CHECKLIST PV, versie 16-01-17

Zie voor een mogelijk update van dit bestand www.zakboekenpolitie.com onder Kennissessies MNL

Zakboek Sv = Zakboek Sv HulpOvJ; Zakboek SvSr = Zakboek SvSr Opsporingsambtenaar

1.     Omschrijving/identiteit verbalisant

2.     Persoonlijk opgemaakt (art. 153 Sv) / Gedagtekend (art. 153 Sv) / Ondertekend (art. 153 Sv)

3.     Opgemaakt op ambtseed of ambtsbelofte (art. 153 Sv)

4.     Datum/plaats feit (met name aandachtspunt in geval van feiten die in vervoersmiddelen of via telecommunicatie worden gepleegd)

5.     Vaststelling identiteit verdachte

6.     Relevante onderzoeksbevindingen en ambtshandelingen

a.   Alle bevindingen van verbalisant(en) die van belang kunnen zijn voor beoordeling door OvJ/rechter van het onderzoek en het daardoor verkregen bewijs in de betreffende strafzaak

b.   Ook dus dat wat niets heeft opgeleverd, maar wel van belang kan zijn (negatief buurtonderzoek, geen camerabeelden, wat er met veiliggesteld DNA-materiaal is gebeurd, getuige niet te vinden of wenst absoluut niets te verklaren, enz.)

c.   E.e.a. onder vermelding van tijd, feit en plaats

7.     Redenen van wetenschap (opsporingsambtenaar, getuige/aangever, verdachte)

a.   Zelf gezien of van de buurman gehoord?

b.   Alle verdachten zien slaan (ik zag ‘ze’ slaan) of twee van de vier?

c.   Vraag door in het verhoor, neem mee in het pv!

8.     Feiten en/of omstandigheden die tot toepassing dwangmiddel hebben geleid

a.   Redelijk vermoeden van schuld

b.   Ernstige bezwaren

c.   Redelijkerwijs kan worden vermoed (9 Ow: toegang vervoermiddelen/plaatsen)

d.   Redelijkerwijs aanleiding (WWM: onderzoek vervoermiddelen/kleding)

e.   Enz. (check bevoegdheid!)

9.     Verantwoording betreden plaatsen (bevoegdheid/toestemming/machtiging)

10.  Omschrijving decor en context: omgeving waarin en/of omstandigheden waaronder opgetreden moest worden (denk ook aan mogelijk apart sfeer-pv)

11.  Voldoende omschrijving ambtshalve bekendheid

12.  Voldoende omschrijving van herkenning (waarvan/waaraan, zie zakboek Sv 3.26 of SvSr 3.18)

13.  Voldoende bewijs voor alle bestanddelen strafbare feit: vraag door in verhoor, neem mee in pv!

14.  Alternatieve scenario’s / hoe kan de zaak onderuit gehaald worden

15.  Juiste verwerking eventueel beslag

a.   Onder wie inbeslaggenomen / waar aangetroffen

b.   Wat en naar wie retour / Wat resteert per beslagene aan beslag

c.   Overzicht per verdachte

d.   Kennisgeving van ibn / Bewijs van ontvangst

 

Voorts indien van toepassing:

16.  Klacht bij klachtmisdrijf (zie zo nodig zakboek Sv 10.4 of SvSr 9.3)

17.  Afstandsverklaring (onder vermelding of voorwerp wel/niet aan beslagene toebehoort)

18.  Verzetszaken: ‘verzet’ goed omschrijven in pv, alleen vermelden ‘verzet’ is onvoldoende

19.  Situatietekening (bij bijv. poging doodslag door inrijden)

20.  Strafverzwaring openlijk geweld alleen voor verdachte die betreffende letsel toebracht

21.  Waarde door strafbaar handelen verkregen en/of vernield goed (ontneming / hoogte straf)

22.  Juiste verwerking stopteken (WVW, ter aanhouding/staandehouding, aan niet verdachte burger (art. 3 Pw), enz.) (zie zo nodig zakboek Sv 4.2 of SvSr 4.2)

23.  Omschrijving kleding / foto’s bij (moeilijk te bewijzen) zaken waarbij dat van belang is (bijv. bij openlijk geweld / mishandeling / vernieling door een groep en ontkennende verdachten)

24.  NFI-onderzoek gedaan? Uitslag bij pv gevoegd??

 

Check waar nodig het zakboek Pv en Bewijsrecht!