INHOUDSOPGAVE

ZAKBOEK

PV EN BEWIJSRECHT 2017/2018

316 pagina’s

 

1               INLEIDING / 23

1.1            BEGRIPSOMSCHRIJVING PV  / 23

1.2            DOEL EN BELANG VAN HET PV / 23

1.3            WAARHEIDSVINDING STRAFBAAR FEIT  / 24

1.4            TOEZICHT OPSPORING EN GEZAGSVERHOUDINGEN  / 24

1.5            KRITIEK OP BETROUWBAARHEID PV/GEVAREN VAN PV  / 25

1.6            SOORTEN PV’S  / 26

1.7            PV AANVRAAG DWANGMIDDEL  / 26

1.8            EIND-PV  / 27

1.9            BESLISSINGEN NA EIND-PV  / 28

1.10          WERKZAAMHEDEN OVJ  / 29

1.11          POLITIERECHTER  / 31

1.12          MEERVOUDIGE KAMER  / 32

1.13          DE RC: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  / 32

 

2               VERBALISERINGSPLICHT  / 36

2.1            INLEIDING  / 36

2.2            VERBALISERINGSPLICHT ALGEMEEN  / 36

2.3            VERBALISERINGSPLICHT BIJ BIJZONDERE

                 OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN  / 38

2.4            DEFINIŤRING OPSPORINGSONDERZOEK  / 38

2.5            VERBALISERINGSPLICHT BIJ ONDERZOEK DAT AAN OPSPORING

                 VOORAF GAAT  / 39

2.6            VERBALISERINGSPLICHT BIJ OPSPORING  / 39

2.7            NIET TEN SPOEDIGSTE OPMAKEN VAN EEN PV  / 40

2.8            AFSCHERMPROCEDURE/AFSCHERM-PV  / 41

2.9            AANWIJZING OPMAKEN PV TEGEN ONBEKENDE DADERS  / 42

 

3               OPSPORINGSBEVOEGDHEID DIVERSE OPSPORINGSAMBTENAREN  / 44

3.1            OPSPORINGSBEVOEGDHEID ALGEMEEN

                 OPSPORINGSAMBTENAREN  / 44

3.2            OPSPORINGSBEVOEGDHEID KMAR  / 46

3.3            OPSPORINGSBEVOEGDHEID BIJZONDERE OPSPORINGSDIENSTEN  / 47

3.4            OPSPORINGSBEVOEGDHEID BOA’S  / 49

3.5            TERRITORIALE BEVOEGDHEID OPSPORINGSAMBTENAAR  / 52

3.6            HULPOVJ’S  / 53

 

4               TOEZICHT EN OPSPORING  / 55

4.1            INLEIDING  / 55

4.2            TWEE PETTEN  / 55

4.3            DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB)  / 56

4.4            TOEZICHTHOUDER  / 56

4.5            VERBALISERINGSPLICHT  / 58

4.6            TOEZICHT EN OPSPORING  / 58

4.7            MISBRUIK/VOORTGEZETTE TOEPASSING VAN BEVOEGDHEDEN  / 59

4.8            BINNENTREDEN EN VOORTGEZETTE TOEPASSING  / 60

4.9            HET PV  / 61

 

5               VORMVEREISTEN PV  / 63

5.1            EISEN AAN VORMGEVING  / 63

5.2            INHOUDSOPGAVE EN DOORLOPENDE NUMMERING  / 63

5.3            SAMENVATTING PV  / 64

5.4            OVERZICHT VRIJHEIDSBENEMENDE DWANGMIDDELEN  / 65

5.5            VOORBEELD BEWIJSOVERZICHT  / 66

5.6            AFSCHRIFTEN  / 71

 

6               INHOUDSEISEN PV  / 72

6.1            INLEIDING  / 72

6.2            DE AAN HET PV GESTELDE EISEN  / 72

6.3            OMSCHRIJVING VERBALISANT  / 73

6.4            EXTRA EISEN VOOR DE BOA  / 73

6.5            PERSOONLIJK OPGEMAAKT  / 73

6.6            GEDAGTEKEND  / 74

6.7            ONDERTEKEND  / 74

6.8            OPMAKEN OP AMBTSEED OF AMBTSBELOFTE  / 75

6.9            REDENEN VAN WETENSCHAP: INLEIDING  / 78

6.10          REDENEN VAN WETENSCHAP: VERBALISANT  / 79

6.11          REDENEN VAN WETENSCHAP: GETUIGE/AANGEVER  / 80

6.12          REDENEN VAN WETENSCHAP: VERDACHTE  / 81

6.13          DECOR EN CONTEXT  / 81

6.14          VOORWAARDEN PV DWANGMIDDELEN  / 83

6.14.1       WAAROM IS VERDACHTE VERDACHT?  / 83

6.15          VASTSTELLING IDENTITEIT VERDACHTE  / 85

6.16          BESTANDDELEN VAN HET STRAFBARE FEIT  / 86

6.17          DATUM EN PLAATS  / 86

6.18          RELEVANTE ONDERZOEKSBEVINDINGEN/AMBTSHANDELINGEN  / 86

6.19          VERZWIJGEN ONDERZOEKSBEVINDINGEN/AMBTSHANDELINGEN  / 88

6.20          GEWELD/GEBRUIK BOEIEN VERMELDEN IN HET PV  / 89

6.21          WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN PV  / 90

6.22          RECHTEN VERDACHTE ALGEMEEN  / 91

6.23          CONSULTATIERECHT ADVOCAAT/VERHOORBIJSTAND  / 92

6.24          WETSVOORSTELLEN RECHTEN VERDACHTE  / 94

 

7               CONCRETE TIPS VOOR HET PV  / 98

7.1            ALGEMENE TIPS VOORAF  / 98

7.2            TIJDSTIPPEN IN 24 UURS-AANDUIDING OPNEMEN  / 98

7.3            AANGIFTE/VERKLARING OP ANDERE DATUM DAN PLEEGDATUM  / 98

7.4            OPHOUDEN VOOR UITREIKEN GERECHTELIJK STUK  / 98

7.5            MELDEN REDEN VERTRAGING  / 99

7.6            PV’S IN ZAAK TEGEN MEDEVERDACHTE BIJ VOORGELEIDINGEN  / 99

7.7            GEBRUIK DE JUISTE JURIDISCHE TERMINOLOGIE  / 99

7.8            STOPTEKEN TER AAN- OF STAANDE HOUDING VERDACHTE  / 100

7.9            UITINGEN DIE VERKLARINGSVRIJHEID GETUIGE KUNNEN

                 BELEMMEREN  / 101

7.10          KENNISNEMEN PROCESSTUKKEN DOOR BENADEELDE  / 101

7.11          ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS: NIET ALTIJD

                 BEWIJSUITSLUITING  / 101

7.12          AANHOUDING BUITEN HETERDAAD: EISEN PV  / 102

7.13          PV DOOR HULPOVJ  / 102

7.14          TOEZEGGING DOOR OPSPORINGSAMBTENAAR  / 102

7.15          ANALYSES IN PV  / 103

7.16          EEN SEPOT WIL NIET ZEGGEN DAT ER SLECHT WERK IS GELEVERD  / 103

7.17          VERBANDEN TUSSEN PV’S LOGISCH  / 103

7.18          NUMMERING VAN ONBEKENDE VERDACHTEN  / 104

7.19          HOREN VERDACHTEN/GETUIGEN IN AANWEZIGHEID BEKENDE  / 104

7.20          HOREN VAN ALLE GETUIGEN?  / 105

7.21          BUURTONDERZOEK  / 105

7.22          VERBALISEREN VAN VOORWAARDELIJK OPZET  / 106

7.23          VERBALISEREN VAN POGING  / 106

7.24          VERBALISEREN VAN DEELNEMING (O.A. MEDEPLEGEN)  / 106

7.25          VERBALISEREN VAN ‘IN VERENIGING’ BIJ OPENLIJK GEWELD  / 108

7.26          OPENLIJK GEWELD STRAFVERZWARING  / 108

7.27          SITUATIETEKENING  / 108

7.28          WAARNEMINGEN DOOR MIDDEL VAN CAMERA OF OPNAME  / 109

7.29          VASTLEGGEN IN PV VAN WAARNEMINGEN OP BEELDEN  / 109

7.30          HERKENNING VERDACHTE OP BEELDEN DOOR

                 OPSPORINGSAMBTENAAR  / 110

7.31          VERBALISEREN VAN SCHOPPEN  / 111

7.32          VERBALISEREN GEWELD BIJ AMBTSDWANG/WEDERSPANNIGHEID  / 112

7.33          MISHANDELING BEPAALDE CATEGORIEŤN SLACHTOFFERS  / 112

7.34          LETSEL, GENEESKUNDIGE VERKLARING?  / 113

7.35          ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL  / 113

7.36          OMSCHRIJVEN SCHADE AAN GOEDEREN IN DOSSIER  / 114

7.37          WAARDE DOOR STRAFBAAR HANDELEN VERKREGEN EN/OF

                 HOOGTE SCHADE VERNIELD GOED  / 114

7.38          DIEFSTAL/HELING ZONDER AANGIFTE  / 114

7.39          TIJDSTIP WETENSCHAP HELING  / 115

7.40          GEVAAR BIJ BRANDSTICHTING EN SOORTGELIJKE DELICTEN  / 115

7.41          KOPIE RIJBEWIJS OF UITDRAAI RIJBEWIJZENREGISTER BIJ RIJDEN

                 ONDER INVLOED  / 115

7.42          STUKKEN IN DOSSIER RIJDEN TIJDENS INVORDERING,

                 ONGELDIGVERKLARING, SCHORSING ENZ.  / 116

7.43          OPMAKEN AKTE VAN UITREIKING  / 116

 

8               INZENDING PV  / 118

8.1            INZENDEN PV CONFORM SV  / 118

8.2            INZENDEN PV IN DE PRAKTIJK  / 118

8.3            VOLDOENDE KOPIEŤN POLITIEDOSSIER  / 119

8.4            AFWACHTEN NADERE BEVELEN OVJ  / 119

8.5            PV MINDERJARIGEN  / 119

 

9               DAGVAARDING/BESTANDDELEN  / 121

9.1            INLEIDING  / 121

9.2            EISEN GESTELD AAN DAGVAARDING  / 121

9.3            BESTANDDELEN IN HET PV  / 123

 

10             BEWIJS EN TERECHTZITTING  / 125

10.1          INLEIDING  / 125

10.2          VEROORDELING SLECHTS BIJ WETTIG EN OVERTUIGEND BEWIJS  / 125

10.3          DE GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET ONDERZOEK TER

                 TERECHTZITTING  / 127

10.4          HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING: DE VOORVRAGEN  / 129

10.5          HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING: DE HOOFDVRAGEN  / 131

10.6          HOGER BEROEP  / 132

10.7          WETTIGE BEWIJSMIDDELEN  / 133

10.8          EIGEN WAARNEMING RECHTER  / 133

10.9          VERKLARING VERDACHTE  / 134

10.9.1       BEKENTENIS VERDACHTE  / 135

10.9.2       INTREKKEN VERKLARING VERDACHTE  / 136

10.9.3       VOORSCHRIFTEN VOOR VERHOOR VERDACHTE  / 136

10.9.4       CONSEQUENTIES VAN HET ONTBREKEN VAN DE CAUTIE  / 140

10.9.5       VERKLARINGEN TIJDENS ONRECHTMATIGE VRIJHEIDSBEROVING  / 141

10.9.6       TOLKEN EN VERTALING (VERDACHTE/GETUIGE/

                 AANGEVER/DESKUNDIGE)  / 141

10.9.7       PROCESHOUDING VERDACHTE (LIEGEN/ZWIJGEN)  / 146

10.9.8       INHOUDSEISEN PV VERHOOR  / 150

10.9.9       DADERWETENSCHAP VERDACHTE  / 151

10.9.10     VERKLARING MEDEVERDACHTE  / 152

10.9.11     VERHOOR (LATERE) VERDACHTE ALS GETUIGE  / 152

10.9.12     AD-INFO VOEGING BIJ BEKENTENIS  / 153

10.9.13     VERKLARING VERDACHTE IN PV BEVINDINGEN  / 154

10.9.14     VERDACHTE NIET GEHOORD, TOCH VEROORDEELD  / 155

10.10        VERKLARING GETUIGE  / 155

10.10.1     HOREN GETUIGE/DESKUNDIGE OP INITIATIEF VERDEDIGING  / 157

10.10.2     OPROEPING GETUIGE/DESKUNDIGE DOOR RECHTER  / 159

10.10.3     OPROEPING GETUIGE/DESKUNDIGE DOOR OVJ  / 159

10.10.4     WEIGERING OPROEPING GETUIGE/DESKUNDIGE DOOR OVJ  / 159

10.10.5     GETUIGEN OP ZITTING/AFZIEN VAN GETUIGEN  / 159

10.10.6     VERDEDIGINGSBELANG  / 162

10.10.7     NOODZAKELIJKHEIDSCRITERIUM  / 163

10.10.8     INLEIDING (GEDEELTELIJKE) ANONIMITEIT IN HET STRAFPROCES  / 164

10.10.9     DOMICILIE KIEZENDE AANGEVER/GETUIGE  / 167

10.10.10   AANGIFTE/GETUIGENVERKLARING ONDER NUMMER  / 168

10.10.11   BEPERKT ANONIEME GETUIGE  / 169

10.10.12   BEDREIGDE GETUIGE  / 171

10.10.13   AFGESCHERMDE GETUIGE  / 173

10.10.14   POLITIEAMBTENAAR ALS (BEPERKT) ANONIEME/BEDREIGDE

                 GETUIGE  / 173

10.10.15   VERSCHONINGSRECHT/PLICHT I.V.M. VERHOOR BEDREIGDE/

                 AFGESCHERMDE GETUIGE  / 174

10.10.16   GEBRUIK GETUIGENVERKLARING NA NIET WIJZEN OP

                 VERSCHONINGSRECHT  / 174

10.10.17   GEBRUIK EERDERE GETUIGENVERKLARING NA LATER BEROEP OP

                 VERSCHONINGSRECHT  / 175

10.10.18   GETUIGEN MET GEESTELIJKE BEPERKING OF JEUGDIGE GETUIGEN  / 175

10.10.19   TOEZEGGINGEN AAN GETUIGE OVER ALLEEN HOREN DOOR POLITIE / 175

10.10.20   AFSPRAKEN MET GETUIGE/KROONGETUIGE  / 175

10.10.21   OPNEMEN VAN EEN VERKLARING IN HET BIJZIJN VAN EEN BEKENDE / 176

10.10.22   VERHOORPROTOCOL, INZET DOMINEE EN ERVARINGSDESKUNDIGE / 177

10.10.23   ADVOCAAT/OVJ ALS GETUIGE / 177

10.10.24   VERKLARING VAN GETUIGE IN PV OPSPORINGSAMBTENAAR  / 178

10.10.25   VERKLARING ‘IN CONCEPT / 179

10.10.26   GETUIGE IN BUITENLAND  / 180

10.10.27   VERDEDIGING IN GELEGENHEID STELLEN BIJ POLITIEVERHOREN

                 TE ZIJN  / 180

10.10.28   BEWIJSGEBRUIK VERKLARING GETUIGE DIE NIET DOOR DE

                 VERDEDIGING KON WORDEN ONDERVRAAGD  / 181

10.10.29   BELANG GETUIGE BIJ NIET HOREN TEGENOVER BELANG

                 VERDACHTE BIJ ONDERVRAGEN GETUIGE  / 184

10.10.30   BEWIJSGEBRUIK VAN INGETROKKEN VERKLARING  / 185

10.10.31   ÉÉN GETUIGE IS GEEN GETUIGE  / 187

10.11        VERKLARING DESKUNDIGE  / 191

10.11.1     RECHTEN VERDEDIGING BIJ DESKUNDIGEN  / 193

10.12        SCHRIFTELIJKE BESCHEIDEN/PV OPSPORINGSAMBTENAAR  / 194

10.12.1     PV EIGEN WAARNEMING OPSPORINGSAMBTENAAR ENIG BEWIJS  / 196

10.12.2     VERSCHILLEN TUSSEN OPNAMEN VAN VERHOREN EN PV’S  / 197

10.12.3     ELEKTRONISCH PV/BESLUIT ELEKTRONISCH PV  / 198

10.12.4     PV VAN BUITENLANDSE OPSPORINGSAMBTENAAR  / 203

10.12.5     ANONIEM PV  / 203

10.12.6     ONDERSCHEID OPSPORINGS-/DESKUNDIGENONDERZOEK  / 204

10.12.7     SCHRIFTELIJK VERSLAG DESKUNDIGE  / 205

10.12.8     RECLASSERINGSRAPPORT ALS BEWIJSMIDDEL  / 207

10.12.9     SLACHTOFFERVERKLARING ALS BEWIJSMIDDEL  / 207

10.12.10   VERKLARING ADVOCAAT ALS BEWIJSMIDDEL  / 208

10.13        FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN VAN ALGEMENE BEKENDHEID  / 208

10.14        BEWIJSMINIMA  / 209

10.15        ONMIDDELLIJKHEIDSBEGINSEL  / 210

10.16        ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS  / 211

10.17        SCHAKELBEWIJS  / 211

 

11             HET SLACHTOFFER/DE BENADEELDE  / 213

11.1          SLACHTOFFER/BENADEELDE: INLEIDING  / 213

11.2          SLACHTOFFER/BENADEELDE: RELEVANTE BEPALINGEN UIT SV  / 214

11.3          SLACHTOFFER/BENADEELDE: RELEVANTE BEPALINGEN UIT SR  / 221

 

12             AANGIFTE EN KLACHT  / 223

12.1          AANGIFTE EN KLACHT  / 223

12.2          VORMVEREISTEN AANGIFTE  / 223

12.3          AANGIFTEPLICHT  / 224

12.4          VERPLICHTING TOT OPNEMEN AANGIFTE  / 226

12.5          INTREKKEN AANGIFTE  / 226

12.6          AMBTSHALVE VERVOLGBARE STRAFBARE FEITEN  / 227

12.7          DE KLACHT  / 227

12.8          HERSTELLEN GEBREKKIGE KLACHT  / 231

12.9          AANGIFTE OPSPORINGSAMBTENAAR  / 232

 

13             VOORGELEIDING BIJ RC  / 233

13.1          INLEIDING  / 233

13.2          VOORLOPIGE HECHTENIS (ALGEMEEN)  / 233

13.3          HET VOORGELEIDINGS-PV (VOOR DE RC EN RAADKAMER)  / 234

13.4          EIND-PV  / 237

 

14             BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN (BOB)  / 238

14.1          INLEIDING  / 238

14.2          AANVRAAG PV BOB ALGEMEEN  / 238

14.3          INHOUD VAN DE AANVRAAG  / 238

14.4          UITWERKING: AANVRAAG VORDERING VERSTREKKING

                 HISTORISCHE GEGEVENS  / 239

14.5          PV ZELFSTANDIG INZETTEN BOB  / 241

 

15             DOORZOEKING  / 242

15.1          DE DOORZOEKING  / 242

15.2          HET PV  / 242

15.3          MONDELINGE VORDERING DOORZOEKING  / 243

 

16             CONFRONTATIE  / 245

16.1          CONFRONTATIE  / 245

16.2          BEWIJS- OF OPSPORINGSCONFRONTATIE  / 246

16.3          BESLUIT MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET ONDERZOEK  / 247

16.4          VERZUIM NALEVING REGELS CONFRONTATIE  / 248

16.5          OVERLEG MET OVJ OVER SOORT CONFRONTATIE  / 249

16.6          NEGATIEVE CONFRONTATIES/VERDACHTE IN SELECTIE?  / 250

16.7          OPSPORINGSCONFRONTATIE ALS BEWIJS  / 250

16.8          FOTO’S VAN DE CONFRONTATIE PROCESSTUKKEN?  / 250

 

17             ONTNEMING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL  / 251

17.1          TOEPASSINGSBEREIK ART. 36E SR  / 251

17.2          ONTNEMING: BEWIJSVOERING, BEWIJSMIDDELEN EN

                 BEWIJSKRACHT  / 252

17.3          VASTSTELLEN VOORDEEL BIJ MEERDERE DADERS  / 255

 

18             BESLAG  / 256

18.1          INLEIDING  / 256

18.2          VOORKOM OVERMATIG BESLAG  / 256

18.3          BEVOEGDHEID/OMSTANDIGHEDEN AANTREFFEN VOORWERP  / 257

18.4          OMSCHRIJF BESLAGBEVOEGDHEID  / 258

18.5          GOEDE AANDUIDING VOORWERP  / 258

18.6          OMSCHRIJF ONDER WIE VOORWERP IN BESLAG GENOMEN IS  / 258

18.7          SCHRIFTELIJK AFSTAND DOEN  / 258

18.8          ZO SNEL EN ZOVEEL MOGELIJK AFWERKEN BESLAG  / 259

18.9          OVERZICHT AFWERKING BESLAG ÉN RESTANT PER BESLAGENE  / 263

18.10        KVI EN BEWIJS VAN ONTVANGST  / 263

 

19             PROCESSTUKKEN  / 264

19.1          INLEIDING PROCESSTUKKEN  / 264

19.2          SV EN PROCESSTUKKEN  / 265

19.3          BESLUIT PROCESSTUKKEN IN STAFZAKEN  / 272

19.4          BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN: ART. 126AA SV  / 279

19.5          ONTLASTEND BEWIJSMATERIAAL  / 280

19.6          AFSCHERMEN GEHANTEERDE OPSPORINGSMETHODEN  / 281

19.7          KENNISGEVING AAN BETROKKENE (NOTIFICATIE)  / 281

19.8          BEWARING/VERNIETIGING EN GEBRUIK GEGEVENS VOOR ANDER

                 DOEL  / 283

19.9          WETSWIJZIGING DIGITALE PROCESSTUKKEN STRAFVORDERING  / 285

 

20             DOOR RECHTERS GESIGNALEERDE ONJUISTHEDEN/

                 VERBETERPUNTEN  / 286

20.1          INLEIDING  / 286

20.2          GEURIDENTIFICATIEPROEF NIET ‘BLIND’ UITGEVOERD  / 287

20.3          ONTBREKEN BEWIJSSCHAKEL EN OVERIGE

                 GEBREKEN/ONJUISTHEDEN  / 288

20.4          ONVOLLEDIG ONDERZOEK (GEEN HEROPENING/NADER

                 ONDERZOEK)  / 288

20.5          SCHENDING PRESSIEVERBOD  / 289

20.6          KWALITEIT POLITIEONDERZOEK (TUNNELVISIE EN ONVOLDOENDE

                 AFSTAND VAN BEMOEIENISSEN FAMILIE SLACHTOFFER)  / 290

20.7          KLACHT EX ART. 12 SV NA AANGIFTE TEGEN POLITIE  / 290

20.8          VERNIETIGING BEWIJSMATERIAAL ZONDER MACHTIGING OVJ  / 291

20.9          SCHATTING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL

                 HENNEPKWEKERIJ(EN)  / 291

20.10        TEGENSTRIJDIGHEDEN IN PV EN ONDER EDE AFGELEGDE

                 VERKLARINGEN VAN OPSPORINGSAMBTENAREN  / 292

20.11        TOETSING BETROUWBAARHEID VERKLARING AANGEEFSTERS  / 292

20.12        NIET VERSTREKKEN INFORMATIE AAN RECHTER  / 293

20.13        GEBRUIK VERSTREKTE COCAžNE NIET IN PV / 294

20.14        VERSCHIL PV VERHOOR EN WOORDELIJK VERSLAG  / 295

20.15        ONTLASTENDE CI-INFO VERZWEGEN  / 296

20.16        ONJUISTE WEERGAVE IN PV UITKIJKEN CAMERABEELDEN  / 296

20.17        AANPASSING PV OM JUISTE GANG VAN ZAKEN TE MASKEREN  / 297

20.18        ONJUISTE WIJZE VAN VERBALISEREN DOOR

                 OPSPORINGSAMBTENAREN  / 298

20.19        PV OPSPORINGSAMBTENAREN STRIJDIG MET CAMERABEELDEN  / 298

20.20        ZEDENZAKEN: DIVERSE VOORBEELDEN  / 299

20.21        PRESSIE OP ZWAKBEGAAFDE VERDACHTE  / 302

20.22        ONJUIST UITWERKEN TAPGESPREKKEN  / 303

20.23        ONVOLLEDIG ONDERZOEK VERLATEN PLAATS ONGEVAL  / 304

20.24        TAPPEN EN PROFESSIONEEL VERSCHONINGSGERECHTIGDE  / 304

 

21             CHECKLISTS  / 306

21.1          CHECKLIST VORMGEVING PV  / 306

21.2          CHECKLIST INHOUDSEISEN PV  / 306

21.3          CHECKLIST VAN TOEZICHT NAAR OPSPORING  / 306

21.4          CHECKLIST PV VAN AANGIFTE HUISELIJK GEWELD  / 307

 

REGISTER  / 309

DE AUTEURS  / 316