PRODUCTINFO
Zakboek Wetteksten voor de Algemeen en Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Editie 2018

Bestellen:
www.wolterskluwer.nl/politie
(gratis verzending)Voor algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren
Dit zakboek bevat een selectie van bepalingen uit de belangrijkste regelingen voor de dagelijkse werkzaamheden van de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar. Het zakboek is geschreven voor gebruik tijdens de studie en bij de uitoefening van de functie en is een aanvulling op het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. Voor een goed gebruik van het zakboek is een uitgebreid register opgenomen.

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot half juli 2017. Ook verwerkt zijn belangrijke wetsvoorstellen waarvan inwerkingtreding op korte termijn verwacht wordt.

Aanvulling op zakboek Strafvordering en Strafrecht Opsporingsambtenaar
Dit zakboek is een aanvulling op het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Algemeen en Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in dat zakboek Strafvordering en Strafrecht de bespreking te vinden is.

Inhoudsopgave zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar

1. Internationaal / Algemeen
1.1 EVRM
1.2 Grondwet
1.3 Politiewet 2012
1.4 Algemene wet op het binnentreden
1.5 Algemene wet bestuursrecht
1.6 Wet op de identificatieplicht
1.7 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren
1.8 Beroepscode Politie (verwijzing)
1.9 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

2. Strafrecht
2.1 Wetboek van Strafrecht
2.2 Wetboek van Strafvordering
2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor
2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
2.8 Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven
2.10 Besluit bloedtest in strafzaken besmettelijke ziekten

3. Opiumwet

4. Wet wapens en munitie
4.1 Wet wapens en munitie
4.2 Regeling wapens en munitie

5. Verkeer
5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
5.2 Wegenverkeerswet
5.3 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
5.4 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

6. Wet op de economische delicten

7. Wet milieubeheer

8. Burgerlijk recht
8.1 Burgerlijk wetboek, boek 1
8.2 Burgerlijk wetboek, boek 3
8.3 Burgerlijk wetboek, boek 5
8.4 Burgerlijk wetboek, boek 6
8.5 Burgerlijk wetboek, boek 7
8.6 Burgerlijk wetboek, boek 8
8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

9. Overige wet- en regelgeving
9.1 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
9.2 Wet op de lijkbezorging
9.3 Wet bescherming persoonsgegevens
9.4 Wet politiegegevens
9.5 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
9.6 Wet tijdelijk huisverbod
9.7 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

10. Aanwijzingen, enz. College van PG's
10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG's: inleiding
10.2 Aanwijzing afpakken
10.3 Aanwijzing discriminatie
10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling
10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)
10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht
10.7 Aanwijzing ivs
10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen
10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer
10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders
10.11 Aanwijzing Opiumwet
10.12 Aanwijzing voor de opsporing
10.13 Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor (vervallen)
10.14 Beleidsbrief verhoorbijstand (vervallen)
10.15 Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte
10.16 Instructie (voorheen aanwijzing) inzake invordering rijbewijzen
10.17 Instructie (voorheen aanwijzing) handhaving rijden onder invloed
10.18 Aanwijzing slachtofferzorg
10.19 Aanwijzing bijstand tolken en vertalers
10.20 Instructie (voorheen aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen

Register


Verschil met het zakboek Wetteksten Hulpofficier

Wèl opgenomen in Wetteksten Opsporingsambtenaar en niet in Wetteksten HulpOvJ:
- Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
- RVV
- Wet milieubeheer

Wèl opgenomen in Wetteksten HulpOvJ en niet in Wetteksten Opsporingsambtenaar:
- Schengen uitvoeringsovereenkomst
- Beneluxverdrag (grensoverschrijdend politieel optreden)
- Verdrag van Enschede (Politiële samenwerking Duitsland)
- Verdrag van Prüm
- Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
- Gemeentewet
- Wet nationale Ombudsman
- Regeling hulpOvJ's 2008
- Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)
- Vreemdelingenwet
- Vreemdelingenbesluit
- Voorschrift vreemdelingen
- Uitleveringswet
- Overleveringswet
- Wet Veiligheidsregio's
- Wet militaire strafrechtspraak
- Wet internationale misdrijven
- Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding
- Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek
- Aanwijzing zeden

Actualiteiten na verschijning papieren editie
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de laatste papieren editie van het zakboek worden getweet, per paragraaf verwerkt op www.zakboekenpolitie.com, gepost op facebook/zakboeken en uiteraard verwerkt in de digitale versie van dit zakboek (www.wolterskluwer.nl/navigator).

Verschijningsfrequentie
Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar (Pdf) en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier zijn ook online te raadplegen (maandelijks geactualiseerd).


Bestellen: www.wolterskluwer.nl/politie