PRODUCTINFO
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier
Editie 2018

Bestellen:
www.wolterskluwer.nl/politie
(gratis verzending)Voor hulpofficieren en specialisten in de opsporing
Dit zakboek is geschreven voor de hulpofficier voor gebruik gedurende de studie en bij de uitoefening van zijn functie. Het zakboek is uiteraard ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing.

Uit de belangrijkste regelingen zijn de bepalingen geselecteerd die voor de dagelijkse werkzaamheden van de hulpOvJ het meest van belang zijn. Zie voor een overzicht van de inhoud van dit zakboek onderstaande inhoudsopgave. Voor een goed gebruik van het zakboek is een omvangrijk register bijgevoegd.

Opzet en indeling van het zakboek zijn onveranderd. De regelgeving is bijgewerkt tot half juli 2017. Ook verwerkt zijn belangrijke wetsvoorstellen waarvan inwerkingtreding op korte termijn verwacht wordt.

Aanvulling op zakboeken Strafvordering en Strafrecht Hulpofficier
Dit zakboek is een aanvulling op de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de HulpOvJ. Een paragraafverwijzing bij de artikelen geeft aan waar in het zakboek Strafrecht of Strafvordering de bespreking te vinden is.

Inhoudsopgave zakboek Wetteksten Hulpofficier

1. Internationaal / Algemeen
1.1 EVRM
1.2 Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)
1.3 Beneluxverdrag (grensoverschrijdend politieel optreden)
1.4 Verdrag van Enschede (politiële samenwerking Duitsland)
1.5 Verdrag van Prüm
1.6 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
1.7 Grondwet
1.8 Gemeentewet
1.9 Politiewet 2012
1.10 Algemene wet op het binnentreden
1.11 Algemene wet bestuursrecht
1.12 Wet op de identificatieplicht
1.13 Wet Nationale Ombudsman
1.14 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren
1.15 Beroepscode Politie (verwijzing)
1.16 Regeling HulpOvJ's 2008

2. Strafrecht
2.1 Wetboek van Strafrecht
2.2 Wetboek van Strafvordering
2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor
2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
2.8 Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven
2.10 Besluit bloedtest in strafzaken besmettelijke ziekten
2.11 Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)

3. Opiumwet

4. Wet wapens en munitie
4.1 Wet wapens en munitie
4.2 Regeling wapens en munitie

5. Verkeer
5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
5.2 Wegenverkeerswet
5.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

6. Wet op de economische delicten

7. Vreemdelingen
7.1 Vreemdelingenwet
7.2 Vreemdelingenbesluit
7.3 Voorschrift vreemdelingen

8. Uitlevering en overlevering
8.1 Uitleveringswet
8.2 Overleveringswet

9. Burgerlijk recht
9.1 Burgerlijk wetboek, boek 1
9.2 Burgerlijk wetboek, boek 3
9.3 Burgerlijk wetboek, boek 5
9.4 Burgerlijk wetboek, boek 6
9.5 Burgerlijk wetboek, boek 7
9.6 Burgerlijk wetboek, boek 8
9.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

10. Overige wet- en regelgeving
10.1 Wet veiligheidsregio's
10.2 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
10.3 Wet op de lijkbezorging
10.4 Wet militaire strafrechtspraak
10.5 Wet bescherming persoonsgegevens
10.6 Wet internationale misdrijven
10.7 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek / hulp bij zelfdoding
10.8 Wet politiegegevens
10.9 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
10.10 Wet tijdelijk huisverbod
10.11 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

11. Aanwijzingen, enz. College van PG's
11.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG's: inleiding
11.2 Aanwijzing afpakken
11.3 Aanwijzing discriminatie
11.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling
11.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)
11.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht
11.7 Aanwijzing ivs
11.8 Aanwijzing en instructie kinderpornografie
11.9 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen
11.10 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer
11.11 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders
11.12 Aanwijzing Opiumwet
11.13 Aanwijzing voor de opsporing
11.14 Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor (vervallen)
11.15 Beleidsbrief verhoorbijstand (vervallen)
11.16 Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte
11.17 Instructie (voorheen aanwijzing) inzake invordering rijbewijzen
11.18 Instructie (voorheen aanwijzing) handhaving rijden onder invloed
11.19 Aanwijzing slachtofferzorg
11.20 Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek
11.21 Aanwijzing bijstand tolken en vertalers
11.22 Instructie (voorheen aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen
11.23 Aanwijzing zeden

Register


Verschil met het zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar

Wèl opgenomen in Wetteksten HulpOvJ en niet in Wetteksten Opsporingsambtenaar:
- Schengen uitvoeringsovereenkomst
- Beneluxverdrag (grensoverschrijdend politieel optreden)
- Verdrag van Enschede (Politiële samenwerking Duitsland)
- Verdrag van Prüm
- Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
- Gemeentewet
- Wet nationale Ombudsman
- Regeling hulpOvJ's 2008
- Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)
- Vreemdelingenwet
- Vreemdelingenbesluit
- Voorschrift vreemdelingen
- Uitleveringswet
- Overleveringswet
- Wet veiligheidsregio's
- Wet militaire strafrechtspraak
- Wet internationale misdrijven
- Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding
- Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek
- Aanwijzing zeden

Wèl opgenomen in Wetteksten Opsporingsambtenaar en niet in Wetteksten HulpOvJ:
- Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
- RVV
- Wet milieubeheer

Actualiteiten na verschijning papieren editie
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de laatste papieren editie van het zakboek worden getweet, per paragraaf verwerkt op www.zakboekenpolitie.com, gepost op facebook/zakboeken en uiteraard verwerkt in de digitale versie van dit zakboek (www.wolterskluwer.nl/navigator).

Verschijningsfrequentie
Alle zakboeken verschijnen jaarlijks eind februari, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar (Pdf) en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier zijn ook online te raadplegen (maandelijks geactualiseerd).


Bestellen: www.wolterskluwer.nl/politie