruik verstrekte cocaïne niet in pv          379

20.14.        Verschil pv verhoor en woordelijk verslag   380

20.15.        Ontlastende ci-info verzwegen          381

20.16.        Onjuiste weergave in pv uitkijken camerabeelden 382

20.17.        Aanpassing pv om juiste gang van zaken te maskeren   382

20.18.        Onjuiste wijze van verbaliseren door opsporingsambtenaren    383

20.19.        Pv opsporingsambtenaren strijdig met camerabeelden   384

20.20.        Zedenzaken: diverse voorbeelden   385

20.21.        Pressie op zwakbegaafde verdachte           389

20.22.        Onjuist uitwerken tapgesprekken      390

20.23.        Onvolledig onderzoek verlaten plaats ongeval      391

20.24.        Tappen en professioneel verschoningsgerechtigde         391

 

21.             Bijlagen

21.1.          Kwaliteitsstandaard procesdossier vvc       393

21.2.          Checklist van toezicht naar opsporing         406

21.3.          Checklist pv van aangifte huiselijk geweld  406

 

De auteur     415